Otantik Liderliğin Örgütsel Bağlılık Üzerinde Etkisinde Resonant Liderliğin Aracılık Rolü

Author:

Year-Number: 2022-66
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-12 15:53:05.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Organizasyon
Number of pages: 2609-2619
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın temel sorusu otantik liderlik ve resonant liderlik algıları örgütsel bağlılık algısını ne yönde ve nasıl etkiler şeklindedir. Bu bağlamda otantik liderlik algısının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi incelenirken, resonant liderliğin aracılık rolünün olup olmadığı araştırılmıştır.

Yöntem: Nicel bir araştırma şeklinde modellenmiş bu çalışmada, Etik kurul izni alınarak Ankara ilinde elektrik-elektronik sektöründe çalışanlar üzerinde anket uygulaması ile elde edilen veriler, SPSS 26, AMOS ve Proces Macro V3 veri analiz programları ile analiz edilmiştir. Frekans, faktör, korelasyon, regresyon ve aracı etki araştırma model hipotezlerine göre yorumlanmıştır.

Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre, otantik liderliğin örgütsel bağlılık algısı üzerindeki etkisinde resonant liderlik algısının pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir aracılık rolü olduğu (b:.049, %95CI [.0696, .0266], t:11,0357, p<.001) sonucuna ulaşılmıştır.

Tartışma: Alan yazın incelemesinde otantik liderlik algısının örgütsel bağlılık üzerindeki ve resonant liderliğin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi üzerine araştırma yapıldığı ancak otantik liderlik ile resonant liderliğin bir arada örgütsel bağlılıkla etkileşimi incelenmediği görülmüştür. Bu nedenle öncül, aracı ve sonuç değişkenleri arasında pozitif yönlü bir etkileşim olabileceğine yönelik hipotezler kurgulanmış ve test edilmiştir. Otantik liderlik ile resonant liderliğin örgütsel bağlılık üzerine etkisi (b:,180, %95CI [.1329, .2267], t:7,5299, p<.001) olduğu ve alan yazın sonuçlarını desteklediği görülmüştür.

Keywords

Abstract

Objective: The research aims to find out how and in what way authentic leadership and resonant leadership perceptions affect the perception of organizational commitment. In this context, while examining the effect of authentic leadership perception on organizational commitment, it was investigated whether resonant leadership has a mediating role.

Method: In this study, which was modeled as a quantitative research, the data obtained through the application of a questionnaire on the employees in the electrical-electronics sector in the province of Ankara, with the permission of the Ethics Committee, were analyzed with SPSS 26, AMOS and Process Macro V3 data analysis programs. Frequency, factor, correlation, regression and mediating effect were interpreted according to the research model hypotheses.

Results: According to the results of the research, resonant leadership perception has a positive and low-level significant mediator role in the effect of authentic leadership on the perception of organizational commitment (b:.049, 95%CI [.0696, .0266], t:11,0357, p<. 001) has been reached.

Discussion: In the literature review, it was seen that the effect of authentic leadership perception on organizational commitment and resonant leadership on organizational commitment was investigated, but the interaction of authentic leadership and resonant leadership with organizational commitment was not examined. For this reason, hypotheses regarding the possibility of a positive interaction between the antecedent, mediator and outcome variables were constructed and tested. It has been seen that authentic leadership and resonant leadership have an effect on organizational commitment (b:.180, 95%CI [.1329, .2267], t:7.5299, p<.001) and supports the results of the literature.

Keywords