Okul Yöneticilerinin Takım Liderliği Davranışları

Author:

Year-Number: 2023-67
Number of pages: 2700-2707
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Isparta İl Merkezinde görev yapan PDR öğretmenlerinin gözünden okul yöneticilerinin takım liderliği davranışlarının değerlendirilmesidir. Araştırmanın örneklemini Isparta İl Merkezinde görev yapan 217 PDR öğretmeni arasından tesadüfi yöntemle seçilmiş 89 PDR öğretmeni oluşmaktadır. Veri toplama işlemi internet üzerinde bulunan google arama motoru platformunun form uygulaması bölümünden gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan gönüllülerden araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ile Takım Liderliği Ölçeğini doldurmaları istenmiştir.

Yapılan istatistik analizler doğrultusunda parametrik testler uygulanmasına, karar verilmiştir.  Çalışmaya katılanların ölçeklerden aldığı puanlar min, max ve standart sapma X±Sd olarak sunulmuştur. İkili karşılaştırmalarda bağımsız gruplarda T testi ve ikiden fazla grupların karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi ANOVA testi uygulanmıştır. Gruplar arasında farklılıkların ortaya konulmasında LSD testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi p<,05 olarak kabul edilmiştir.

Sonuç olarak liderlik kavramı, çeşitli bağlamlarda liderlerin dinamik rolünü yansıtmaktadır. Liderlik tarzları takipçilerin motivasyonuyla ilgili olsa da takım liderliğinin değerlerin değiş tokuşunu gerektirdiği, katılımı ve daha büyük hedeflere yönelik ortak taahhütleri beslediği ifade edilebilir. Yapılan araştırma sonucunda okul yöneticilerinin davranışlarının, öğretmenlerin çalışmalarını ve okulun genel performansını etkilediği, özellikle çalışma süresi düşük olan öğretmenlerin görev yaptığı okulda daha fazla örgütsel adanmışlık düzeyine sahip oldukları anlaşılmıştır.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate the team leadership behaviors of school administrators from the perspective of PCG teachers working in Isparta City Center. The sample of the research consists of 89 PCG teachers randomly selected among 217 PCG teachers working in Isparta City Center. The data collection process was carried out from the form application section of the google search engine platform on the internet. Volunteers participating in the research were asked to fill in the personal information form prepared by the researcher and the Team Leadership Scale.

In line with the statistical analyzes made, it was decided to apply parametric tests. The scores of the participants from the scales were presented as min, max and standard deviation X±Sd. T test was used in independent groups in pairwise comparisons and one-way analysis of variance ANOVA test was used in comparison of more than two groups. LSD test was used to reveal the differences between the groups. Significance level was accepted as p<.05.

As a result of the research, it was understood that the behaviors of the school administrators affect the work of the teachers and the general performance of the school, and that especially the teachers with low working hours have a higher level of organizational commitment in the school where they work.

 

Keywords