Nitel Araştırma Yöntemlerinden Doküman İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-67
Number of pages: 2666-2670
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Araştırılmak istenen konu hakkında bilgi sağlayan her türlü yazılı materyale doküman adı verilmektedir”. Doküman; toplumla ilgili bilgi edinmeyi sağlamakta olan materyaller olup, araştırmacının fiillerinden bağımsız bir şekilde vardır. Araştırmacılar toplumların kültürlerini, göreneklerini, inanç ve ibadetlerini ve onlarla alakalı günümüzde bilinen çok şeyleri dokümanların analizi aracılığıyla sağlanmaktadır. Bundan ötürü “doküman incelenmesi, araştırılması hedeflenen konular hakkında bilgi içeren belgelerle veri sağlama tekniği ve analiz yöntemidir. Genel olarak dokümanlar arasında; fotoğraflar, filmler, plaklar, ses kayıt materyalleri, binalar ve heykeller gibi günümüze ulaşan şeyler ve kavramlar hakkında kaleme alınan her çeşit mektuplar, raporlar gibi kayıtlardan oluşmaktadır

 

Keywords

Abstract

“Every written material that provides information about the subject to be researched is called a document”.Document; These are materials that provide information about the society and exist independently of the actions of the researcher. Researchers provide the cultures, customs, beliefs and practices of societies and much known about them today through the analysis of documents. Therefore, “document analysis is the technique and analysis method of providing data with documents containing information about the subjects targeted to be researched”. In general, among the documents; It consists of all kinds of letters, reports, etc. written about things and concepts that have survived to the present day, such as photographs, films, records, sound recording materials, buildings and sculptures

Keywords