Beden Eğitimi Derslerinde Oyun Konusunda Yapılmış Tezlerin Döküman İncelemesi (2022-2016)

Author:

Year-Number: 2022-66
Number of pages: 2590-2597
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, beden eğitimi derslerinde “oyun” temasını inceleyen tezlerin doküman incelemesinin yapılması amaçlanmıştır. Böylece, beden eğitimi derslerinde oyuna yönelik akademik ilginin düzeyi ve var olan çalışmaların eğilimi belirlenerek konuya katkı sağlamak sonraki araştırmacılara bu konuda bir yol göstereceği düşünülmektedir. Bu amaçla, Ulusal Tez Merkezi’nde “beden eğitimi” ve “oyun” anahtar kelimelerini kullanan ve 2016-2022 yılları arasında yayınlanan tezler araştırma kapsamına alınmıştır. Yapılan taramanın sonucunda, belirlenen kriterlere uygun olarak 36 tez belirlenmiş ve doküman incelemesi yapılmıştır. Araştırma kapsamında yapılan analizler sonucunda beden eğitimi ve oyun konusunda yapılan tez çalışmalarının son yıllara doğru artmaya başladığı, tezlerin 5 tanesinin doktora tezi olduğu, 31 tanesinin yüksek lisans tezi olduğu, 5 farklı enstitü türünde yayın yapıldığı, en fazla çalışmanın eğitim bilimleri enstitülerinde yapıldığı, 36 çalışmanın 24 farklı ile dağıldığı, en fazla sınıf öğretmenlerinin görüşünün alındığı, nicel yöntemin ve tarama modelinin ağırlıklı olarak kullanıldığı, örneklem sayısının en yüksek 101-200 aralığında yoğunlaştığı, tezlerde incelenen 16 farklı tema olduğu ve en fazla derse yönelik görüşler” ile "özyeterlilik" konularında yapıldığı belirlenmiştir. Araştırmaların tamamı göz önüne alındığında, beden eğitimi ve spor alanında “oyun” temasının araştırıldığı çok fazla çalışma olmadığı belirlenmiş, pek çok konuda boşlukların olduğu görülmüş, beden eğitimi derslerinde oyun konulu daha fazla çalışmanın yapılması gerektiği sonraki araştırmacılara önerilmiştir.

Keywords

Abstract

In this research, it is aimed to examine the documents of the theses that examine the theme of "game" in physical education lessons. Thus, it is thought that the level of academic interest in the game in physical education classes and the trend of existing studies will be determined and contributing to the subject will provide a way for future researchers in this regard. For this purpose, theses published between 2016-2022 using the keywords "physical education" and "game" in the National Thesis Center were included in the research. As a result of the scanning, 36 theses were determined in accordance with the determined criteria and document analysis was carried out. As a result of the analyzes made within the scope of the research, it was found that the thesis studies on physical education and play started to increase towards the last years, 5 of the theses were doctoral theses, 31 of them were master's theses, 5 different types of institutes were published, the most studies were done in educational sciences institutes. It is distributed with 24 different types, the opinions of the classroom teachers are taken at the most, the quantitative method and the screening model are predominantly used, the number of samples is concentrated in the range of 101-200 at the highest, there are 16 different themes examined in the theses, and the opinions about the lesson are mostly made on the subjects of "self-efficacy". determined. Considering all of the studies, it was determined that there were not many studies investigating the "game" theme in the field of physical education and sports, it was observed that there were gaps in many subjects, and it was suggested to later researchers that more studies on games should be done in physical education classes.

Keywords