Kitap Resimleme ve İlk Öğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Resimleme Yolu İle Sosyal Medya Algılarının İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-66
Number of pages: 2544-2553
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın hedefi İlk Öğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin sosyal medyaya bakış açıları görmek ve sosyal medyayı nasıl ifade ettiklerini yapmış oldukları resimler ile belirlemektir. Bu doğrultuda, öğrencileri sosyal medyayı ele alma biçimleri, sosyal medyayı hangi temalar çerçevesinde düşündükleri yapmış oldukları resimlerle belirlenmeye çalışılmıştır. Yöntem: 8. kademeden okuyan rastgele seçilecek 15 kız ve 15 erkek öğrenciden oluşmuştur. Çalışma grubunun 8. Kademe öğrencilerinden seçilmesindeki en büyük etken bu yaş grubundaki öğrencinin sosyal medya hakkındaki düşüncelerini özgür bir irade ile daha rahat ifade edebilmeleridir. İlk öğretim 8. Sınıf öğrencilerinin sosyal medyaya yönelik algılarını belirlemek ve öğrencilerden sosyal medyanın kendileri için ne ifade ettiğini anlamak için “öğrencilerin resimlerle sosyal medyaya ilişkin düşüncelerini belirleme formu” geliştirilmiştir. Öğrencilere özgür bir şekilde ve serbest teknikle (Kuru boya, Pastel boya, Sulu boya) resimlerini çizmeleri için 35*50 cm ölçülerinde resim kağıtlarından hazırlanmış formlar verilmiştir. Bu formlar üzerinde “sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram) logoları bulunmaktadır. Sonuç: Öğrencilerden sosyal medyaya ilişkin görüşleri sorulduğunda en çok bağımlılık teması üzerinde durdukları görülmüştür. Buradan sosyal medyayı kullananları hem bu medyaya hem de telefona bağımlı kıldığı ve insanların sosyalleşmelerini engelleyen bir mecra olduğu sonucuna varılmaktadır. Öğrencilerin sosyal medyayı eğlence bilgi toplama aracı olarak kullandıkları göze çarpmaktadır. Sosyal medyada yer alan oyunlar ve insanları bilgilendirmek için açılan sayfalar bunun en büyük kanıtıdır. Yine sosyal medyanın insanların birbirlerinden haberdar olabildikleri, mesajlaşabildikleri ve kendilerini birbirlerini ifade etmek için kullandıkları bir iletişim aracı olduğu sonucuna da varılmıştır.

Keywords

Abstract

Objective: The aim of this study is to determine the perspectives of 8th Grade Elementary School Teachers on social media and how they express social media through their pictures. In this respect, the ways in which students deal with social media are tried to be determined by the pictures they have made in which context they think social media. Method: The study consisted of 15 girls and 15 boys. The most important factor in the selection of the study group from the 8th grade students is that they can express their thoughts about social media more freely with a free will. In order to determine the perceptions of 8th grade students on social media and to understand what social media expresses for them, a den form of determining the thoughts of students on social media through pictures has been developed. In order to draw the students free of charge (dry paint, pastel paint, watercolor), 35 * 50 cm sized paints were prepared. There are social media (Facebook, Twitter, Instagram) logos on these forms. Conclusion: When asked about the opinions of the students about social media, it was observed that they focused on the most addictive theme. It is concluded that the users of social media make them dependent on this media and phone and it is a channel that prevents people from socializing. It is noteworthy that students use social media as a means of gathering entertainment. The games in the social media and the pages opened to inform people are the biggest proof of this. Again, it is concluded that social media is a communication tool where people can be aware of one another, can communicate and use to express themselves.

Keywords