Göreve Yeni Başlayan İlkokul Müdürlerinin Karşılaştıkları Yönetsel Sorunların İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2022-66
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-03 01:48:09.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 2531-2543
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı göreve yeni başlayan okul müdürlerinin karşılaştıkları yönetsel sorunları incelemektir. Araştırma nitel bir çalışma olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Diyarbakır ilinde görev yapan 18 ilkokul müdürü oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen sekiz açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunun geçerliliği için üç uzman görüşü alınmıştır. Kodlama tutarlılığını sağlamak amacı ile alanında uzman iki farklı araştırmacı tarafından kodlama yapılmıştır. Miles ve Huberman (1994) geliştirdiği tutarlılık formülü kullanılarak tutarlılık % 84 bulunmuştur. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre; okul müdürlerinin karşılaştığı sorunların başında, ilgisiz veliler,  gelişime açık olmayan öğretmenler, okulun fiziksel ve donanımsal eksiklikleri, üst makamların özellikle köy okullarına yeteri kadar önem vermemeleri gelmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine the managerial problems faced by new school principals. The research was carried out as a qualitative study. The sample of the research consists of 18 primary school principals working in Diyarbakır. In order to collect the data of the research, a semi-structured interview form consisting of eight open-ended questions developed by the researcher was used. Three expert opinions were taken for the validity of the semi-structured interview form. In order to ensure coding consistency, coding was done by two different researchers who are experts in their fields. Using the consistency formula developed by Miles and Huberman (1994), the consistency was found to be 84%. According to the results obtained in the research; At the beginning of the problems faced by school principals are indifferent parents, teachers who are not open to improvement, physical and equipment deficiencies of the school, and the upper authorities not giving enough importance to village schools.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics