Kadın ve Erkek Okul Müdürlerinin Yöneticilik Tercihlerinin Altında Yatan Nedenlerin Karşılaştırılması

Author:

Year-Number: 2022-66
Number of pages: 2476-2484
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüze bakıldığında kadınların çalışma hayatında eski dönemlere nazaran çok daha aktif ve etkin olduğu görülmektedir. Fakat Türk örf ve adetleri, aile yapılanması düşünüldüğünde, kadın ve erkek için bir takım kalıp yargılar yine de göze çarpmaktadır. Bazı meslek gruplarının kadınlar için bazılarının ise erkekler için daha uygun olduğu yorumlarına sıkça rastlanmaktadır. Örneğin; öğretmenlik mesleğinin kadınlar için daha uygun olduğu düşüncesi ağır basmakta iken yöneticilik gibi meslek gruplarında erkeklerin daha başarılı olacağı inancı daha yaygın görülmektedir. Eğitim kurumlarımıza baktığımızda, erkek okul müdürlerinin kadın okul müdürlerine oranı çok daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Bu nedenle yaptığımız araştırma, kadın ve erkek okul müdürlerinin yöneticilik tercihlerinin altında yatan nedenlerin karşılaştırılması amacı ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan  Likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, İzmir ili sınırları içinde Gaziemir, Menderes, Torbalı, Buca ilçelerinde Milli eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul, ortaokul, lise (AL, AİHL, MTAL)  ve yaygın eğitim kurumlarında (HEM, ASO) görev yapmakta olan okul müdürlerinin doldurduğu anket yardımı ile toplanmıştır. Toplam 70 okul müdüründen toplanan veriler sonucunda ortaya çıkan bulgular neticesinde, kadın öğretmenlerin yöneticilik mesleğinde daha etkin olmalarını sağlamak ve kadın ve erkeklerin okul müdürlüğüne yönelik tercihlerin altında yatan nedenleri yorumlayarak yöneticilik mesleğini özendirmek adına birtakım öneriler geliştirilmiştir. Buna yönelik olarak sistemin aksayan yönlerine ilişkin olarak da öneriler eklenmiştir.

Keywords

Abstract

Today, it is seen that women are much more active and effective in working life than in the past. However, when Turkish customs and traditions and family structure are considered, some stereotypes for men and women still stand out. It is common to come across comments that some occupational groups are more suitable for women and some are more suitable for men. For example, while the idea that teaching is more suitable for women, the belief that men will be more successful in professions such as management is more common. When we look at our educational institutions, it is observed that the ratio of male school principals to female school principals is much higher. For this reason, this study was conducted to compare the reasons underlying the preferences of male and female school principals. A two-part Likert-type scale was used as a data collection tool. The data of the study were collected with the help of a questionnaire filled out by school principals working in primary, secondary, high schools and non-formal education institutions affiliated to the Ministry of National Education in some districts of İzmir province. As a result of the data collected from a total of 70 school principals, various suggestions were made to ensure that female teachers are more effective in the principalship profession. In addition, some suggestions have been developed in order to encourage the directorate profession by interpreting the reasons underlying the preferences of women and men for school directorate. To this end, suggestions have also been added regarding the failing aspects of the system.

Keywords