KADIN OKUL YÖNETİCİLERİNİN SORUNLARINIİNCELEYEN 2016-2021 YILLARI ARASINDAKİ ARAŞTIRMALARIN META SENTEZİ

Author:

Year-Number: 2022-66
Number of pages: 2309-2323
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, 2016-2021 yılları arasında yayınlanan, kadın okul yöneticilerinin karşılaştığı sorunları ele alan makale ve tezlerin meta sentez yöntemiyle incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Ulusal Tez Merkezi, Google Akademik, dergipak gibi veri tabanlarından kadın okul yöneticilerinin karşılaştığı sorunları ele alan makale ve tezler belirlenerek aralarında nitel analiz yöntemi ile yapılmış 15 araştırma incelemeye dahil edilmiştir. Belirlen yayınlar, yayın türüne, yayın yılına göre dağılımına, kullanılan nitel araştırma desenleri, çalışma grubuna, örneklem sayısına, yayınların amaçlarına, sonuçlarına ve geliştirilen önerilere göre analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda; 2016-2021 yılları arasında kadın okul müdürlerinin sorunlarını inceleyen 7 yüksek lisans tezi ve 8 makale yapıldığı belirlenmiştir. 2016, 2018 ve 2020 yıllarında 2'şer yayın, 2019 yılında 3 yayın ve 2021 yılında 5 yayın bulunmaktadır. Nitel yöntemle tasarlanan yayınlarda, araştırma deseni olarak 9 fenomenoloji (olgubilim), 3 durum çalışması, 2 betimsel, 1 iç içe geçmiş çoklu durum deseni ve 1 doküman analizi kullanıldığı belirtilmiştir. Yayınlar amacına göre "genel", "engeller" ve "baş etme" olmak üzere 3 temaya, sonuçlarına göre “yöneticilikle ilgili görüşler”, “yöneticilikte genel zorluklar”, “yöneticilikte cinsiyete bağlı zorluklar”, “kullanılan baş etme yöntemleri”, “destek ihtiyaçları/çözüm önerileri” ve kariyer engellerinin sonuçları” olmak üzere 5 temaya ve öneriler “teşvik için pratik öneriler”, “eğitim önerileri”, “kadın yöneticiye öneriler” ve “sonraki araştırmacılara öneriler” olmak üzere 4 temaya ayrılmıştır.  

Keywords

Abstract

In this research, it is aimed to analyze the articles and theses published between 2016-2021, which deal with the problems faced by female school administrators, by meta-synthesis method. For this purpose, articles and theses that deal with the problems faced by female school administrators from databases such as the National Thesis Center, Google Scholar, and Dergipak were determined and 15 researches made with the qualitative analysis method were included in the analysis. Identified publications were analyzed according to publication type, distribution by publication year, qualitative research designs used, study group, number of samples, aims and results of publications, and suggestions developed. As a result of the analysis; Between 2016-2021, 7 master's theses and 8 articles were published. 2 publications were published in 2016, 2018 and 2020, 3 publications were published in 2019 and 5 publications were published in 2021. In the publications designed with the qualitative method, it was stated that 9 phenomenology (phenomenology), 3 case studies, 2 descriptive, 1 nested multiple case design and 1 document analysis were used as research designs. According to the purpose of the publications, there are 3 themes as "general", "obstacles" and "coping", according to the results "opinions about management", "general difficulties in management", "difficulties in management", "coping methods used", "support" needs/solution suggestions” and the consequences of career barriers” and suggestions are divided into 4 themes as “practical suggestions for incentives”, “educational suggestions”, “suggestions to female managers” and “suggestions to future researchers”.

Keywords