Uzaktan Eğitim Etkileşimlerinde Web 2.0 Araçlarının Kullanılması: 2020-2022 Sistematik Alanyazın Taraması

Author:

Year-Number: 2022-64
Number of pages: 1954-1962
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma uzaktan eğitim etkileşimlerinde web 2.0 araçlarının kullanılmasını konu edinen çalışmaların alanyazın incelenmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla, Scopus veri tabanında 2020-2022 yılları arasında “uzaktan eğitim”, “etkileşim” ve “web 2.0 araçları” anahtar kelimeleri kullanılarak yayınlar taranmış, yayın türüne, bilim alanına, yayınlanan ülkeye göre dağılımları incelenmiştir. Ayrıca VOSViewer bibliometrik ağ analizi ile konuyla ilgili en çok kullanılan anahtar kelimeler belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, uzaktan eğitim etkileşimlerinde web 2.0 araçlarının kullanılmasını konu edinen 99 yayın olduğu belirlenmiştir. Bu yayınların; yayın türüne göre; en fazla makale türünde (%47.5), ikinci olarak konferans bildirisi türünde (%46.5) olduğu belirlenmiştir. Bilimsel alanlara göre; en çok bilgisayar bilimleri alanında (%29), ikinci olarak sosyal bilimler alanında (%23.3) yayınlandığı belirlenmiştir. Yayınların ülkelere göre dağılımına bakıldığında; en fazla yayının Rusya’da (12), ikinci olarak Brezilya (11) ve ABD’de (11) yayınlandığı belirlenmiştir. Türkiye uzaktan eğitim konusunda 8 yayın ile ilk 4 ülke içine girmiştir. VOSViewer bibliometrik ağ analizi ile en çok kullanılan 28 anahtar kelime belirlenmiştir. En çok tekrarlanan ilk üç kelime; öğrenme sistemleri, eğitim hesaplamaları ve mühendislik eğitimi olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, sonuçlar bölümünde literatür ışığında tartışılmıştır. Geliştirilen öneriler kapsamında; belirlenen benzer çalışmaların meta analiz ya da meta sentez gibi daha ileri araştırma yöntemleriyle genişletilmesi ve aynı çalışmanın farklı alanlarda da tekrarlanarak sonuçların karşılaştırılması önerilmiştir.

Keywords

Abstract

This study aims to examine the literature of studies on the use of web 2.0 tools in distance education interactions. For this purpose, publications using the keywords "distance education", "interaction" and "web 2.0 tools" were searched in the Scopus database between the years 2020-2022, and their distribution by publication type, field of science, and published country was examined. The most used keywords were determined. As a result of the analysis, it was determined that there are 99 publications on the use of web 2.0 tools in distance education interactions. These publications; according to the type of publication; it was determined that it was mostly in the article type (47.5%), and secondly in the conference paper type (46.5%). According to scientific fields; It was determined that it was published mostly in the field of computer science (29%), and secondly in the field of social sciences (23.3%). Looking at the distribution of publications by country; it was determined that the highest number of publications were published in Russia (12), followed by Brazil (11) and the USA (11). Turkey has entered the first 4 countries with 8 publications on distance education. The 28 most used keywords were determined by VOSViewer bibliometric network analysis. The findings are discussed in the light of the literature in the results section. Within the scope of the suggestions developed; It has been suggested to expand the similar studies identified with more advanced research methods such as meta-analysis or meta-synthesis and to compare the results by repeating the same study in different fields.

Keywords