Ortaokul 6.Sınıf Öğrencilerinin Zihinsel İşlem Becerilerini Artırmaya Yönelik Geliştirilen Mobil Oyunun Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi

Author:

Year-Number: 2022-61
Number of pages: 1258-1264
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Matematik, belirli bir düzene ve mantıksal ilişkilere sahip kavram ve süreçlere dayanan bir örüntüler bilimidir. Bu düzen veya örüntüleri keşfetmek sonrasında anlamlandırmak tam anlamıyla "matematik yapmak" anlamına gelir. Birçok öğrenci erken yaştan itibaren matematiğin zor olduğuna dair bir inanışın neden olduğu psikolojik bir engel oluşturarak korku ve kaygıyla, matematik yapmaktan kaçınırlar ve başarısız olurlar. Matematikte korku ve kaygı üzerine yapılan araştırmalar, öğrencilerin matematikteki deneyimleri arttıkça, matematiğe karşı olumlu tutumlarının azaldığını ortaya koymuştur.  Tutumlar zamanla kazanılır ve değiştirilmesi zordur. Bu nedenle, öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının ve başarılarının iyileştirilmesi için onlara yardımcı olacak yeni öğrenme çözümlerine ihtiyaç vardır. Eğer çocuklar matematiği oyun oynamak gibi rahat eğlendirici bir durum içerisinde öğrenebilirlerse, matematik onlar için ilgi çekici bir konu olabilir düşüncesinden hareketle 10-13 yaş grubu ortaokul öğrencilerin ilgi odağı olan mobil oyunların eğlenceli faktörü, mobil öğrenmenin esnekliği ve oyunların yararları birleştirilerek matematik öğrenmesini iyileştirecek bir araç olarak araştırmacılar tarafından eğitsel mobil oyun geliştirilmiştir. Bu çalışmanın özelinde; ortaokul öğrencilerinin zihinsel işlem becerilerini artırmaya yönelik geliştirilen eğitsel mobil oyunun, öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarına etkililiğinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma, deneysel nitelikte olup, Ankara ilindeki bir devlet okulunda ortaokul 6. sınıfta okuyan 28 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Uygulama, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde yapılmıştır.  Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği ön test olarak uyguladıktan sonra dört işleme yönelik öğrencilerin tahmin etme ve zihinden işlem yapma gibi temel matematik becerilerini kullanarak matematik yapmalarına fırsat veren, araştırmacıların geliştirdiği eğitsel mobil oyunu 4 hafta boyunca oynamaları sağlanmıştır. Dört hafta sonunda tutum ölçeği son test olarak tekrar uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, çalışma grubunun ön-tutum ve son-tutum test puanları arasında son-tutum testi lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Böylece geliştirilen eğitsel mobil oyunun; öğrencileri motive ettiği, matematik derslerini mevcut öğretim uygulamalarından daha eğlenceli ve etkileşimli hale getirerek öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarına olumlu katkılar sağlayabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Mathematics is a science of patterns based on concepts and processes with a certain order and logical relations. Exploring these patterns or patterns and then making sense of them literally means "doing the math". Many students avoid doing math out of fear and anxiety, creating a psychological barrier caused by the belief that math is difficult from an early age, and they fail. Studies on fear and anxiety in mathematics revealed that as students' experience in mathematics increases, their positive attitudes towards mathematics decrease. Attitudes are acquired over time and are difficult to change. Therefore, there is a need for new learning solutions to help students improve their attitudes and achievements towards mathematics. Based on the idea that if children can learn mathematics in a comfortable and entertaining situation like playing games, mathematics can be an interesting subject for them, it is a tool to improve mathematics learning by combining the fun factor of mobile games, the flexibility of mobile learning and the benefits of games, which are the focus of attention of middle school students in the 10-13 age group. An educational mobile game was developed by the researchers. Specific to this study; It is aimed to reveal the effectiveness of the educational mobile game, which was developed to increase the mental processing skills of secondary school students, on the attitudes of the students towards the mathematics lesson. The research is of an experimental nature and was carried out with the participation of 28 6th grade secondary school students in a public school in Ankara. The application was made in the first semester of the 2018-2019 academic year. After applying the Attitude Towards Mathematics Scale as a pre-test, the students were allowed to play the educational mobile game developed by the researchers for 4 weeks, which allows students to do mathematics using basic mathematical skills such as estimation and mental operations. At the end of four weeks, the attitude scale was applied again as a post-test. As a result of the research, it was seen that there was a significant difference between the pre-attitude and post-attitude test scores of the study group in favor of the post-attitude test. Thus, the educational mobile game developed; It has been concluded that it motivates students, makes mathematics lessons more fun and interactive than existing teaching practices, and can contribute positively to students' attitudes towards mathematics lessons.

Keywords