Güvenlik Görevlilerinin Etkili İletişim Beceri Düzeyleri

Author:

Year-Number: 2022-61
Number of pages: 1241-1245
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışma Elazığ ili Fırat Üniversitesinde Görev Yapan Güvenlik Görevlerinin Etkili İletişim Becerileri amacını taşımaktadır. Çalışmanın evrenini Fırat Üniversitesinde görev yapan güvenlik görevleri oluştururken, örneklemi ise Elazığ ile sınırlı olmak koşuluyla Fırat Üniversitesinde çalışan 179 güvenlik görevlileri oluşturmuştur.

Çalışmaya katılan Güvenlik Görevlerinin Etkili İletişim Becerilerinin incelenmesi amacıyla kişisel bilgi formu ve “Etkili İletişim Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. İstatistiki program sayesinde oluşturulan frekans ve yüzde analizleri yapılıp, ikili gruplarda t testi, çoklu gruplarda ise varyans analizi (Anova), ayrıca gruplar arasındaki farklılıkları bulmada TUKEY testinden yararlanılmıştır.

Sonuç olarak; güvenlik görevlilerinin etkili iletişim becerileri düzeylerinin eğitim durumu üzerinde bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Medeni durum, yaş ve çalışma yıllarında farlılıklar olduğu gözlenmiştir. Medeni durumda evlilerin, yaş durumunda 41 ve üzeri yaşların mesleki kıdemde 16 yıl ve üzeri çalışmaya sahip olanların etkili iletişim becerilerinin yüksek çıkmasının nedeni, aile kavramının baskınlığı ve olgunlaşmanın verdiği deneyimin farklı bireylerle etkili iletişim kurmalarında daha anlayışlı bir şekilde tavır sergilemelerine sebep olduğunu söylemek mümkündür.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to measure the Effective Communication Skill Levels of the Security Officers Working at Fırat University in Elazig. While the population of the study was composed of security duties working at Fırat University, the sample consisted of 179 security officers working at Fırat University, on the condition that it was limited to Elazig.

Personal information form and “Effective Communication Skills Evaluation Scale” were used to examine the Effective Communication Skills of the Security Tasks participating in the study. Frequency and percentage analyzes created by the statistical program were performed, t test in paired groups, analysis of variance (Anova) in multiple groups, and TUKEY test were used to find differences between groups.

As a result; According to the marital status variable of the individuals participating in the study, it was found that the married people have higher communication skills than the singles, the security guards aged 41 and above have higher effective communication skills than the security guards of the other age group, and the individuals with a professional seniority of 16 years and above are higher than the individuals with lower professional seniority. detected. It was observed that the effective communication skills of the security guards did not have an effect on the education level.

Keywords