Uzaktaki Ötekiler, Yakındaki Yabancılar: Edebiyat Ve Sinemada Uzakta Ve Arada Kalanlar

Author:

Year-Number: 2022-61
Number of pages: 1195-1202
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Yunan edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Nikos Kazancakis’in Kardeş Kavgası romanı ve Çağan Irmak’ın Dedemin İsimleri adlı sinema filmi, ötekilik ve yabancılık mefhumları üzerinden karşılaştırmalı olarak ele alınacak, eserlere yansıyan ötekileştirme unsurları incelenecektir. Çalışmaya konu alan her iki eser de toplumların belleğinde izler bırakan yaşanmış olaylardan hareketle kurgulandığı için, çalışmada sosyolojik eleştiri yönteminden yararlanılacaktır.

Nikos Kazancakis’in Kardeş Kavgası adlı romanı 1946-1949 yılları arasında yaşanan Yunan İç Savaşı’ndan hareketle kaleme alınmıştır. Eserde, yazarın da yaşayarak deneyimlediği iç savaşın tezahürleri ve toplumdaki etkilerine odaklanılmıştır. Çağan Irmak’ın senarist ve yönetmenliğini yaptığı Dedemin İnsanları filmiyse, hem bizim toplumumuzda hem de Yunan toplumunda derin tesirler bırakan Nüfus Mübadelesi’ni konu edinmiştir. Eserde Girit adasından Türkiye’ye gelen bir ailenin 1980 Darbesi’ne kadarki yaşamı işlenmiştir.

Kardeş Kavgası ve Dedemin İnsanları eserleri üzerine yapılacak olan bu çalışmada Zygmunt Bauman’ın görüşlerinden de yararlanılacaktır. Geride bıraktığımız yüzyılın en önemli sosyolog ve düşünürlerinden biri olarak kabul edilen Bauman, özellikle öteki ve yabancı kavramlarına getirdiği farklı yaklaşımlarla çalışma açısından önem arz etmektedir. Bauman’ın öteki ve yabancı kavramlarına bakışı çalışmada detaylı bir şekilde irdelenecek ve ele alınan edebi ve görsel metinlerde bu kavramların izleğinde tespitlerde bulunulacaktır. Her iki eserde de belirli karakterler üzerinden gösterilmeye çalışılacak olan arada kalmışlığın, Bauman’ın görüşleriyle uyumlu olduğu düşünülmektedir.

Çalışmada, eserlerde geçen belirli karakterler üzerinde yapılacak değerlendirmelerle birlikte öteki ve yabancı kavramlarına farklı bir yaklaşım getirilmeye gayret gösterilerek, toplumların birbirlerini kodlamasında, topluma sonradan dâhil olmuş bireyleri yaftalamasında ne gibi düşüncelerin ön plana çıktığı tespit edilmeye çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

In this study, one of the most important writers of Greek literature, Nikos Kazancakis's novel The Fratricides and Çağan Irmak's film named My Grandfather’s People will be discussed comparatively over the notions of otherness and foreignness, and the elements of othering reflected in the works will be examined. Since both works, which are the subject of the study, are based on lived events that leave traces in the memory of societies, sociological criticism method will be used in the study.

Nikos Kazantzakis' novel The Fratricides is based on the Greek Civil War between 1946-1949. The work focuses on the manifestations of the civil war that the author has experienced and its effects on society. The film My Grandfather’s People, written and directed by Çağan Irmak, is about the Population Exchange, which left a deep impact on both our society and the Greek society. In the work, the life of a family who came to Turkey from the island of Crete until the 1980 Coup has been processed.

The views of Zygmunt Bauman will also be used in this study, which will be conducted on the works of The Fratricides and My Grandfather's People. Considered one of the most important sociologists and thinkers of the last century, Bauman is especially important in terms of working with the different approaches he brought to the concepts of the other and the foreigner. Bauman's view of the concepts of the other and the foreigner will be examined in detail in the study and determinations will be made on the basis of these concepts in the literary and visual texts discussed. It is thought that the in-betweenness, which will be tried to be shown through certain characters in both works, is compatible with Bauman's views.

In the study, with the evaluations to be made on certain characters in the works, it will be tried to bring a different approach to the concepts of the other and the foreigner, and it will be tried to determine what kind of thoughts come to the fore in the societies' coding for each other and stigmatizing the individuals who later joined the society.

Keywords