Spor Yapan Ve Yapmayan Lise Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-60
Number of pages: 1133-1141
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; spor yapan ve yapmayan lise öğrencilerin benlik saygısı düzeylerini incelemektir. Araştırmanın evrenini ;2021-2022 eğitim-öğretim yılında Yozgat ilinde liselerde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Yozgat ilinde öğrenim gören lise öğrencilerinden mail yoluyla gönderilen online anket çalışmasına gönüllü olarak katılım gösteren 231 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada tarama (survey) yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler ‘’kişisel bilgi formu’’ ile elde edilmiştir.  Öğrencilerin benlik saygısı düzeyleri ‘benlik saygısı ölçeği’’ ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler istatistiki işlemler için SPSS 20.0 yazılım programına aktarılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans analizi, yüzde analizi, aritmetik ortalama, t testi, Anova analizleri ve post hoc testleri kullanılmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda; cinsiyet ve spor yapma durumu değişkenlerine göre benlik saygısı ölçeği alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur (p<0.05). Sınıf, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi ve gelir düzeyi değişkenlerine göre ise benlik saygısı ölçeği alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar tespit edilmemiştir (p>0.05).

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the self-esteem levels of high school students who do and do not do sports. The universe of the research; It consists of students studying at high schools in Yozgat in the 2021-2022 academic year. The sample of the study consists of 231 students who voluntarily participated in the online questionnaire sent by e-mail from high school students studying in Yozgat in the 2021-2022 academic year. Survey method was used in the research. Information about the demographic characteristics of the students was obtained with the "personal information form". The self-esteem levels of the students were obtained with the “self-esteem scale”. The obtained data were transferred to the SPSS 20.0 software program for statistical operations. Frequency analysis, percentage analysis, arithmetic mean, t test, Anova analysis and post hoc tests were used to analyze the data. As a result of Tte analyzes carried out; Statistically significant differences were found between the sub-dimensions of the self-esteem scale according to the variables of gender and sporting status (p<0.05). No statistically significant differences were found between the sub-dimensions of the self-esteem scale according to the variables of class, mother'seducation level, father'seducation level and income level (p>0.05).

Keywords