Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Alanında Üniversite Öğrencilerine Yönelik Yürütülen Deneysel Çalışmaların İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-60
Number of pages: 1066-1073
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerine yönelik kariyer psikolojik danışmanlığı alanında 2003-2021 yılları arasında Türkiye’de yapılmış deneysel desendeki çalışmaların incelenmesidir.  Bu çalışma özellikle Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında yapılan deneysel çalışmaların eğilimini ve gelişimini ortaya koyması bakımından önemli görülmektedir. Çalışma kapsamında 8 doktora tezi, 2 yüksek lisans tezi ve 8 makale olmak üzere toplam 18 çalışma ele alınmıştır. Çalışmada incelenen lisansüstü tezlere ulaşmak için “Ulusal Tez Merkezi” veri tabanından; makalelere ulaşmak için ise “Google Scholar” arama motorundan faydalanılmıştır.  Çalışmalar, kuramsal temeli, konu alanı/bağımlı değişkeni, yayın türü, deney grubundaki katılımcı sayısı, oturum sayısı, oturum süresi, grup türü ve yayın yılı özelliklerine göre değerlendirilmiştir. Doküman incelemesi yöntemiyle ulaşılan veriler, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Verilere ilişkin frekans/sıklık ve yüzdelik değerlerini içeren tablolar oluşturulmuş ve bu tablolara ilişkin açıklama ve yorumlarda bulunulmuştur. Çalışmanın bulguları incelendiğinde, çalışmalarda kariyer yapılandırma kuramı ve sosyal bilişsel kariyer kuramından daha çok faydalanıldığı; en fazla kariyer uyumu bağımlı değişkeninin ele alındığı; doktora tezi ve makale türünde daha fazla çalışmanın yer aldığı; deney gruplarında çoğunlukla 16 katılımcıya yer verildiği; araştırmacıların oturum sürelerini ve sayılarını ağırlıklı olarak 8 oturum ve 90 dakika olarak planladığı; planlanan programların en fazla psikoeğitim türünde gruplardan oluştuğu ve 2020 yılında bu konuya ilişkin daha fazla çalışma yürütüldüğü sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the experimental studies executed in Turkey between 2003-2021 in the field of career psychological counseling for university students. This study is especially important in terms of revealing the disposition and development of experimental studies in the field of Psychological Counseling and Guidance. As part of the study 8 doctoral theses, 2 master theses and 8 articles were discussed. So as to reach the postgraduate theses examined in the study from the National Thesis Center database Google Scholar search engine was take advantage of reach the articles. Studies were evaluated according to their theoretical basis dependent variable type of publication number of participants in the experimental group number of sessions duration group type and publication year. Data obtained by the document analysis method were deconstructed by the content analysis method. Tables containing the frequency and percentage values ​​of the data were created and explanations and comments were made on these tables. When the findings of the study are analysed it is seen that career structuring theory and social cognitive career theory are mostly used in studies. The most dependent variable of career adjustment was considered more studies in the type of doctorate thesis and article mostly 16 participants give place to the experimental groups the researchers scheduled the duration and number of sessions mainly as 8 sessions and 90 minutes It was concluded that the planned programs mostly come into existence psychoeducational groups and that more studies were carried out on this subject in 2020.

Keywords