Lise Öğrencilerinde Sosyal Dışlanma Ve İnternet Bağımlılığının Çeşitli Değişkenlerle İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-60
Number of pages: 1048-1059
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma da lise öğrencilerinin sosyal dışlanma ve internet bağımlılığı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır.  Araştırmanın çalışma grubunu tesadüfi örneklem yoluyla belirlenen Adana ilinde farklı liselerde eğitim gören 488 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.  Veriler Sosyal Dışlanma Ölçeği ve Ergenler İçin İnternet Bağımlılığı Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 25.0 istatistik paket programına aktarılarak analiz edilmiştir. Verilere normallik dağılım testi uygulanmıştır. Normal dağılım gösteren verilerde Frekans Dağılım Testi, Bağımsız Örneklem t-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), anlamlı çıkan verilerin etki düzeylerini belirlemek için Cohen d ve Eta kare etki düzeyi belirleme testi yapılmıştır. Çalışma sonucunda lise öğrencilerinde sosyal dışlanma ve internet bağımlılığı ile cinsiyet, anne ve baba eğitim düzeyi, anne çalışma durumu, Bilsem öğrencisi olma durumu ve pandemi sürecinde internet kullanım durumu arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Diğer yandan okul türü, sınıf düzeyi, babanın çalışma durumu arasından anlamlı farklılık görülmemiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to examine the social exclusion and internet addiction levels of high school students in terms of various variables. The study group of the research consists of 488 high school students studying at different high schools in Adana, which was determined by random sampling. Relational survey model, one of the quantitative research models, was used in the research. Data were collected with the Social Exclusion Scale and the Internet Addiction Scale for Adolescents. The data of the research were analyzed by transferring them to SPSS 25.0 statistical package program. Normality distribution test was applied to the data. Frequency Distribution Test, Independent Sample t-Test and One-Way Analysis of Variance (ANOVA) were used for normally distributed data, and Cohen d and Eta squared effect level determination tests were used to determine the effect levels of significant data. As a result of the study, a significant difference was found between social exclusion and internet addiction in high school students and gender, mother and father education level, mother's working status, being a Bilsem student, and internet use during the pandemic process. On the other hand, there was no significant difference between school type, class level, and father's working status.

Keywords