Öz-Liderliğin İnovatif Girişimcilik Üzerine Etkisinin Araştırılması: Bir Model Önerisi

Author:

Year-Number: 2022-58
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-03 18:24:04.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 767-774
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öz-Liderlik, kişinin kendi kişisel davranışlarını yönetme, yönlendirme ve kontrol etme ve sürdürülebilir rekabet avantajları için arzu edilen hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirme becerisiyle ilgili bir öz-etki perspektifidir. Önceki araştırmalar, Öz-Liderlik ile çeşitli bireysel ve örgütsel sonuçlar arasında inovatif davranış ile ilgili olumlu ilişkiler bulmuştur. Yine de, çok az çalışma, Öz-Liderliğin olası öncülleri olarak kişilik özelliklerinin rolünü araştırmıştır. Girişimciler, ülkelerin ekonomik gelişiminde aktif sürücülerdir. Girişimcilik literatüründe Öz-Liderlik ve inovatif girişimcilik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi için itici güç olarak düşünülür. Bu çalışmanın amacı, teorik olarak Öz-Liderlik, inovasyon ve inovatif girişimcilik davranışları arasındaki ilişkiyi betimsel olarak incelemek ve bir model ortaya koyabilmektir. Amaç açısından, alan yazın çalışma bulguları, Öz-Liderliğin inovatif girişimcilerde önemli ve olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir

Keywords

Abstract

Self-Leadership is a self-impact perspective concerned with the ability to manage, direct and control one's own personal behavior and develop strategies to achieve desired goals for sustainable competitive advantages. Previous research has found positive associations between Self-Leadership and various individual and organizational outcomes regarding innovative behavior. Still, few studies have explored the role of personality traits as possible antecedents of Self-Leadership.Entrepreneurs are active drivers in the economic development of countries. In the entrepreneurship literature, self-leadership and innovative entrepreneurship are considered as the driving force for the sustainable development of Small and Medium Enterprises (SMEs). The aim of this study is to theoretically examine the relationship between Self-Leadership, innovation and innovative entrepreneurial behaviors and to present a model. In terms of purpose, the findings of the literature show that Self-Leadership has a significant and positive effect on innovative entrepreneurs.

Keywords