Bilgi Toplumunda Yaşanan Değişim Ve Dönüşümlerin Halkla İlişkiler Alanına Yansıması Dijital Halkla İlişkiler

Author:

Year-Number: 2022-58
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-03 18:23:58.0
Language : Türkçe
Konu : Halkla İlişkiler
Number of pages: 753-759
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sürekli değişen ve gelişen bir yapıya sahip olan günümüz toplumunda bilgiyi üretme ve bilgi teknolojisinin yaygın bir şekilde kullanımı “bilgi toplumu” kavramını ortaya çıkarmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler hem halkla ilişkiler alanını etkilemiş hem de halkla ilişkiler uygulayıcılarının dijital çağa uyum sağlamasını zorunlu hale getirmiştir. Dijitalleşen dünyada, halkla ilişkiler mesleğinin de dijitalleşmesiyle kapsam ve işleyiş değişmiş dolayısıyla da halkla ilişkiler uygulamalarında farklı iletişim teknolojilerinin ve ortamlarının doğmasına yol açmıştır. Yeni bilgi iletişim teknolojileriyle birlikte internet tabanlı ortamlarda gerçekleşen halkla ilişkiler uygulamaları “dijital halkla ilişkiler” olarak tanımlanmaktadır. İnsanların bulunduğu yerden kolaylıkla sahip olduğu teknolojik araçlar ve internet aracılığıyla istediği bilgiye zaman ve mekândan bağımsız her an ulaşabilir hale gelmesi bilgi toplumunun giderek büyümesine ve pasif izleyiciden aktif katılımcıya dönüşen hedef kitlelere ulaşmasında önemli bir rol almıştır. Dijital halkla ilişkiler faaliyetleri için önem taşıyan kurumsal web siteleri, kurumsal bloglar, dijital basın bültenleri, elektronik postalar ve forumlar gibi internet temelli araç bulunmaktadır. Çalışmada, bilgi toplumundaki değişim ve dönüşümlerden etkilenerek dijitalleşen halkla ilişkiler uygulamalarının önemini ortaya koymak amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

In today's society, which has a constantly changing and developing structure, the production of information and the widespread use of information technology have revealed the concept of "information society". Developments in the field of information and communication technologies have not only affected the field of public relations and but also made public relations practitioners adapt to the digital age. In the digitalized world, as well as the digitalization of the public relations profession, the scope and functioning have changed. Thus, it led the emergence of different communication technologies and environments in public relations practices. Public relations practices taking place in internet-based environments with new information and communication technologies are defined as "digital public relations". The easy access of people to the information through technological tools and internet regardless of time and place has played an important role in the growth of the information society and reaching the target audiences that have turned from passive viewers to active participants. There are internet-based tools such as corporate websites, corporate blogs, digital press releases, e-mails and forums that are important for digital public relations activities. In the study, it is aimed to reveal the importance of public relations practices digitalized by being affected through changes and transformations in the information society.

Keywords