2016-2021 Yılları Arasında Kadın Okul Yöneticilerinin Karşılaştığı Sorunları Konu Alan Makale Ve Tezlerin İncelenmesi

Author:

Number of pages: 581-587
Year-Number: 2022-57

Abstract

Bu araştırma, 2016-2021 yılları arasında YÖK Tez’de bulunan tezlerin ve çeşitli elektronik veritabanlarında yayınlanmış makalelerin sistematik taramasıyla, okullarda idareci olan kadınların yaşadıkları problemlere dair yapılmış akademik çalışmaların belirlenerek incelenmesini amaçlar. Kadınların çalışma ortamlarında karşılaştığı zorlukların belirlenmesi ve bu konudaki farkındalığın arttırılması, çözüm geliştirilmesi yolunda önemli bir adımdır. Bu nedenle, kadın yöneticilerin eğitim ortamınaki çalışma ortamlarına dair yapılan çalışmaların dökümantasyonu, bu konuda çalışma yapacak araştırmacılara da eğilimin hangi yönde olduğuna yönelik bir fikir verecek, bir çerçeve çizerek içgörü kazandıracaktır. Bu açıdan yapılan bu araştırma literatürde önemli bir boşluğu doldurmaktadır.
Bu bağlamda eğitim alanında idarecilik yapan kadınların çalışma ortamında karşılaştığı problemlerle ilgili olarak 27 makale ve tez belirlenmiş ve çalışmaya dahil edilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi deseniyle gerçekleştirilen bu çalışmada tematik inceleme ile okullarda görev alan kadın yöneticilerle iligli yapılan araştırmalar araştırma yöntemleri ve konularına göre kategorize edilmiştir. Ayrıca bu kaynaklarda belirlenen kadın okul yöneticilerinin karşılaştığı sorunlar ve önerilern çözümler incelenmiştir. Yapılan literatür taraması sonucunda kadın yöneticilerin problemleriyle ilgili olarak yapılmış 17 yüksek lisans ve 1 doktora tezi ile 13 adet akademik makale belirlenmiştir. Bu çalışmaların büyük çoğunluğu nitel ve fenomenolojik araştırma desenini kullanmıştır. Derlenen veriler genellikle betimsel analiz ve içerik analizi ile değerlendirildiği belirlenmiştir. Araştrımaların ele aladığı konular sonuçlarda özetlenmiştir.

Keywords

Abstract

This research aims to determine and analyze the academic studies on the problems experienced by women who are administrators in schools by systematically scanning the theses in YÖK Thesis and articles published in various electronic databases between 2016-2021. Identifying the challenges women face in their work environment and raising awareness on this issue is an important step towards developing solutions. For this reason, the documentation of the studies on the working environments of female administrators in the educational environment will give an idea about the direction of the trend for the researchers who will work on this issue, and will provide insight by drawing a framework. In this respect, this study fills an important gap in the literature.
In this context, 27 articles and theses related to the problems faced by women who are administrators in the field of education were determined and included in the study. In this study, which was carried out with the document analysis pattern, which is one of the qualitative research methods, the thematic analysis and the studies on female administrators working in schools were categorized according to research methods and subjects. In addition, the problems faced by female school administrators identified in these resources and the solutions of their suggestions were examined. As a result of the literature review, 17 master's and 1 doctoral thesis and 13 academic articles were determined about the problems of female managers. The majority of these studies used qualitative and phenomenological research designs. It was determined that the collected data were generally evaluated by descriptive analysis and content analysis. The topics covered by the research are summarized in the results.

Keywords