Üniversite Öğrencilerine Uygulanan Psikososyal Akran Danışmanlık Programının Stresle Baş Etme ve Üniversiteye Uyum Düzeylerine Etkisi

Author:

Year-Number: 2022-58
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-03 18:23:56.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 745-752
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğrencilere psikososyal akran danışmanlık programı uygulanarak stresle baş etme ve üniversiteye uyumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma ve kontrol gruplu ön test-son test düzenli yarı-deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, üniversiteye yeni kayıt olan 125 birinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemi çalışma (39) ve kontrol (39) grubu olmak üzere 78 öğrenciden oluşmuştur. Akran danışman öğrenciler tarafından çalışmaya katılan öğrencilere eğitim öğretim yılının başında haftada bir kez olmak üzere 8 grup oturumu şeklinde vermeleri sağlanmıştır. Psikososyal akran danışmanlık programının öncesinde ve program bitiminde öğrencilere Stresle Baş Etme Tarzları Ölçeği (SBÇTÖ) ve Üniversiteye Uyum Ölçeği (ÜUÖ) uygulanmıştır. Çalışma grubunun kontrol grubuna göre ÜUÖ toplam ve sosyal uyum, akademik uyum alt ölçek puan ortalaması son testte artmış, bu artış istatistiksel olarak da anlamlıdır (p<0.05). SBÇTÖ alt ölçeklerinden kendine güvenli, iyimser ve sosyal destek arama yaklaşımları puanları çalışma grubunda kontrol grubuna göre son testte artmış ancak istatistiksel olarak anlamlı değildir(p>0.05). SBÇTÖ alt ölçeklerinden çaresiz ve boyun eğici yaklaşım puanları çalışma grubunda kontrol grubuna göre son testte azalmış ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır  (p>0.05). Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere uygulanan bu çalışmada kullanılan psikososyal akran danışmanlık programının, öğrencilerin üniversiteye uyumlarını sağlamaya ve stresle baş etmeye olumlu yönde etkisi olduğu saptanmıştır.

 

Keywords

Abstract

Evaluate to students applying to the psychosocial peer counseling programs coping with stress and adaptation to university. The research method is an quasi-experimental study with pre-test and post-test with study and control groups. Population of the study will comprised a total of 125 first-year students to registered in the university for the first time. Research population intervention group (39) and control group (39) students who work as part of a meet the criteria to be included in the sample group. Peer counselors will be provided who participated in the study to students give including once a week 8 group sessions at the beginning of in the academic year. Psychosocial peer counseling programs apply to students before and after the program adjustment to College Scale (CS) and Ways of Coping with Stress Inventory (WCSI). According to the control group of the study group CS total and social adjustment, academic adjustment subscale point average increased in the last test, this increase was statistically significant (p<0.05). The scores obtained from the self-confident, optimistic and social support search approaches of the WCSI subscales were higher in the study group than the control group but not statistically significant (p>0.05). The desperate and submissive approach scores of the WCSI subscales were lower in the study group than in the control group but not statistically significant (p> 0.05). This study, students who have just started university was determined that the used psychosocial peer counseling program, in this study was positive influenced by students' adaptation to the university and coping with stress.

Keywords