PROFESYONEL SPORCULARIN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA İLİŞKİN METAFORLARI

Author:

Year-Number: 2022-58
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-03 18:22:44.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 712-718
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, profesyonel sporcuların teknoloji bağımlılığına ilişkin metaforlarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda daha önceden belirlenmiş ölçütleri taşıyan bütün durumları gözden geçirmek olarak tanımlanan amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bunun için de profesyonel seviyede herhangi bir spor branşını yapıyor olmak araştırmanın ölçütü olarak belirlenmiştir. Çalışmaya atletizm badminton, futbol, taekwondo gibi 17 farklı spor branşından gönüllü toplam 100 sporcu katılmıştır. Eksik veya anlamsız ifadeler kullanılması nedeniyle 21 katılımcının anketleri araştırmadan çıkartıldığından toplamda 79 anket değerlendirilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından anket formu aracılığıyla çevrimiçi ve yüz yüze toplanmıştır. İki bölümden oluşan anket formunun ilk bölümde katılımcıların sosyo-demografik özellikleri sorgulanırken; ikinci bölümde teknoloji bağımlılığı kavramına ilişkin metaforları belirlemek amacıyla “Teknoloji bağımlılığı …. benzer, çünkü…..” şeklinde açık uçlu boşluk doldurmaları istenmiştir. Geçerli kabul edilen 79 cevap SPSS programı ile analiz edildiğinde 47 farklı metafor oluştuğu görülmüştür. Daha sonra katılımcıların teknoloji bağımlılığına ilişkin cevapları yüzde frekans analizine tabi tutulmuştur. Akabinde birbirine yakın olan cevaplar gruplandırılmış ve “bağımlılık”, “olumlu durum” “olumsuz durum”, “canlı varlık”, “hastalık”, “kötü ortam/nesne”, “yiyecek” ve “hissizleşme” şeklinde 8 kategori oluşturulmuştur. Araştırma bulgularına bakıldığında; katılan sporcuların %55’i kadın, %45’i erkeklerden oluşmaktadır. Araştırmaya toplam 17 farklı branştan sporcu katılmıştır. Bu sporculardan %46,3’ü milli sporcu %73,8’i üniversite mezunu, %57,5’i günde 3-4 saatini sosyal medya kullanarak geçirdiği görülmüştür. Katılımcıların en çok kullandığı sosyal medya platformu Instagram’dır. Sporcuların teknoloji bağımlılığına ilişkin kullandıkları metaforlar incelendiğinde; en fazla “bağımlılık” kategorisi altında toplanan metaforları kullandıkları, ardından “canlı varlık” kategorisi, “kötü ortam/nesne” kategorisi ve “hastalık” kategorisi altında toplanan metaforları kullandıkları görülmüştür

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine the metaphors of professional athletes about technology addiction. In accordance with this purpose, criterion sampling method has been preferred from the purposeful sampling methods defined as reviewing all the situations that carry the previously determined criteria. For this reason, doing any sports branches professionally has been determined as the criterion of the research. 100 volunteer athletes from 17 different sports branches such as athletics badminton, football, taekwondo has been participated in the study. Since the questionnaires of 21 participants have been excluded from the study due to being used of incomplete or meaningless expressions, 79 questionnaires have been evaluated in total. The data have been collected online and face-to-face by the researchers through the questionnaire. In the first part of the two-part questionnaire, the socio-demographic characteristics of the participants have been questioned while they have been asked to fill an open-ended gap in the form of "Technology addiction is parallel to ..... because ....." in order to determine the metaphors related to the concept of technology addiction in the second part. When 79 answers considered valid have been analyzed with the SPSS program, it has been seen that 47 different metaphors have been formed. Then, the participants' answers about technology addiction have been subjected to percentage frequency analysis. Subsequently, the answers that are close to each other have been grouped and 8 categories have been created in the form of “addiction”, “positive situation”, “negative situation”, “living being”, “disease”, “bad environment/object”, “food” and “numbness”. According to the results of the research; 55% of the participating athletes are women and 45% are men. Athletes who are from 17 different branches have been participated in the study in total. Of these athletes, 46.3% are national athletes, 73.8% are graduates, and it has been seen that 57.5% spend 3 - 4 hours a day using social media. The most used social media platform of the participants is Instagram. When the metaphors used by athletes about technology addiction are examined; it has been observed that they use metaphors that are most collected under the category of “addiction”, followed by metaphors that are collected under the category of “living being”, the category of “bad environment/object” and the category of “disease”.

Keywords