Evlilikte Yaşanan Problemlerin İslam Aile Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Author:

Number of pages: 550-559
Year-Number: 2022-57

Abstract

Toplumun en temel yapı taşı niteliğinde olan aile kurumu modern çağda her geçen gün daha fazla zarar görmekte; geri dönüşü olmayan kayıplar yaşanmaktadır. Bu durum genelde bütün toplum, özelde ise biten evliliklerin ardından kalan çocuklar için ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Bir toplumun ne kadar sağlıklı olduğunun o toplumda bulunan evliliklerin kalitesi ve niteliğiyle doğru orantılı olduğu bilinen bir gerçektir. Zira toplumu aileler, aileleri de bireyler oluşturur. Parçalar ne kadar sağlam olursa ortaya çıkan bütün de aynı seviyede sağlam olur. Tarihte yıkılan, yıkılmaya yüz tutan medeniyetlerin sorunları hep aynı ortak noktada buluşmaktadır. Mesele haiz olduğu öneme binaen bu çalışmanın mevzuu olmuştur. Giriş bölümünde İslam Hukuku’na göre evliliğin önemine değinilmiş, aile kavramı sosyolojik ve psikolojik açıdan ele alınmış; gelişme bölümünde evlikte yaşanan problemlere yer verilmiştir. Sonuç bölümünde ise araştırmanın sonunda ulaşılan veriler ışığında elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Toplumun manevi refahı ve kalkınması ailenin düzelmesi, doğru forma ulaşmasıyla mümkündür. Bu sebeple mezkûr konuda yapılacak ve pratik hayata katkı sunacak her çalışma çok kıymetlidir.

Keywords

Abstract

The family institution, which is the most basic building block of society, is being damaged more and more every day in the modern era; irreversible losses are being experienced. This situation poses a serious danger to the whole society as a rule, and in particular to the children who remain after the marriages that have ended. It is a well-known fact that how healthy a society is directly proportional to the quality and nature of the marriages in that society. Because families make up society, and individuals make up families. The more solid the parts are, the more solid the resulting whole will be at the same level. The problems of civilizations that have been destroyed in history and are facing destruction always meet in the same common point. The issue has been the subject of this study based on the importance it has. In the introduction section, the concept of family with its meanings that have changed and developed since the past is introduced; In the development section, the points of departure of problems that cause conflict in the family have been identified and possible solutions have been focused on. In the conclusion section, the findings obtained in the light of the data obtained at the end of the study are included. The spiritual well-being and development of society is possible only when the family recovers, reaches the right form. For this reason, any work that will be done on the mentioned topic and contribute to practical life is very valuable.

Keywords