“NE KADAR ERKEKSİN?” HEGEMONİK ERKEKLİK KAVRAMININ SOSYOLOJİK İRDELEMESİ

Author:

Number of pages: 3417-3427
Year-Number: 2021-53

Abstract

Raweyn Connell, Avustralya toplumunun eğitim yapısını analiz ederken oluşturduğu sosyoloji ve kadın çalışmaları disiplinleri bakımından oldukça önemli olan ‘hegemonik erkeklik’ kavramından bahsetmiştir. Kavramın özellikle medya alanında da önemine ilişkin temel argümanlara da değinmiştir. Hegemonik erkeklik, genel olarak kadın ve erkek için belirlenmiş olan cinsiyet rollerine ilişkin eleştirel bir perspektif etrafında şekillenir. Erkek davranış normları; cesaret, saldırganlık, bağımsızlık, teknolojik beceri, grup dayanışması, macera, zihinsel ve bedensel dayanıklılık gibi değerler üzerine kurulur. Bu davranış kalıplarının ya da cinsiyet rollerinin, tek bir erkeklik biçimini dayatmış olduğunun altı çizilmektedir. Hegemonik erkeklik kavramını, eleştirel erkekliğe ilişkin çalışmalardan ayıran nokta, erkeklik tanımıyla hegemonya kavramı arasında bir bağlantı kurma çabasıdır. Kavram, tarihsel olarak, sınıf ilişkilerinde ve toplumsal cinsiyet olgularında olduğu gibi, toplumsal değişmeleri ve dönüşümleri içermiş olması bakımından oldukça önemli bir değerlendirmedir. Dolayısıyla hegemonik erkeklik kavramının toplumsal ve kültürel olarak inşa edilen beden politikaları ile doğrudan ilintili olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Bu çalışmada, bu kavramın Connell tarafından nasıl kullanıldığı incelenmeden önce hegemonya kavramın içerimlerine değinilecek, ardından hegemonik erkeklik kavramının kullanıldığı alanlar ve içerimlerine dair sosyolojik olgular etrafında değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

In analyzing the educational structure of Australian society, it is necessary to touch upon the concept of ‘hegemonic masculinity’, which is very important in terms of sociology and women's studies disciplines created by Raweyn Connell, and the main arguments about the importance of this concept, especially in the field of media. Hegemonic masculinity refers to a critical view of the gender roles that are set for men and women in general. The norms of male behavior are based on such values as courage, aggression, independence, technological skill, group solidarity, adventure, mental and physical endurance. It is underlined that these behavioral patterns or gender roles have imposed a single form of masculinity. The point that decouples the concept of hegemonic masculinity from the studies of critical masculinity is the attempt to establish a connection between the definition of masculinity and the concept of hegemony. The concept is a very important assessment in terms of the fact that historically it has included social changes and transformations, as well as in class relations and gender phenomena. Therefore, it is possible to say that the concept of hegemonic masculinity is directly related to socially and culturally constructed body policies. In this study, before examining how this concept is used by Connell, the contents of the concept of hegemony will be discussed, and then sociological phenomen about the areas in which the concept of hegemonic masculinity is used and their contents will be shared.

Keywords