ADALET MÜLKÜN TEMELİ MİDİR? POLİTİK KAYIRMACILIK VE ÖRGÜTSEL ADALET İLİŞKİSİ

Author:

Number of pages: 3540-3545
Year-Number: 2021-54

Abstract

Politik kayırmacılık, insanlar arasında haksız menfaat kazanılmasına sebep olan bir olgu ve arzu edilmeyen bir durum olarak görülmektedir. Bunun en önemli nedeniyse politik kayırmacılığın insanların adalete olan inançlarının zayıflamasına, hatta yitirilmesine yol açabilmesidir. Bu çalışmanın temel amacı, politik kayırmacılık ile örgütsel adalet olguları arasındaki ilişkiyi incelemek suretiyle çalışanların politik kayırmacılığa ilişkin algılarının örgütsel adalet algıları üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktır. Bu amaçla, Türkiye’de Bayburt ilindeki toplam 200 kamu çalışanı üzerinde ankete dayalı bir araştırma yürütülmüştür. Katılımcılardan elde edilen verilere gerekli analizlerin uygulanmasının ardından, politik kayırmacılığın örgütsel adalet ve onun alt boyutları (dağıtımsal adalet, işlemsel adalet, etkileşimsel adalet) üzerinde anlamlı ve negatif yönlü etkilere sahip olduğu sonuçlarına varılmıştır.

Keywords

Abstract

Political favoritism is seen as a phenomenon and an undesirable situation that causes unfair benefits among people. The most important reason for this is that political favoritism can lead to the weakening or even loss of people's belief in justice. The main purpose of this study is to reveal how employees' perceptions of political favoritism have an effect on their perceptions of organizational justice by examining the relationship between political favoritism and organizational justice phenomena. For this purpose, a survey-based research was conducted on a total of 200 public servants in Bayburt, Turkey. After applying the necessary analyzes to the data obtained from the participants, it was concluded that political favoritism had significant and negative effects on organizational justice and its sub-dimensions (distributive justice, procedural justice, interactional justice).

Keywords