ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN SANATÇILARIN DURUMU: GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2021-51
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 2785-2790
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir toplumun sosyal ve kültürel birikim sürecinde sanat ve sanatsal alandaki çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Sanatçılar, yaratıcı ve eleştirel bakış açısı ile sosyal yapıyı felsefi bir perspektiften değerlendirerek toplumun ilerlemesinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Günümüzde sanata gereken önemi veren olan toplumların sosyal, kültürel ve endüstriyel alanda da ilerleme kaydettiğini söylemek mümkündür. Toplumların sosyal ve kültürel birikimlerinin sembolik yansıması olan sanat bu yönüyle, toplumsal politikaların yönlendirilmesi ve şekillenmesine de katkı sunmaktadır. Sanatın ve sanatçının bir toplumsal yapıda yer aldığı konum, o toplumsal yapıdaki duyarlılık ve demokrasi bilinci bakımından bir gösterge niteliği taşımaktadır. Bu çalışmada, sanatçıların çalışma yaşamına ilişkin durum ve koşullarının belirlenebilmesi için, sanatçı çalışmalarının farklı ve özgün yanları ortaya konulmuş, örnek uygulamalar incelenmiş ve bazı verilere sunulmuştur. Sanatçıların mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan sorunlarının tespit edilebilmesi için, öncelikle sanatçıların çalışma ilişkilerinin özellikleri ile tipik çalışmalarla benzerlik ya da farklılık taşıyan yönlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu sayede, konuya ilişkin olarak gerek idari gerekse hukuksal bağlamda yapılacak çalışmalara ve üretilecek çözümlere katkı sunulması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Art and artistic studies are of great importance in the social and cultural accumulation process of a society. Artists play an important role in the progress of society by evaluating the social structure from a philosophical perspective with a creative and critical point of view. It is possible to say that societies that give the necessary importance to art today have made progress in the social, cultural and industrial fields. Art, which is the symbolic reflection of the social and cultural accumulation of societies, also contributes to the direction and shaping of social policies. The position of art and artist in a social structure is an indicator in terms of sensitivity and democracy awareness in that social structure. In this study, different and original aspects of the artist's work were revealed, sample applications were examined and some data were presented in order to determine the status and conditions of the working life of the artists. In order to determine the problems of the artists arising from the legislation and practice, first of all, it is necessary to determine the characteristics of the working relationships of the artists and the aspects that have similarities or differences with typical works. In this way, it is aimed to contribute to the work to be done and the solutions to be produced in both administrative and legal contexts.

Keywords


 • Caniklioğlu, N. & Özkaraca, E. (2014). “Sanatçıların Sosyal Güvenliği”, İstanbul Üniversitesi Hukuk

 • Caniklioğlu, N. & Özkaraca, E. (2014). “Sanatçıların Sosyal Güvenliği”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 72(2): 637-664.

 • Capiau, S. & Wiesand A.J. (2006). “The Status of Artists in Europe”, Brussels: European Parliament European Institude for Comparative Cultural Research.

 • European Commission. (2016). The Economy Of Culture In Europe. http://ec.europa.eu/culture/library/studies/cultural-economy_en.pdf (08.02.2018).

 • Kuzgun, İ. K. (2012). “Güvenceli Esneklik Kavramı ve Türkiye’de Güvenceli Esnekliğin Belirleyici Değişkenleri”, Sosyal Güvenlik Dergisi, 2(2): 35-48.

 • Menger, P. M. (1999). “Artistic Labor Markets and Careers”, Annual Review of Sociology, 25: 541-574,https://www.jstor.org/journal/annurevisoci?refreqid=excelsior%3Ab9d50d2c62544c383b6465b12d0a6c af (12.03.2021)

 • McAndrew, C. & McKimm C. (2010). “The Living and Working Conditions of Artists in the Republic ofIreland and Northern Ireland”, Arts Council of Northern Ireland. METU JFA, 27(2). http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2010/cilt27/sayi_2/141-171.pdf. ( 06.03.2020).

 • Neil, G. & Craig, N. (2010). “Status of the Artist in Canada”. http://ccarts.ca/wp- content/uploads/2010/10/StatusoftheArtistReport1126101-Copy.pdf. (18.10.2019).

 • Parlak, Z. & Özdemir, S. (2011). “Esneklik Kavramı ve Emek Piyasalarında Esneklik”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 60(1): 1-60.

 • Taşoğlu, J. & Limoncuoğlu, S. A. (2010). “4857 Sayılı Kanun Kapsamında Esnek Çalışma”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(2): 77-85

 • http://www.culturalpolicies.net/web/canada.php?aid=514&cid=1100&lid=en&curl=813 (27.04.2020)

 • https://eenca.com/eenca/assets/File/EENCA%20publications/Study%20on%20the%20status%20and%20working%20conditions%20of%20artists%20and%20creative%20professionals%20-%20Final%20report.pdf (07.01.2021)

 • https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10177894/KS-01-19-712-EN-N.pdf/915f828b-daae-1cca- ba54-a87e90d6b68b(06.05.2020)

                                                                                                    
 • Article Statistics