BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜKENMİŞLİK VE KPSS KAYGI DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-51
Language : null
Konu :
Number of pages: 2771-2774
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının tükenmişlik ve KPSS kaygı düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modelinde yürütülen çalışmanın örneklemini 2021-2022 eğitim öğretim yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 203 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırma da veri toplama aracı olarak Karaçanta (2009) tarafından geliştirilen “KPSS Kaygı Ölçeği” ve Schaufeli vd., tarafından geliştirilen ve Çapri vd., (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan “Maslach Tükenmişlik ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, tanımlayıcı istatistikler, t-testi ve korelasyon analizleri kullanılmış, yorumlanmasında ise .05 anlamlılık düzeyi dikkate alınmıştır. Bulgulara göre; Tükenmişlik ve KPSS kaygı düzeyleri orta düzeydedir. Tükenmişlik ve KPSS kaygı puanları arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. Cinsiyet değişkenine göre tükenmişlik puanlarında anlamlı farklılığa rastlanmazken KPSS kaygı durumlarına göre kadın öğrencilerin daha kaygılı durumda olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin tükenmişlik seviyelerinin ortalamadan az olduğu ve KPSS kaygı durumlarının optimal seviyede olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to examine the burnout and KPSS anxiety levels of physical education and sports teacher candidates. The sample of the study carried out in the screening model consisted of 203 teacher candidates studying at Niğde Ömer Halisdemir University, physical education and sports teaching department in the 2021-2022 academic year. “KPSS Anxiety Scale” developed by Karacanta (2009) and “Maslach Burnout Scale” developed by Schaufeli et al. and adapted into Turkish by Çapri et al. (2011) were used as data collection tools in the research. Descriptive statistics, t-test and correlation analyzes were used in the analysis of the data, and a significance level of .05 was taken into account in the interpretation. According to the findings; Burnout and KPSS anxiety levels are moderate. No significant relationship was found between burnout and KPSS anxiety scores. While no significant difference was found in burnout scores according to gender variable, it was determined that female students were more anxious compared to KPSS anxiety levels. As a result of the research, it was seen that the burnout levels of the students were less than the average and their KPSS anxiety levels were at the optimal level.

Keywords


 • Barutçu, E., & Serinkan, C. (2008). Burnout syndrome: an important problem today, and a research study

 • Barutçu, E., & Serinkan, C. (2008). Burnout syndrome: an important problem today, and a research studyconducted in Denizli. Ege Academic Review, 8(2), 541-561. https://dergipark.org.tr/en/download/article-

 • Çapri, B, Gündüz, B., & Gökçakan, Z. (2011). Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu (MTE-ÖF)’nun Türkçe’ye Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 40 (1), 134-147.

 • Çapulcuoğlu, U., & Gündüz, B. (2013). Öğrenci tükenmişliğini yordamada stresle başaçıkma, sınav kaygısı,akademik yetkinlik ve anne-baba tutumları. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(1), 201-218. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ebader/issue/44692/555214

 • Dursun, S. & Karagün, E. (2012). Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin incelenmesi: Kocaeliüniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu son sınıf öğrencileri üzerine bir araştırma. KocaeliÜniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (24), 93-112. https://dergipark.org.tr/en/pub/kosbed/issue/25695/271163

 • Kalemoğlu, Varol. Y., Erbaş, M. K., & Ünlü, H. (2014). Beden eğitimi öğretmen adaylarının mesleki kaygıdüzeylerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını yordama gücü. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 113-123. DOI: 10.1501/Sporm_0000000259

 • Karaçanta, H.(2009). Öğretmen adayları için kamu personeli seçme sınavı kaygı ölçeğinin geliştirilmesi(geçerlik ve güvenirlik çalışması), Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 50- 57.

 • Karasar, N. (2017). Bilimsel İrade Algı Çerçevesi ile Bilimsel Araştırma Yöntemi. (32. basım). Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • Özçelik Sözer, B. (2018) duygusal fiziksel çöküntü durumu tükenmişlik [Rapor]. Tükenmişlik sendromu nedir [Rapor]. Hürriyet gazetesi.

 • Silah, M. (2005). Endüstride çalışma psikolojisi, [Rapor]. Ankara : Seçkin Yayınevi.

 • Taşğın, Ö. (2006). Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okuyan öğretmen adaylarının meslekî kaygıdüzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (2), 679-686. https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/49104/626644

 • Tümkaya, S., Aybek, B., Çelik M. (2007). KPSS'ye girecek öğretmen adaylarındaki umutsuzluk vedurumluk-sürekli kaygı düzeylerini yordayıcı değişkenlerin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada EğitimBilimleri, 7(2), 953 - 974. https://app.trdizin.gov.tr/makale/TnpFM01qUTA/kpss-ye-girecek-ogretmen- adaylarindaki-umutsuzluk-ve-durumluk-surekli-kaygi-duzeylerini-yordayici-degiskenlerin-incelenmesi

 • Ünlü, H., & Erbaş, M. K. (2018). Beden eğitimi öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlikleri ve meslekikaygıları. Türkiye Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 15-25. https://dergipark.org.tr/en/pub/tusbid/issue/37884/419467

                                                                                                    
 • Article Statistics