TASARIMDA AKTİF ve PASİF SÜRDÜRÜLEBİLİR ISITMA SİSTEMLERİ

Author :  

Year-Number: 2021-51
Language : null
Konu :
Number of pages: 2680-2697
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüketim çağını yaşadığımız bu dönemde dünya, etkilenmekte olup çevre kirliliklerinin oluşması ve kaynakların yok olmasıyla karşı karşıya kalmıştır. Bunun sonucunda dünyanın ve buna bağlı olarak insan yaşamının devamlılığı üzerine düşünülmüş ve sürdürülebilirlik yani daimi olma kavramı ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilirlik kavramı doğrultusunda yönetmelikler, standartlar ile birtakım ilkeleri barındıran sertifika sistemleri oluşturulmuştur. Bu sistemlerden, yeşil bina sertifikasyon sistemleri; suyun kullanımı, enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynakların kullanımı, arazi kullanımı, iç hava kalitesi, inovasyon ve tasarım gibi ilkeleri barındırarak binaların çevreye olan yükünü azaltmayı amaçlamıştır. İlkeler doğrultusunda binanın enerji etkin olarak tasarlanması, yenilenebilir kaynaklarla kullanılabilmesi hem binanın enerji yükünü azaltacak hem de karbon salınımı gibi çevreye zararlı etkilerin azalmasını sağlayacaktır. Binaların enerji kullanımın büyük bir kısmını ısıtma sisteminin oluşturduğu bilinmektedir. Çalışmada, güncel aktif ve pasif ısıtma sistemlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Sürdürülebilir ısıtma sistemleri ile ilgili kuramsal çerçeve oluşturulmuş ve tarama yöntemi ile toplanan veriler analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında, sistemlerin sınıflandırılması, çalışma prensibi, kullanılan enerji kaynakları, yapı içinde kullanım alanları, artı ve eksi yönlerinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Çalışma sonucunda, sürdürülebilir bir ısıtma için çeşitli alternatiflerin olduğu görülmüştür. Yapı tasarlanırken ısıtma sistemlerinin özelliklerin, artı ve eksi yönlerinin dikkate alınarak yapıya uygun bir sistemin seçilmesi enerjinin verimli kullanımını sağlayacak ve yapının enerji yükünü azaltarak sürdürülebilir olmasına katkıda bulunacaktır.

Keywords

Abstract

In this period when we live in the age of consumption, the world is being affected and faced with the formation of environmental pollution and the destruction of resources. As a result, the continuity of the world and, accordingly, human life has been thought about and the concept of sustainability, that is, being permanent, has emerged. In line with the concept of sustainability, certification systems that contain regulations, standards and certain principles have been established. Among these systems, green building certification systems; It aims to reduce the burden of buildings on the environment by incorporating principles such as the use of water, energy and atmosphere, use of materials and resources, land use, indoor air quality, innovation and design. In line with the principles, the energy-efficient design of the building and its use with renewable resources will both reduce the energy load of the building and reduce harmful effects on the environment such as carbon emissions. It is known that the heating system constitutes a large part of the energy use of the buildings. In this study, it is aimed to examine current active and passive heating systems. The theoretical framework for sustainable heating systems was created and the collected data were analyzed by scanning the sources. Within the scope of the study, it is aimed to reveal the classification of the systems, the working principle, the energy sources used, the areas of use in the building, plus and minus aspects. As a result of the study, it has been seen that there are various alternatives for a sustainable heating. While designing the building, choosing a suitable system for the building by considering the features, plus and minus aspects of the heating systems will ensure efficient use of energy and contribute to the sustainability of the building by reducing its energy load.

Keywords


 • Çerçi , S. (2018), Bitkilendirilmiş Cephelerin Çevresel ve Ekolojik Etkileri, 9. Ulusal Çatı & Cephe

 • Çerçi , S. (2018), Bitkilendirilmiş Cephelerin Çevresel ve Ekolojik Etkileri, 9. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu, 2 - 13 Nisan 2018, İstanbul Kültür Üniversitesi,241-249, İstanbul.

 • Doğan V. & Çalışır O.(2009). Döşemeden (Yerden) Isıtma Sistemlerinde Hesap Yöntemi, Tesisat Dergisi Sayı:163.

 • Engin, N. (2012). "Enerji Etkin Tasarımda Pasif İklimlendirme: Doğal Havalandırma", Tesisat Mühendisliği, Sayı: 129, 62-70.

 • Gevorkian, P.(2006) . Sustainable Energy Systems İn Architectural Design. U.S.A ,S31.

 • Haydaraslan, E.; Çuhadaroğlu, B.;Yaşar, Y. (2020). Kat Isıtmasında Yüzer Döşeme ve Faz DeğiştirenMalzeme Kullanımının Enerji Verimliliğine ve Konforuna Etkisi, Mühendis ve Makina, 61 (700), 180-197.

 • Herzog, A.; Lipman,T.; Kammen, D.(2001). Renewable Energy Sources, Encyclopedia Of Life SupportSystems (Eolss) Forerunner Volume “Perspectives And Overview Of Life Support Systems And Sustainable Development”.

 • İlkılıç, Z . (2016). Türkiye’de Rüzgar Enerjisi ve Rüzgar Enerji Sistemlerinin Gelişimi, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi , 6 (2/2) , 1-13.

 • Karaca , Ö.(2011), “İstanbul’da Mevcut Bir Büro Yapısının Enerji Etkin Yenilemesi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi , Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Karayılmazlar, S.; Saraçoğlu, N.; Çabuk, Y.; Kurt, R . (2011). Biyokütlenin Türkiye’de Enerji Üretiminde Değerlendirilmesi, Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 13 (19) , 63-75.

 • Kılıç Demircan, R & Gültekin, A . (2015). Binalarda Pasif ve Aktif Güneş Sistemlerinin İncelenmesi, 2. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu.

 • Özbek, N. S. & Eker, İ., (2015). Bir Isıtma Havalandırma ve İklimlendirme HVAC Sisteminin Modellenmesive Modele Dayalı Öngörülü Kontrol Yöntemi İle Denetimi, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Tok'2015, Türkiye.

 • Özcan, U . (2019). Yapıda Hvac Sistem Seçimi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 23 (1) , 212-217.

 • Özdemir, B. B.(2005), “Sürdürülebilir Çevre İçin Binaların Enerji Etkin Pasif Sistemler Olarak Tasarlanması”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Özmehmet, Ö . (2007). Avrupa ve Türkiye’deki Sürdürülebilir Mimarlık Anlayışına Eleştirel Bir Bakış , Journal Of Yaşar University , 2 (7) , 809-826.

 • Sharma P. & Gupta S.(2016). IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering, Passive Solar Technique Using Trombe Wall - A Sustainable Approach, 13, 77-82.

 • Kılıç Demircan, R. & Gültekin, A. B. (2017). Binalarda Pasif ve Aktif Güneş Sistemlerinin İncelenmesi, Tübav Bilim Dergisi , 10 (1) , 36-51.

 • Saygan, E & Aydemı̇r, S . (2016). Harran Ovası Kireçli Killi Toprak Özellikleri Üzerine Antepfıstığı Dış Kabuğu Biyokömür Uygulamasının Etkisi , Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 20 (4) , 301-312.

 • Sayın, S.(2006).”Yenilenebilir Enerjinin Ülkemiz Yapı Sektöründe Kullanımının Önemi ve Yapılarda GüneşEnerjisinden Yararlanma Olanakları”,Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

 • Şen, H. ; Kaya A. ; Alpaslan, B.(2018). Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif, Ekonomik Yaklaşım Derneği, 29 (107), 1-47.

 • Konstantinou, T., & Prieto Hoces, A. (2018). Environmental Design Principles for the Building Envelopeand More: Passive and Active Measures. In T. Konstantinou, N. Cukovic, & M. Zbasnik (Eds.), Energy Resources and Building Performance , pp. 147-180.

 • Türkan, S. & Durak, S. (2016). Kars’taki Rus Dönemi (1878-1918) Yapılarının Çatı ve Cephe Özellikleri, 8.Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu, 2 - 3 Haziran 2016, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı – İstanbul.

 • Ulusoy , S. (2012), “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanan Enerji Etkin Binaların Yapı Bileşeni Açısından İrdelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

 • URL 7-https://scottamyx.com/2019/05/21/second-generation-thin-film-solar-cells/

 • URL 9- https://msutoday.msu.edu/news/2017/transparent-solar-technology-represents-wave-of-the-future URL 10- https://www.techexplorist.com/transparent-solar-cells-flexibility-high-efficiency/29277/

 • URL 13- https://www.ecplaza.net/products/wind-powered-water-heater_1132441 URL 14- http://mimdap.org/2007/01/cor/

 • URL 21- http://blog.sandium.com/2012/10/geothermal-heating-systems-cost.html?m=0

 • URL 26- https://webdosya.csb.gov.tr/db/yfk/icerikler/taslak-uk-isi-pompalari-31.12.2018-20190610154121 .pdf

 • URL 28- http://blog.yalova.edu.tr/umitunver/wp-content/uploads/sites/19/2018/03/Is%C4%B1-Pompas%C4 %B1- ve-So%C4%9Futma-%C3%87evrimi.pdf

 • URL 35- http://surdurulebilir-mimari.blogspot.com/2012/09/surdurulebilir-mimaride-kullanlan-pasif.html

 • URL 39- http://www.builditsolarblog.com/2010/05/diy-thermosyphon-water-heating-system.html URL 40- https://www.solimpeks.com/thermosyphon-system

 • URL 46- http://www.cativecephe.com/yayin/676/dusey-yesil-sistemlerin-enerji-etkinliklerinin- degerlendirilmesi_ 20187.html#.YBFwhOgzbIU

 • Varınca, K. & Varank, G., (2005).Güneş Kaynaklı Farklı Enerji Üretim Sistemlerinde Çevresel EtkilerinKıyaslanması ve Çözüm Önerileri , Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, İçel, 24–25 Haziran 2005.

 • Yetkı̇n, E . (2019). Sürdürülebilir Mimarlık Kapsamında Yapılarda Su Korunumu Stratejileri, Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi , 2 (2) , 70-78.

 • Yüksek, İ. & Esin, T.(2009),Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Yapılarda Kullanım Olanakları, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Karabük, Türkiye.

 • Yüksek, İ.(2011). Yapılarda Enerji Etkinliği Bağlamında Doğal Havalandırma Yöntemlerinin Önemi, Tesisat Mühendisliği, 125, 63.

 • Yüre, T. (2007), “Güneş Enerjisinden Edilgen Sistem Yararlanmada Güneş Odası Ekleme Yönteminin İçOrtam Sıcaklığına Etkisinin İncelenmesi İstanbul Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics