MALUL GAZİLERİN AİLE SİSTEMİ: TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2021-51
Language : null
Konu :
Number of pages: 2725-2735
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gaziler ve aileleri, sosyal hizmetin önemli çalışma gruplarındandır. Gazilerin malullük durumları, aile refahını etkileyen ve biyopsikososyal açıdan birçok sorunu beraberinde getirebilen bir durumdur. Bu bağlamda araştırmada malul gazilerin eş sistemi ve ebeveyn-çocuk sistemi ile etkileşimleri incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma modelinde fenomenolojik yaklaşım doğrultusunda tasarlanmıştır. Araştırmada sosyo-demografik soru formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak katılımcılar ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi’ne üye olan araştırmaya katılmaya gönüllü 20 evli malul gazi katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda gazilerin biyopsikososyal açıdan çeşitli zorluklar yaşayabilecekleri, aile sisteminin (eş sistemi ve çocuk alt sisteminin) gazilik durumu ile etkileşim içerisinde olduğu belirlenmiştir. Baba ve eş rolünde yaşanan değişimlerin, tüm aile sistemindeki rolleri etkileyebileceği, gazilerin sorumluluklarını eşlerin üstlenebileceği saptanmıştır. Aile refahına katkı sunabilecek gazi aileleri ile sosyal hizmet uygulamalarının gerekli olduğu bir başka önemli araştırma sonucunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda ülkemizde gazilerin aile sisteminde ortaya çıkabilecek sorunlarına müdahaleyi, ailelerin güçlendirilmesine odaklanan uzun süreli sosyal hizmet uygulamaları gerekli görülmektedir.

Keywords

Abstract

Veterans and their families are among the important working groups of social work. Disability status of veterans is a situation that affects family welfare and can bring many biopsychosocial problems. In this context, it is aimed to examine the interactions of disabled veterans with the spouse system and the parent-child system. The research was designed in the qualitative research model in line with the phenomenological approach. In the research, in-depth interviews were conducted with the participants using a socio-demographic question form and a semi-structured interview form. The study group of the research consists of 20 married disabled veteran participants who are members of the Turkish War Disabled Veterans, Martyr's Widows and Orphans Association Istanbul Branch and volunteer to participate in the research. As a result of the research, it has been determined that veterans may experience various difficulties in biopsychosocial terms, and the family system (spousal system and child subsystem) interacts with the veteran status. It has been determined that the changes in the role of father and spouse may affect the roles in the entire family system, and spouses may undertake the responsibilities of veterans. Another important research result is the necessity of social work practices with veteran families that can contribute to family welfare. In this context, long-term social work practices that focus on the intervention of veterans' problems that may arise in the family system and the strengthening of families are deemed necessary in our country.

Keywords


 • Ahmadi, K., Fathi-Ashtiani, A., Zareir, A., Arabnia, A. ve Amiri, M. (2006). Sexual dysfunctions and marital

 • Ahmadi, K., Fathi-Ashtiani, A., Zareir, A., Arabnia, A. ve Amiri, M. (2006). Sexual dysfunctions and marital adjustment in veterans with PTSD. Archives of Medical Science, 2(4), 280-285.

 • Andres, M., Moelker, R. ve Soeters, J. (2011). Behind family lines a longitudinal study of dutch families’ adaptations to military-induced separations. Res Militaris, 2(1), 1-16.

 • Barker, R. L. (1995). The social work dictionary (3. bs.). Oxford: NASW Press.

 • Boyer, K. (2018). Effective Social Work Practice with Military, Veterans, and their Families. Retrieved fromSophia, the St. Catherine University repository website: 25 Ocak 2021 tarihinde https://sophia.stkate.edu/msw_papers/839 adresinden erişildi.

 • Bubolz, M. M. ve Sontag, M. S. (2008). Human ecology theory. P. G. Boss, W. J. Doherty, R. LaRossa, W.R. Schumm ve S. K. Steinmetz (Ed.), Sourcebook of family theories and methods a contextual approach içinde (ss. 419-448). New York: Springer.

 • Caselli, L. T. ve Motta, R. W. (1995). The effect of PTSD and combat level on Vietnam veterans’ perceptions of child behavior and marital adjustment. Journal of Clinical Psychology, 51(1), 4-12.

 • Carr, A. (2012). Family therapy: concepts, process and practice (3. bs.). Wiley Series in Clinical Psychology, Hoboken: John Wiley & Sons.

 • Cozza, S. J., Holmes, A. K. ve Van-Ost, S. L. (2013). Family-centered care for military and veteran familiesaffected by combat injury. Clinical Child and Family Psychology Review, 16(3), 311–321. https://doi.org/10.1007/s10567-013-0141-3

 • Creswell, J.W. (2018). Nitel araştırma yöntemleri beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (4. bs.). (Çev. M. Bütün ve S. B. Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi.

 • Davarcı, Y. ve Özdemir, S. (2013). Son kale aile (1. bs.). Ankara: Korza Yayıncılık.

 • Durğun, A. (2016). Aile içi problemler ve çözüm önerileri. Mehir Aile Dergisi, 1, 83-95.

 • Figley, C.R. (Ed.). (2012). Encyclopedia of trauma: An interdisciplinary guide. London: Sage Publications.

 • Franklin, E. (2009). The emerging needs of veterans: A call to action for the social work profession. Health and Social Work, 34(3), 163-167.

 • Glover, H. (1988). Four syndromes of post-traumatic stress disorder: Stressors and conflicts of thetraumatized with special focus on the Vietnam combat veteran. Journal of Traumatic Stress, 1(1), 57–78. https://doi.org/10.1007/bf00974906

 • Gladding, S. T. (2015). Family therapy history, theory, and practice (6. bs.). London: Pearson.

 • Gorman, L., Blow, A., Kees, M., Valenstein, M., Jarman, C. ve Spira, J. (2014). The Effects of wounds ofwar on family functioning in a national guard sample: An exploratory study. S. MacDermid-Wadsworth veD. S. Riggs (Ed.), Military deployment and its consequences for families: Risk and resilience in military and veteran families içinde (ss. 241-257). New York: Springer.

 • Gökçe, B. (1976). Aile ve aile tipleri üzerine bir inceleme. Hacettepe Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 8(1- 2), 46-67.

 • Hatun, Osman. (2018). Malul Gazilerin Psikososyal Süreçleri ve Baş Etme Kaynakları: Bir Gömülü Teori Araştırması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Hazle, M., Wilcox, S. L. ve Hassan, A. M. (2012). Helping veterans and their families fight on!. Advances in Social Work, 13(1), 229-242.

 • Horigian, V. E., Robbins, M. S. ve Szapocznik, J. (2008). Brief strategic family therapy. Praxis Der Kinderpsychologie Und Kinderpsychiatrie, 57(5), 381-400.

 • Keten, A., Karagöl, A., Keten, H. S., Avcı, E. ve Karanfil, R. (2014). Terörle mücadele gazilerinde travma sonrası stres bozukluğu. Adli Tıp Dergisi, 28(1), 33-40.

 • Kabasakal, Z. ve Soylu, Y. (2016). Evli bireylerin evlilik doyumunun cinsiyet ve eş desteğine göre incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 208-214.

 • Kır, İ. (2011). Toplumsal bir kurum olarak ailenin işlevleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(36), 381- 404.

 • Matarazzo, A. ve Baines, E. (2019). Becoming family: Futurity and the soldier-father. Critical Military Studies, 1-18. https://doi.org/10.1080/23337486.2019.1631728

 • Maxwell, J. A. (2008). Designing a qualitative study. L. Bickman ve D. J. Rog (Ed.), The SAGE handbook of applied social research methods (2. bs.) içinde (ss. 214-253). London: Sage Publications.

 • Minuchin, S. (1974). Families and family therapy (3. bs.). Cambridge: Harvard University Press.

 • Paley, B., Lester, P. ve Mogil, C. (2013). Family systems and ecological perspectives on the impact of deployment on military families. Clinical Child and Family Psychology Review, 16(3), 245-265.

 • Paulson, D. S. ve Krippner, S. (2007). Haunted by Combat: Understanding ptsd in war veterans including women, reservists, and those coming back from Iraq (1. bs.). Westport: Praeger Security International.

 • Pease, J. L., Billera, M. ve Gerard, G. (2015). Military culture and the transition to civilian life: Suicide risk and other considerations. Social Work, 61(1), 83-86.

 • Reijnen, A. ve Duel, J. (2020). Loneliness among veterans in the Netherlands. Occupational Medicine, 69(8- 9), 610–616.

 • Rosenheck, R. ve Nathan, P. (1985). Secondary traumatization in children of vietnam veterans. Psychiatric Services, 36(5), 538–539.

 • Ruscio, A. M., Weathers, F. W., King, L. A. ve King, D. W. (2002). Male war-zone veterans’ perceivedrelationships with their children: The importance of emotional numbing. Journal of Traumatic Stress, 15(5), 351-357.

 • Sakarya H. ve Şahin F. (2019). Sosyal hizmet akademisyenlerinin orduda sosyal hizmete ilişkin düşüncelerive Türkiye’de orduda sosyal hizmet alanının sosyal hizmet eğitimindeki yeri ve geleceği. Toplum ve Sosyal Hizmet, 30(2), 538-554.

 • Sezen, L. (2005). Türkiye'de evlenme biçimleri. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 11(27), 185-195.

 • Shehan, C. L. (1987). Spouse support and Vietnam veterans’ adjustment to post-traumatic stress disorder. Family Relations, 36(1), 55-60.

 • Sherman, M. D., Gress Smith, J. L., Straits-Troster, K., Larsen, J. L. ve Gewirtz, A. (2016). Veterans’perceptions of the impact of PTSD on their parenting and children. Psychological Services, 13(4), 401–410.Solomon, Z. (1988). The effect of combat-related posttraumatic stress disorder on the family. Psychiatry, 51(3), 323–329.

 • Şahin, F. ve Sakarya, H. (2018). Silahlı kuvvetlerde sosyal hizmetin tarihi, gelişimi ve işlevleri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1), 81-98.

 • Şen, B. (2016). Silahlı kuvvetlerde sosyal hizmetin önemi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 27(2), 131-151.

 • Tosun, C., Yazıcı, H. ve Altun, F. (2017). Evlilik öncesindeki ve evli bireylerin ilişki nitelikleri, benlik kurguları ve özgeci davranış düzeyleri. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 17(38), 73-94.

 • Tura, G. (2020). Yapısal aile sistemleri yaklaşımına dayalı olarak geliştirilen evlilik danışma programının çiftlerin evlilik uyumuna etkisi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 85-105.

 • Verbosky, S. J. ve Ryan, D. A. (1988). Female partners of vietnam veterans: Stress by proximity. Issues in Mental Health Nursing, 9(1), 95-104.

 • Vetere, A. (2001). Structural family therapy. Child Psychology and Psychiatry Review, 6(3), 133-139.

 • Wooten, N. R. (2015). Military social work: Opportunities and challenges for social work education. Journal of Social Work Education, 51(1), 6-25.

 • Yazıcı. H. (2019). Evliliğin niteliği olarak evlilikte bireyselleşme ve bütünleşme. Toplum ve Sosyal Hizmet, 30(2), 606-622.

                                                                                                    
 • Article Statistics