SİGORTACILIKTA DİJİTALLEŞME VE SİBER GÜVENLİK İHLALLERİ

Author :  

Year-Number: 2021-50
Language : null
Konu :
Number of pages: 2449-2455
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sigorta güvence demektir. Sigortacılık sektörü ise teknolojide meydana gelen değişimlere bağlı olarak siber riskleri ve beraberinde güvenlik önlemlerini de karşımıza çıkarmaktadır. Teknoloji ile paralel olarak siber saldırılara karşı risk ve güvenlik de artmaktadır. Son yıllarda sıkça duyulmaya başlayan siber risk, doğal afet risklerinden öndedir. Bu da insanların geleneksel güvenlik anlayışında değişimi zorunlu kılmakta, sigorta şirketlerinin çıkardıkları siber risk sigortaları ile dünyada ve Türkiye’de teminatı ve işleyişi sağlayan uygulamalar hâline gelmektedir. Günümüzde dünyada yaklaşık 6 milyar akıllı cihaz bulut üzerinden birbirine bağlanırken, 2020’de bu rakam yaklaşık 20 milyarı bulmuştur. Buna rağmen gelişmiş ülkelerde siber güvenlik ihlallerine karşı sigortalı olanlar %31’i geçmemektedir. Bu oran gelişmiş ülkelerde geniş bir pazar payı olarak görülse bile, gelişmekte olan ülkelerde siber risklere karşı güvence sağlamada tecrübe eksikliği önemli risk unsuru hâlini almaktadır. Bu çalışma, günden güne dijitalleşen sigortacılık sektöründe güvenlik önlemleri ve olası riskleri, güvenlik ihlalleri bağlamında ele almaktadır.

Keywords

Abstract

The means of insurance is a guarantee. The insurance sector on the other hand, faces cyber risks and security measures due to technological changes. But in parallel with technology, the risk and security against cyber attacks also increases. Cyber risk, which has become common in recent years, is ahead of natural disaster risks. This, in turn, necessitates a change in people's traditional understanding of security, with Cyber risk Insurance issued by insurance companies, as well as practices that provide coverage and functioning in the world and in Turkey. In today's world about 6 billion smart devices are connected to each other via the cloud, while in 2020 this figure is about 20 billion. Despite this, those insured against cyber security breaches in developed countries do not exceed 31%. Although this ratio is seen as a wide Sunday share in developed countries, lack of experience in providing security against cyber risks in developing countries is an important risk element. This study examines security measures and possible risks in the insurance sector, which is digitizing day by day, in the context of security violations.

Keywords


 • Altuntaş, Eda, Kara, E., Soylu A.B., Kırkbeşoğlu, E., “Siber sigortalar: son gelişmeler, uygulamalar ve sorunlar”, Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 12: 8-22, 2018.

 • Başkır, M. Bahar, “Sigorta piyasasında finansal performansın klasik ve bulanık öbekleme yöntemleri ile incelenmesi”, Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 2(7-8): 19-33, 2015.

 • Cebeci, İpek, “Türkiye’de siber risk sigortalarına ilişkin bir değerlendirme”, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 56(1): 163-188, 2021.

 • Çelikkol, Hakan; Dalkılıç, Nilüfer, “Türkiye’de sigorta sektöründe istihdam, eğitim ve geleceğe ilişkin öneriler”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2(2): 73-80, 2010.

 • Çetintaş, Hakan; Biçen, Ömer Faruk, “Türkiye’de sigortacılık sektörünün etkinlik analizi”, TİSK Akademi, II: 124-154, 2012.

 • Çotak, Alperen, “Sigortacılık sektöründe siber güvenliği, dünyada ve Türkiye’deki gelişmelerinincelenmesi”, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2019.

 • Engin, Cem; Karakuş, Burak, “Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye’de sigorta sektörü”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Dergisi, 2020, 173-189.

 • Erendor, Mehmet Emin, “Risk toplumu ve refleksif modernleşme çerçevesinde siber terörizm: tanımlama ve tipoloji sorunu”, Cyberpolitik Journal, 1(1): 114-133, 2016.

 • Gönen, Serkan; Yılmaz, Ercan Nurcan; Sanoğlu, Seda; Karacayılmaz, Gökçe; Özbiirinci, Özge, “Endüstri4.0’ın gelişim sürecinde unutulan bileşen: Siber güvenlik”, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9: 1142-1158, 2021.

 • Güler, Alptuğ; Arkın, Ali Kasım, “Siber hijyenin sağlanmasında iç denetimin rolü”, Denetişim, 9(19): 17-40,Karaman, Davut, “Sigortacılık sektörünün güncel sorunlarının belirlenmesi: Alanya’da bir araştırma”, Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(10): 28-37, 2018.

 • Kurt, Ganite; Uysal, Tuğba Uçma, “Siber riskler ve COSO iç kontrol bütünleşik çerçevesi”, Muhasebe ve Denetime Bakış, 15(46): 1-10, 2014.

 • Light, Didem Algantürk, “Siber tehlikelerin denizcilik sektörüne etkisi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2(2): 1131-1137, 2019.

 • Özkaya, Erdal; Sarıca, Raif; Durmaz, Şükrü, Siber Güvenlik, Buzdağı Yayınevi, İstanbul, 2019.

 • Özyalçın, Zehra Cemre, “Türk sigorta sektörünün gelecek perspektifi: Sorunsuz çözüm önerileri üzerine bir araştırma”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2017.

 • Selimoğlu, Seval; Altunel, Mehtap, “Siber güvenlik risklerinden korunmada köprü ve katalizör olarak iç denetim”, Denetişim, 9(19): 5-16, 2019.

 • Şekeroğlu, Sinan; Özüdoğru, Haşim, “Dijital dönemin koruyucuları: Siber risk sigortaları”, 4. International Research Congress on Social Sciences, 11-13 September, 55-64, 2019.

 • Şentürk, Hakan; Çil, Celal Zaim; Sağıroğlu, Şeref, “Siber güvenlik yatırım kararları üzerine literatür incelemesi”, Politeknik Dergisi, 19(1): 39-51, 2016.

 • Taş, Merve Kayaköy, “Dünya sigorta pazarında Türkiye’nin yeri”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(27): 133-148, 2015.

 • Terzi, Mahir, “E-Government and cyber terrorism: Conceptual framework, theoretical discussions and possible solutions”, Turkish Journal of TESAM Academy, 6(1): 213-247, 2019.

 • Ünlenen, Fatma Burcu, “Ankara ilinde konut poliçesi hasarı oluşan sigortalıların sigorta farkındalığı”, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018.

 • Yayar, Rüştü; Daşçı, Ayşenur, “Kasko sigortası tercihini etkileyen faktörler: Kars ili örneği”, Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 13: 8-21, 2019.

 • Yazıcı, Selim; Yanık, Serhat, “Sigorta sektöründe kurumsal yönetim ve kurumsal yönetim komitesinin rolü”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 60(2): 1-22, 2010.

 • Yenal, Serkan; Akdemir, Naci, “Uluslararası ilişkilerde yeni bir kuvvet çarpanı: Siber savaşlar üzerine bir vaka analizi”, ÇAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1): 414-450, 2020.

 • Yıldırım, Ebru Yeniman, “Bilişim sistemlerine yönelik siber saldırılar ve siber güvenliğin sağlanması”, Mesleki Bilimler Dergisi, 7(2): 1-11, 2018.

 • Yurdakul, Müberra, Dalkılıç, N., “Sigortacılık sektöründe dijital çağ”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 50: 49-67, 2016.

 • http://webrazzi.com/2020/12/08/dijital-sigortacilik-girisimi-getsafe-30 http://webrazzi.com/2021/03/09/vodafone-dijital-sigorta

 • http://sigortastrateji.com/global-trendler/dijital-sigortacilik/2021.http://haberall.com/ siber-guvenlik-ne-kadar-maas-alır/2021.

                                                                                                    
 • Article Statistics