KİTSCH’İN OLGUSAL BÜTÜNLÜĞÜ ÜZERİNE BİR SORGULAMA

Author:

Number of pages: 2146-2156
Year-Number: 2021-49

Abstract

Kitsch’in ne olduğu konusunda farklı tanımlar olmakla birlikte, bu terim çoğunlukla genel beğeni düzeyine hitap eden, yoz, rüküş, bayağı, niteliksiz, duygusal ürünler için kullanılmaktadır. Kitsch’in, sanatın içini boşaltan bir hareket mi olduğu, yoksa alternatif bir sanat mı olduğu tartışmalı bir konudur. Greenberg, Melly ve Kuspit gibi sanat kuramcılarına göre sahte bir sanattır, tüketiciyi, yoğun duygular hissettirdiği yönünde aldatır. Tüketiciyi kolay olanın cazibesiyle kandırmaktadır. Nerdrum’un öncülük ettiği akıma göre, Kitsch, yüksek sanatın “yüksekliğiyle” dalga geçerek, sanat üretiminde ve “tüketiminde” sınıfsal ayrımları yıkmaktadır. Bu araştırmada, Kitsch’in sanat tarihi içerisinde ona alternatif olarak doğmuş yine sanatsal bir hareket mi olduğu, felsefi bir başkaldırıyı mı işaret ettiği, yoksa sanatı endüstriyel metaya indirgeyerek kitleleri sanatsal anlamda pasifize etmenin bir aracı mı olduğu soruları ışığında Kitsch’in ne olduğu tartışılarak, olgusal bütünlüğü sorgulanmaktadır. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni ile şekillendirilen bu çalışmada sonuç olarak, Kitsch’in psikolojik ihtiyaçlara karşılık geldiği amprik verileri göz önünde bulundurulmakta ama bununla birlikte Kitsch’in sanat otoritesinin bir sorunu olduğunun altı çizilmektedir ve gündelik yaşamın kitschleşmesine karşı bir duruş savunulmaktadır.

Keywords

Abstract

Although there are different definitions of what Kitsch is, this term is mostly used for degenerate, vulgar, unqualified, emotional products that appeal to the general level of taste. It is a controversial issue whether Kitsch is a movement that undermines art or whether it is an alternative art. According to art theorists such as Greenberg, Melly and Kuspit, it is a fake art, deceiving deceives the consumer as if feeling intense emotions. And it deceives the consumer with the lure of the easy. According to the movement led by Nerdrum, Kitsch destroys class distinctions in the production and consumption of art by mocking the "height" of high art. In this research, in the light of the questions of whether Kitsch is an artistic movement that was born as an alternative to it in the history of art, whether it indicates a philosophical revolt, or whether it is a means of pacifying the masses artistically by reducing art to an industrial commodity, it will be discussed what Kitsch is and its factual integrity will be discussed. is being questioned. This study is shaped by the case study pattern, one of the qualitative research designs. The empirical data that Kitsch corresponds to psychological needs are taken into consideration, but it is underlined that Kitsch is a problem of the authority of art and a stance is defended against the kitschization of everyday life.

Keywords