ONLİNE KETLEMENİN DEVREDIŞI KALIŞI, ONLİNE NEZAKETSİZLİK, ONLİNE SINIF GRUBU MEMNUNİYETİ VE SINIF GRUBUNA AKTİF KATILIM İLİŞKİLERİ: ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2021-49
Number of pages: 2115-2124
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal, kültürel, ekonomik veya sağlıkla ilgili sebeplerden dolayı online iletişim günümüzde yaygınlaşmış, online ortamlarda alışveriş yapmak, eski arkadaşlarını bulmak, arkadaşlarla sohbet etmek, anılarını paylaşmak veya eğitim amaçlı paylaşımlarda bulunmak hayatın normalleri haline gelmiştir. Online iletişim farklı konular hakkında bilgi edinme, dünyadaki siyasi, kültürel ve toplumsal gelişmelerin farkında olma gibi olumlu sonuçlar doğurduğu gibi giderek ciddi hale gelen sorunlara da yol açmaktadır. Bu sorunlar arasında psikolojik bir sorun olabilen online ketlemenin devre dışı kalışı ve sosyal davranışları etkileyen online nezaketsizlik sayılabilir. Özellikle iletişim için kullanılan WhatsApp gibi sosyal ağlarda bu tür sorunlar, incelenmesi gereken konular arasındadır. Bu araştırmada eğitim amaçlı oluşturulan online gruplarda ketlemenin devredışı kalışı ve nezaketsiz davranışlar incelenerek bu gruplara katılım düzeyi araştırılmıştır. Araştırmada literatürden faydalanılarak hazırlanan betimsel anket yöntemi kullanılmış ve kolayda örnekleme yöntemiyle 246 önlisans öğrencisi gönüllü olarak bu araştırmaya katılmıştır. Bu öğrencilere online (WhatsApp) sınıf grubunda algıladığı ketlemenin devredışı kalışı ve kendine yönelik algıladığı nezaketsizliğin, sınıf grubu memnuniyeti ve sınıf grubuna aktif katılıma etkisi üzerine sorular sorulmuştur. Araştırmada elde edilen veriler üzerinde; temel betimsel istatistikler ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmış ve yapısal eşitlik modeli ile çalışmada oluşturulan hipotezler test edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre online iletişim ağlarında zararlı online ketlemenin devre dışı kalışının nezaketsizliğe sebep olduğu ve dolayısıyla da katılımı olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Online eğitimin devam ettiği bu süreçte oluşturulan sosyal ağların öğrencilerin lehine fayda sağlayabilmesi için gerekli önlemler alınması ve bahsi geçen sorunların en aza indirgenmesi önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

Due to social, cultural, economic or health-related reasons, online communication has become widespread, and shopping, finding old friends, chatting with friends, sharing memories or sharing for educational purposes on the internet has become normal for the people today. While online communication has positive results such as obtaining information about different subjects, being aware of the political, cultural and social developments in the world, it also leads to serious problems. These problems include online disinhibition effect, which can be a psychological problem, and online incivility affecting social behaviour. Such problems are among the issues to be investigated in terms of communication when the social networks such as WhatsApp were considered. In this study, the online disinhibition effect and incivility behaviours in online groups created for educational purposes were examined, and the level of participation in these groups was investigated. The descriptive survey method prepared by making use of the literature was used, and 246 associate degree students voluntarily participated in the study. These students were asked questions about the disinhibition effect and the online incivility they perceived, and the effect of disinhibition and incivility on class group satisfaction and active participation. Basic descriptive statistics and confirmatory factor analyses were made on the data obtained in the study and the hypotheses formed in the study were tested with the structural equation model. According to the results, it has been determined that the harmful online disinhibition in online communication networks causes incivility and therefore negatively affects participation. It is important to take the necessary precautions and minimize the problems so that the students can benefit from these social networks created for online education.

Keywords