TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN SAĞLIK BİLGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 2055-2070
Year-Number: 2021-49

Abstract

Sağlık, bireyler için yaşamın temel vazgeçilmezidir. Toplumlar, gelecekleri için sağlıklı bireyler yetiştirmeyi öncelikli hedef olarak görmektedirler. Bireylerin sağlıklı yetişmelerinde, eğitim önemli bir konuma sahiptir. Ülkeler, bireylerin sağlıklı yaşama bilincine sahip olmaları için, eğitim sistemlerinde yapılandırmaya çaba göstermektedirler. Eğitim sistemleri, sağlık bilincine sahip ve sağlıklı bireyler yetiştirmeyi temel amaç olarak değerlendirmekte ve bu amaç çerçevesinde eğitim-öğretim sürecini düzenlemeye çalışmaktadırlar. Türk Eğitim Sisteminin, sağlıklı bireylerin yetişmesi için, Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde sağlık konusuna yer verme açısından incelenmesi, bir araştırma konusu olarak önem arz etmektedir. Araştırmanın amacı, Türk Eğitim Sistemini sağlık konusu açısından incelemek ve gerekli değerlendirmeleri yapmaktır. Bu temel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 1.Türk Milli Eğitiminin Genel Amacında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir? 2.Okul öncesi Eğitimin Amaçlarında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir? 3.İlköğretimin Amaçlarında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir? 4.Ortaöğretimin Amaçlarında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir? 5.İlköğretim a.Haftalık Ders Çizelgesinde sağlıkla ilgili dersler nelerdir? b.Bu derslerin amaçlarında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir? c.Bu derslerin üniteleri/alt öğrenme alanlarında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir? d.Bu derslerin kazanımlarında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir? 6.Ortaöğretim a.Haftalık Ders Çizelgelerinde sağlıkla ilgili dersler nelerdir? b.Bu derslerin amaçlarında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir? c.Bu derslerin üniteleri/alt öğrenme alanlarında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir? d.Bu derslerin kazanımlarında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir? Araştırma ile ilgili verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Öncelikle, Milli Eğitim Temel Kanun, Okul öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim Yönetmelikleri sağlıkla ilgili ifadeler açısından incelenmiştir. Daha sonra, ilköğretim ve ortaöğretim haftalık ders çizelgelerinde sağlıkla ilgili derslerin olup olmadığına bakılmış; bu derslerin üniteleri/alt öğrenme alanları, amaçları ve kazanımlarında sağlıkla ilgili ifadeler tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler, tablolarla ifade edildikten sonra değerlendirmeler yapılmış; sonuçlara ve önerilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Health is a basic necessity of life for individuals. Communities consider raising healthy individuals, as their primary goal for their future. Education has an important role in the healthy growth of individuals. Countries are striving to restructure their education systems for individuals to have the awareness of healthy living. Education systems consider raising health-conscious and healthy individuals as the main purpose and governments try to regulate the education process within this framework. Examination of preschool, primary and secondary education levels in terms of health is important as a research subject. The study aims to examine the Turkish Education System in terms of health and to make the necessary evaluations. Within this framework, the following questions were sought: 1.What are the health-related statements in the General Purpose of Turkish National Education? 2.What are the health-related statements in the purposes of Preschool Education? 3.What are the health-related statements in the aims of primary education? 4.What are the health-related statements in the aims of secondary education? 5.Primary Education a.What are the health-related lessons in the Weekly Course Schedule? b.What are the health-related statements for these courses? c.What are the units / sub-classes of these courses related to health? d.What are the health-related statements in the achievements of these courses? 6.Secondary Education a.What are the health-related lessons in the Weekly Course Schedule? b.What are the health-related statements for these courses? c.What are the health-related statements in the units / sub-learning areas of these courses? d.What are the health-related statements in the achievements of these courses? In the collection, analysis and interpretation of the data related to the research, document analysis, one of the qualitative research methods, was used. Firstly, the Basic Law of National Education, Preschool, Primary and Secondary Education Regulations were examined in terms of health-related statements. Afterward, primary and secondary education weekly schedules were examined for health-related courses; The units / sub-learning areas of the courses, aims and achievements were tried to determine health-related expressions. After the data were transferred to the tables, the results and recommendations were evaluated.

Keywords