COVİD 19 KORKUSUNUN İŞ MEMNUNİYETİNE ETKİSİNDE PSİKOLOJİK SERMAYE BOYUTLARINDAN İYİMSERLİĞİN ARACILIK ROLÜ: OTEL İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2021-51
Language : null
Konu :
Number of pages: 2669-2679
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Otel işletmelerinde insan unsuru önemli bir faktör olup, çalışanların iş memnuniyetlerinin yüksek düzeyde tutulması otel işletmelerinin rekabet üstünlüğü elde etmesinin temelini oluşturmaktadır. Covid19 salgını tüm dünyada etkili olmuş, söz konusu insanlarda endişe ve korku yaratmıştır. Covid 19 salgını, hem hükümetler hem de bireyler açısından büyük panik oluşturduğundan insanlarda hastalanma korkusu ve sosyal izolasyonun neden olduğu rahatsızlık sonucunda insanlar evlerinde ve işyerlerinde huzursuz ve rahatsız hale getirmiştir. Yapılan bu çalışmada Covid 19 salgını esnasında insanlarda oluşan korkunun bireylerin çalışma hayatındaki etkisi incelenmek üzere çalışanların iş memnuniyetleri üzerinde etkisinin incelemek amaçlanmıştır. Ayrıca pandemi döneminde çalışanlardaki iyimserlik düzeyinin Covid 19 korkusu yaşayan çalışanlarda iş memnuniyetine nasıl bir etkiye sahip olduğunun tespit edilmesi bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır Varsayılan etkiyi incelemek amacıyla Gaziantep ilinde otel işletmeleri çalışanlarından 259 kişi üzerinde saha araştırması yapılmıştır. Veriler anket yöntemiyle toplanarak, SPSS 23.0 istatistik paket programı yardımıyla analizler yapılmıştır. Yapılan analizler neticesinde çalışanların, iyimserlik düzeyleri Covid-19 korku düzeyini azaltarak, çalışanların iş memnuniyetlerinin artmasına neden olduğunu ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

The human factor is an important factor in hotel businesses, and keeping the job satisfaction of employees at a high level is the basis for hotel businesses to gain a competitive advantage. The Covid19 epidemic has been effective all over the world, creating anxiety and fear in the people in question. Since the Covid 19 epidemic has created great panic for both governments and individuals, people have become restless and uncomfortable in their homes and workplaces as a result of the fear of getting sick and the discomfort caused by social isolation. This study aims to examine the effect of fear in people during the Covid 19 epidemic on employees' job satisfaction to examine the effect of individuals in their working life. In addition, the main purpose of this study is to determine how the level of optimism in the employees during the pandemic period affects the job satisfaction of the employees who have fear of Covid 19. To examine the assumed effect, a field study was conducted on 259 hotel employees in Gaziantep. The data were collected by questionnaire method and analyses were made with the help of the SPSS 23.0 statistical package program. As a result of the analyses made, it is revealed that the optimism levels of the employees reduce the level of fear of Covid-19 and increase the employees' job satisfaction.

Keywords


 • Aharsu, D., K., Lin,C.Y., Imani, V., Saffari, M. And Pakpour, A. ,H. (2020). The Fear of COVID-19 Scale:

 • Aharsu, D., K., Lin,C.Y., Imani, V., Saffari, M. And Pakpour, A. ,H. (2020). The Fear of COVID-19 Scale:Development and Initial Validation. International Journal of Mental Health and Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00270-8

 • Akman, Y. ve Korkut, F. (1993). Umut Ölçeği Üzerine Bir Çalışma. H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(9):193-202.

 • Amsalem, D., Dixon, L.B., Neria, Y. (2020). The Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak andMental HealthCurrent Risks and Recommended Actions. JAMA Psychiatry. Published online June 24, 2020. doi:10.1001/jamapsychiatry.2020.1730

 • Büyükgöze, H. ve Kavak, Y. (2017). Algılanan Örgütsel Destek ve Pozitif Psikolojik Sermaye İlişkisi: LiseÖğretmenleri Örnekleminde Bir İnceleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Cilt 23, Sayı 1: 1-32

 • Brandt, T., Jorge, F., Gomes, S., and Boyanova, D. (2011). Personality and psychological capital asindicators of future job success? A multicultural comparison between three European countries. Liiketaloudellinen Aikakauskirja. Issue 3:263-289.

 • Çetin, F. ve Basım, H. N. (2012). Örgütsel Psikolojik Sermaye: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Amme Idaresi Dergisi, 45(1): 121-137.

 • Çoban, A. (2013). Psikolojik Sermaye’nin Örgütsel Adalet Ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerindeki Rolü. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(2): 17-33.

 • Freckelton, I. (2020). COVID-19: Fear, Quackery, False Representations And The Law. InternationalJournal of Law and Psychiatry, Volume 72, September–October 2020, 101611. https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2020.101611

 • Garwal, Y., S., Paul, M., Kumar, B. and Raj, A. (2020). A Preliminary Study Of Job Satisfaction AmongWomen Employees In Baning Sector Of Delhi Ncr, Sonepat Of Haryana, India. International Journal of Management Volume 11, Issue 10, October 2020: 1157-1167. DOI: 10.34218/IJM.11.10.2020.104

 • Gencer, N. (2020). Pandemi Sürecinde Bireylerin Koronavirüs (Kovid19) Korkusu: Çorum Örneği. USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, Yıl 2, Sayı 4. 1: 153-1172.

 • Glover, H.D.,Mynatt, P.G. and Schroeder, R.G., (2000). The Personalıty, Job Satisfactıon And TurnoverIntentions Of African-American Male And Female Accountants: An Examınatıon Of The Human CapitalAnd Structural Class Theories Critical Perspectives on Accounting. 11,173-192. doi:10.1006 / cpac.1998.0287.

 • González-Sanguino, C., Ausín,B., Ángel, M., Castellanos, Saiz, J., López-Gómez, A., Ugidos, C., Muñoz,M. (2020). Mental Health Consequences During The İnitial Stage Of The 2020 Coronavirus Pandemic (COVID-19) in Spain. Brain, Behavior and Immunity 87: 172–176.

 • Gün, S. ve Tutçu, A. (2021). Covid-19 Sürecinde Turizm Sektörü ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi,4(6):530-543.

 • Hatun, O., Dicle, AB, N.ve Demirci, İ. (2020). Koronavirüs Salgınının Psikolojik Yansımaları ve Salgınla Başa Çıkma. Turkish Studies, 15(4): 531-554. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44364

 • Hiriyappa B., (2009), Organizational Behavior, New Delhi: New Age International Ltd. Publishers.Kalaycı, Ş.(2016). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayıncılık.

 • Lu, H., While, A., E., and Barriball, K., L. (2005). Job Satisfaction Among Nurses: A Literature Review. International Journal of Nursing Studies 42: 211–227

 • Luthans, F.,Luthans, K. W., ve Luthans, B. C. (2004). Positive Psychological Capital: Beyond Human And Social Capital. Business Horizons, 47(1), 46.

 • Luthans, F. ve Youssef, C. M. (2004). “Human, Social and Now Positive Psychological CapitalManagement: Investing in People for Competitive Advantage”, Organizational Dynamics, vol. 33, no. 2:143–160.

 • Luthans, F., Avolio, B.J. Avey, J. B. and Norman, S. M. (2007). Positive Psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction. Personnel Psychology 60: 541–572

 • Luthans, F., Youssef, C. M., ve Avolio, B. J. (2007). Psychological Capital: Developing the Human Competitive Edge. New York: Oxford University Press.

 • Luthans, Fred, Vogelgesang, Gretchen R., ve Lester, Paul B. (2006). Developing the Psychological Capitald of Resiliency. Published in Human Resource Development Review, 5(1): 25-44.

 • Mamun. M.M. and Ullah, I. (2020). COVID-19 Suicides İn Pakistan, Dying Off Not COVID-19 Fear ButPoverty? – The Forthcoming Economic Challenges For A Developing Country. Brain, Behavior and Immunity 87: 163-166

 • Merchant, R. M, Lurie N. (2020). Social Media And Emergency Preparedness In Response To Novel Coronavirus. JAMA. 323(20), 2011-2012. doi:10.1001/jama.2020.4469.

 • Mertens, G., Duijndam, S., Smeets, T. and Lodder, L. (2020). The Latent And İtem Structure Of COVID-19Fear: A Comparison Of Four COVID-19 Fear Questionnaires Using SEM And Network Analyses. DOI: 10.31234/osf.io/xj9bp

 • Moorhead Gregory and Griffin Rick W. (1989). Organizational Behavior, Houghton and Mifflin Company:Boston, s.89. Aktaran,: Enver Özkalp, Abdülkadir Varoğlu, Demet Varoğlu, Çiğdem Kırel ve Pınar Acar, Örgütsel Davranış, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 2857, Eskişehir, 2013:71.

 • Moyes, G.,D. (2008). Comparative Analysis Of Employee Job Satisfaction In The Accounting Profession. Journal of Business & Economics Research. Volume 6, Number 2: 65-82.

 • Örücü, E. ve Esenkal, F. (2005). Konaklama İşletmelerinde İş Gören Tatminini Etkileyen Faktörler (Bandırma Ve Erdek Örneği). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.8 S.14: 165-166.

 • Özkalp, E.ve Kırel Ç. (2016). Örgütsel Davranış, 7. Baskı, Bursa, Ekin Basım, Yayın Dağıtım.

 • Puskar, K., R., Bernardo, L., M., Ren,D., Haley, T. M., Tark, K.,H, Swıtala,J, and Sıemon,L. (2010). Self-esteem and optimism in rural youth: Gender differences. Management Pty Ltd. Contemporary Nurse. 34(2): 190–198.

 • Sevimli, F. ve İşcan, Ö. F. (2005). Bireysel ve İş Ortamına Ait Etkenler Açısından İş Doyumu. Ege Akademik Bakış. 5.1-2:55-64.

 • Şahin, S., Çek, F. ve Zeytin, N. (2011). Eğitim Müfettişlerinin Mesleki Memnuniyet ve Memnuniyetsizlikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Cilt 2, Sayı 2, ss: 221-246.

 • Taner, Bahar. (1993). “Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların İş Tatmininin Değerlendirilmesi” Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 3: 22-29.

 • Taylor, S. (2019). The Psychology Of Pandemics: Preparing For The Next Global Outbreak Of İnfectious Disease, Cambridge Scholars Publishing.

 • Türker, A., ve Karaca, K. Ç. (2020). Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Salgını Sonrası Turizm ve Turist Rehberliği. Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi, 1(1): 1-19.

 • Qiu, J., Shen, B. And Zhao, M. (2020). A Nationwide Survey of Psychological Distress Among ChinesePeople in The COVID-19 Epidemic: Implications And Policy Recommendations. Qiu J, et al. General Psychiatry 2020;33:e100213. doi:10.1136/gpsych-2020-100213

 • Wang, D., Hu, B., Hu, C., Zhu, F., Liu, X., Zhang, J., Wang, B., H.X. Cheng, Z., Xiong, Y. Zhao Y., Li, Y,Wang X and Peng Z. (2020). Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 NovelCoronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA, 323(11): 1061–1069. https://doi.org/10.1001/jama.2020.1585 .

                                                                                                    
 • Article Statistics