ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİME YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 1543-1554
Year-Number: 2021-47

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğretmenlerinin çok kültürlü eğitime yönelik algılarını çeşitli değişkenlere göre incelenmektir. Bu genel amaç ile birlikte, ortaöğretim öğretmenlerinin çok kültürlü eğitime yönelik algıları; cinsiyet, çalışma alanı, mesleki kıdem, görev yapılan okul, doğduğu yetiştiği yerleşim yeri, kitap okuma alışkanlığı değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır. Bu bakımdan bu araştırma betimsel nitelikli nedensel karşılaştırma araştırmasıdır. Araştırmanın evrenini, 2020-2021 eğitim - öğretim yılında Zonguldak İli Ereğli ilçesindeki ortaöğretim kurumlarında görev yapan 514 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma evren üzerinden yürütülmüş olup örneklem alma yoluna gidilmemiştir. Araştırmada veri toplamak amacıyla “Kişisel Bilgiler Formu” ve “Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada ortaöğretim öğretmenlerinin çok kültürlü eğitime yönelik algılarını belirlenmesi için frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama ( ) ve standart sapma (SS) kullanılmıştır. Nedensel karşılaştırma deseni için gruplar arası ortalamaların karşılaştırılmasında hangi istatistiklerin kullanacağını belirlemek amacıyla puan dağılımları incelenmiştir. Kolmogrow-Smirnov testi, çarpıklık ve basıklık katsayıları incelendiğinde puan dağılımların normal dağılım sergilediği görülmektedir. Bundan dolayı ortaöğretim öğretmenlerinin çok kültürlü eğitime yönelik algılarını belirlenen demografik özelliklere (cinsiyet, çalışma alanı, mesleki kıdem, görev yapılan okul, doğduğu yetiştiği yerleşim yeri, kitap okuma alışkanlığı göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için iki grup ortalamalarının karşılaştırılmasında bağımsız gruplar için t testi, ikiden fazla grup ortalamaların karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizi (One way ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular şöyledir; Ortaöğretim öğretmenlerinin çok kültürlü eğitime yönelik genel algılarını yüksek düzeyde olduğu, öğretmenlerinin çok kültürlü eğitime yönelik algıları alt boyutlarından olan bilgi beceri düzeylerinin orta düzeyde olduğu fakat farkındalık ve çok kültürlü eğitime yönelik algılarının yüksek düzeyde olduğu, öğretmenlerinin, cinsiyet, çalışma alanı, görev yaptıkları okul türü, kitap okuma alışkanlığı değişkenlerine göre çok kültürlü eğitime yönelik algıları anlamlı farklılık olduğu. Ancak mesleki kıdem değişkeninde anlamlı farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar alan yazın kapsamında tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine secondary school teachers' perceptions of multicultural education according to various variables. Along with this general purpose, secondary school teachers' perceptions of multicultural education were compared in terms of gender, field of study, professional seniority, school where they are employed, place of birth, and reading habits. In this respect, this research is a descriptive causal-comparative research. The population of the study consists of 514 teachers working in secondary education institutions in Ereğli district of Zonguldak province in the academic year of 2020-2021. The research was conducted on the population and no sampling was used. "Personal Information Form" and "Multicultural Competence Perceptions Scale" were used to collect data in the study. In the study, frequency (f), percentage (%), arithmetic mean ( ) and standard deviation (SD) were used to determine the perceptions of secondary school teachers towards multicultural education. In order to determine which statistics to use in comparing the mean between groups for the causal-comparative design, score distributions were examined. When Kolmogorov-Smirnov test, skewness and kurtosis coefficients are examined, it is seen that the distribution of points shows normal distribution. Therefore, in order to determine whether the perceptions of secondary school teachers towards multicultural education differ according to the demographic characteristics (gender, field of study, professional seniority, school where they work, place of birth, reading habits), t-test was used to compare the means of two groups for independent groups, and one-way analysis of variance (One-way ANOVA) was used to compare the means of more than two groups. Findings obtained from the research are as follows; Secondary education teachers have a high general perception of multicultural education; the knowledge and skill levels of secondary school teachers, which are one of the sub-dimensions of perception towards multicultural education, are at medium level; however, their awareness and perceptions towards multicultural education are high. There is a significant difference in secondary school teachers' perceptions of multicultural education according to the variables of gender, field of study, type of school they work, and reading habits. However, it has been concluded that there is no significant difference in the professional seniority variable.

Keywords