FİNNEY KİNNEY RİSK ANALİZİ İLE GIDA MAMÜLERİ DAĞITIMI YAPAN BİR İŞLETMEDEKİ TEHLİKE VE RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 1320-1331
Year-Number: 2021-46

Abstract

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işveren işyerlerinde çalışanlarının maruz kalacağı tehlike ve riskleri analiz ederek sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamak ile yükümlüdür. İşyerinde ve işin özelliğinden dolayı çalışanlar, birçok risklere maruz kalarak iş kazası ve meslek hastalığı yaşamaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı proaktif yaklaşımlardan en önemlisi çalışma ortamındaki tehlike ve risklerin risk analiz yöntemleri ile analiz edilerek düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmaktır. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının birinci kaynağı çalışanların yaptıkları tehlikeli hareket ve tehlikeli durumlardır. İş kazalarının % 98 ine insan faktörü etki etmektedir. Finney Kinney, 5x5 Matris ve L tipi Matris analiz yöntemleri kullanılarak iş kazalarına karşı çalışmalar işletmelerde yapılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada, Gıda mamülleri dağıtımı yapan bir depodaki çalışmaların saha gözetimi yapılarak tespit edilen tehlike ve risklerin Finney Kinney Risk Değerlendirmesi yöntemi kullanılarak riskler analiz edilmiş, düzeltici önleyici faaliyetler önerilerek son durumda risklerin sonucu tekrar analiz edilerek kategorize edilmeye çalışılmıştır. Riskler önem sırasına ve risk skoruna göre kırmızı, turuncu, sarı, yeşil olarak renklendirilmiştir. Risk analizi sonucunda 35 tane risk tespit edilerek analizi yapılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler, aynı iş koluna sahip işletmelerde görev iş güvenliği uzmanına ve işletme sahibine risk analizi çalışmaları sırasında referans olması bakımından literatüre katkı sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

According to the Occupational Health and Safety Law No. 6331, the employer is obliged to provide a healthy and safe working environment by analyzing the dangers and risks to be exposed to the employees in the workplaces. In the workplace and due to the nature of the work, employees are exposed to many risks and experience work accidents and occupational diseases. The most important proactive approach against occupational accidents and diseases is to carry out corrective and preventive actions by analyzing the dangers and risks in the working environment with risk analysis methods. The primary source of work accidents and occupational diseases is the dangerous movements and dangerous situations of the employees. 98% of work accidents are affected by the human factor. By using Finney Kinney, 5x5 Matrix and L-type Matrix analysis methods, studies against occupational accidents are tried to be carried out in enterprises. In this study, the risks were analyzed by using the Finney Kinney Risk Assessment method of the hazards and risks detected by performing field surveillance of the works in a warehouse that distributes food products, and the results of the risks were re-analyzed and categorized in the last case by recommending corrective and preventive actions. Risks are colored red, orange, yellow, green according to the order of importance and risk score. As a result of the risk analysis, 35 risks were identified and analyzed. The data obtained in the study will contribute to the literature in terms of being a reference for the job security specialist and the business owner during the risk analysis studies in the enterprises with the same business line.

Keywords