KURUMSAL DEĞER İFADELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 20 KURUMUNDA BİR ÇÖZÜMLEME

Author:

Number of pages: 1185-1194
Year-Number: 2021-46

Abstract

Değerler, çeşitli durumlarda eylemlere ve yargılara rehberlik eden küresel kavramlardır. Tutumlar ve algılar aracılığıyla davranış üzerinde dolaylı bir etkiye sahip olabilirler. Değerler, performans sonuçlarını doğrudan etkileyebildikleri için örgütsel davranış açısından da önemlidirler. Değerler, çeşitli toplumsal ve örgütsel kültürler arasındaki farklılıkları yansıtırlar. Kurumsal değerler bir organizasyonun ruhunu şekillendiren kalıp gibidirler; kurumun nasıl bir yer olduğu, temsil ettikleri, kurumun çalışma yaşamına, müşteriler ve çalışanlar başta olmak üzere tüm paydaşlarına bakışı, çalışanların nasıl çalışmaları beklendiğinin göstergesidirler. Kurumun oluşturmak istediği ideal imaj, kurumsal değerlerle yansıtılabilir. Değerler kurumların karar alma mekanizmalarının kalbinde yer alarak yönlendirici görevi görürler. Örgütsel değerlerin örgütsel performans ve hedeflere ulaşma üzerindeki olumlu etkisini vurgulayan çok sayıda çalışma vardır. Bu bağlamda araştırmanın amacı Türkiye’nin en başarılı kurumlarını bilançoları baz alarak belirleyen Fortune 500 listesinde yer alan ilk yirmi kurumun kurumsal değerlerinin incelenmesidir. Fortune 500 listesinden ilk yirmi kurumu listeledikten sonra her bir kuruma ait web sitesinden kurumsal değerlerine doküman inceleme tekniğiyle ulaşılarak frekans analizi yapılmıştır. Yapılan frekans analizine göre kurumların değerlerinde en çok yer alan kavramlar sırasıyla dürüstlük, şeffaflık ve etik, yaratıcılık ve yenilikçilik, müşteri odaklılık, takım çalışması, değişim, sürdürülebilirlik, çevreye duyarlılık, sosyal sorumluluk olarak analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

Values are global concepts that guide actions and judgements in a variety of situations. They can have an indirect effect on behavior through attitudes and perceptions. Values are also important to organizational behavior, as they can directly affect performance results. The values also reflect the differences between various social and organizational cultures. Corporate values are like patterns that shape the soul of an organization; The place where the organization is, what they represent, the organization's working life, and all its stakeholders (customers and employees) are indicators of how employees are expected to work. The ideal image that the institution wants to create can be reflected with corporate values. Values are at the heart of the decision-making mechanisms of institutions and act as a guide. There are many studies highlighting the positive impact of organizational values on organizational performance and achievement of goals. In this context, the purpose of the research is to examine the corporate values of the first twenty institutions in the Fortune 500 list, which determines the most successful institutions of Turkey on the basis of their balance sheets. After listing the first twenty institutions from the Fortune 500 list, frequency analysis was performed by accessing the corporate values from the website of each institution with the document review technique. According to the frequency analysis, the concepts that have the most place in the values of the institutions were analyzed as honesty, transparent and ethical, creative and innovative, customer-oriented, teamwork, change, sustainability, environment, sensitivity, social responsibility, respectively.

Keywords