YALNIZLIK ÖLÇEĞİ, YALNIZLIK TERCİHİ ÖLÇEĞİ VE SOSYAL İZOLASYON ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRME VE İLK GEÇERLİK ÇALIŞMALARI

Author:

Number of pages: 597-676
Year-Number: 2021-43

Abstract

Bu çalışma, çok boyutlu yalnızlık deneyimini oluşturan üç yapıyı, yalnızlığı, yalnızlık tercihini ve sosyal izolasyonu tanımlamak, açıklamak ve ölçmek için yapılmıştır. Bu amaçla üç ayrı uygulama yürütülmüştür. İki aşamadan oluşan birinci uygulamaya 18 uzman psikolog, maddeleri değerlendirmek amacıyla katılmıştır. İkinci uygulamaya 488 kişi (erkek %46,1 ve kadın %53,9) katılmıştır ve bu uygulamada madde havuzu (üç ölçek için toplam 163 madde) uygulanmıştır. İkinci uygulama sonrasında Yalnızlık Ölçeği ve Sosyal İzolasyon Ölçeği için 14 ve Yalnızlık Tercihi Ölçeği için 11 madde seçilmiştir. Üçüncü uygulamaya 196 kişi (erkek %41,8 ve kadın %58,2) katılmıştır. Bu uygulamada yalnızlık, depresyon, farklı boyutlarıyla iyi oluş, benlik saygısı ve Beş Faktör Modeli ile kişilik ölçümü dahil edilmiştir. Bu uygulamada iç tutarlılık güvenirlik katsayısı, Yalnızlık Ölçeği için 0,88, Yalnızlık Tercihi Ölçeği için 0,82, Sosyal İzolasyon Ölçeği için 0,92 olarak hesaplanmıştır. Geliştirilen ölçeklerin diğer ölçümlerle beklenen yönde ilişkiler gösterdiği görülmüştür. Son işlem olarak ölçek toplam puanları sosyo-demografik gruplar açısından karşılaştırılmış ve elde edilen sonuçlar ilgili alan yazın doğrultusunda tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

This study was conducted to define, explain and measure to the three structurs, loneliness, solitude and social isolation which comprise the multidimensional experience of loneliness. For this purpose, three different application were carried out. Eighteen expert psychologists participated in the first part, which consisted of two stages, in order to evaluate the items. 488 inviduals (46.1% men and 53.9% women) participated in the second application and the item pool (total 163 items for three scales) was applied in this part. After second application, 14 items for Lonelines Scale and Social Isolation Scale and 11 items for Solitude Scale were selected. 196 inviduals (41.8% men and 58.2% women) were participated in the third application. In this part, loneliness, depression, well-being with different dimensions, self-esteem and personality measurement with the Five Factor Model were included. In this application, internal consistency reliability coefficient was calculated as 0.88 for Loneliness Scale, 0.82 for Solitude Scale, and 0.92 for Social Isolation Scale. It was observed that the developed scales showed relationships in the expected direction with other measurements. As a final stage, the total scores of scales were compared in terms of socio-demographic groups and the results were discussed in line with the relevant literature.

Keywords