OKUL MÜDÜRLERİNİN KAPSAYICI LİDERLİK DAVRANIŞLILARI İLE ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDA İLİŞKİ

Author:

Number of pages: 440-445
Year-Number: 2021-42

Abstract

Bu çalışmanın amacı Okul müdürlerinin kapsayıcı liderlik davranışlıları ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır ili Kayapınar ilçesinde görev yapan 2045 öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle 371 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcıların kapsayıcılık liderlik algılarını ölçmek için “Kapsayıcılık Liderlik Ölçeği”, Öğretmenlerin motivasyonunu ölçmek için “Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, korelasyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçla, okul yöneticilerinin kapsayıcı liderlik alt boyutlardan tanıma ve destekleme, adalet, iletişim ve eylem ile öğretmenlerin içsel, dışsal ve toplam motivasyon düzeyleri arasında pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Kapsayıcı liderlik alt boyutu olan bencillik ve saygısızlık ile içsel, dışsal ve toplam motivasyon arasında negatif yönde ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu araştırmanın sonuçlarını başka kapsamlarıyla görebilmek için hem nitel hem de nicel araştırma yöntemleriyle desteklenen başka bölgelerde ve illerde farklı öğretim kademelerinde benzer araştırmalar yapılabilir. Bu çalışmada bir okul yöneticisinin sahip olması gereken kapsayıcı liderlik özellikleri ile öğretmenlerin motivasyon seviyeleri ile ilgili sadece öğretmen görüşlerine başvurulmuştur. Benzer bir çalışma da öğretmen dışındaki; okul yöneticileri, veli ve öğrenci gibi okulun diğer çalışanlarına yönelik de yapılabilir.

Keywords

Abstract

The purpose of this service is to examine the relationship between school principals 'inclusive leadership behaviors and teachers' motivation. In this type of 2020-2021 education-training, 2045 teachers are teachers working in the district of Diyarbakır, Kayapınar. The sample of the research is 371 teachers with simple random sampling method. In the study, "Inclusiveness Leadership Scale" was used to measure the perceptions of the participants 'inclusiveness leadership, and the "Motivation Scale" was used to measure teachers' motivation. Descriptive statistics and correlation analysis were used in the analysis of the data. As a result, it was observed that there was a positive and medium significant relationship between the teachers 'intrinsic, extrinsic and total motivation levels and school administrators' recognition and support, justice, communication and action from the sub-dimensions of inclusive leadership. The period when there is a negative and low level relationship between selfishness and disrespect, which are the sub-dimensions of inclusive leadership, and intrinsic, extrinsic and total motivation. In order to see the results of this research with other scopes, similar studies can be conducted at different educational levels in other regions and provinces supported by both qualitative and quantitative research methods. In this study, only teachers' opinions were asked about the overarching leadership characteristics that a school administrator should have and the motivation levels of teachers. In a similar study other than the teacher; It can also be done for other employees of the school, such as school administrators, parents, and students.

Keywords