İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: KAMU ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GÜVENLİK BİRİMİNDE BİR UYGULAMA

Author :  

Year-Number: 2021-43
Language : null
Konu :
Number of pages: 648-664
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütlere genellikle dış paydaş olarak dahil olan özel güvenlik kurumlarının sağlayacakları hizmetlerin niteliği açısından çalışanlarının iş doyumu ve örgütsel bağlılık düzeylerinin bilinmesi ve arttırılması önemlidir. Çalışmanın temel amacı, iş doyumu ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi belirlemek ve iş doyum düzeyinin demografik değişkenler açısından anlamlı farklılaşıp farklılaşmadığına incelemektir. Çalışmada tanımlayıcı ve ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma bir kamu üniversitesinde özel güvenlik personeli üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmış olup, yapılan uygulama sonucunda 105 anket değerlendirmeye alınarak analiz edilmiştir. Araştırma modelinde yer alan değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla SPSS istatistik programı ile Pearson Korelasyon analizi, T-testi ve Anova testleri uygulanmıştır. Buna göre personelin iş doyumu ile örgütsel bağlılığı arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki olduğu ve demografik özellikler ile iş doyumu arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

It is important to know and increase the level of job satisfaction and organizational commitment of the employees in terms of the quality of the services provided by private security institutions, which are generally involved in organizations as external stakeholders. The main purpose of the study is to determine the relationship between job satisfaction and organizational commitment and to see if the level of job satisfaction differs significantly in terms of demographic variables. Descriptive and relational screening method was used in the study. The study was conducted on private security personnel at a public university. As a data collection tool, the survey was used and 105 surveys were evaluated and analyzed as a result of the application. Pearson correlation analysis, t-test and Anova tests were applied with SPSS Statistics program to determine the relationship between the variables in the research model. Accordingly, it was concluded that there is a statistically significant positive relationship between the job satisfaction and organizational commitment of the staff, and that there is no significant difference between the demographic characteristics and job satisfaction.

Keywords


 • Akgündüz S. (2006). “Örgütsel Stres Kaynaklarının Çalışanların İş Tatmini Üzerindeki Etkisi Ve Banka

 • Akgündüz S. (2006). “Örgütsel Stres Kaynaklarının Çalışanların İş Tatmini Üzerindeki Etkisi Ve BankaÇalışanları İçin Yapılan Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yönetim Ve Organizasyon Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

 • Aktay Deniz, D., (2010). “İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki Ve Askeri Hastanede BirUygulama”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane Ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

 • Aksu, G., Acuner, A., & Tabak, R., (2002). “Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra TeşkilatıYöneticilerinin ş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma (Ankara Örneği)”, Ankara: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası.

 • Albayrak, E. G. (2007). “Kariyer Yönetimi ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.

 • Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1990). “The measurement and antecedents of affective, continuance, and normative commitment to the organization” Journal of Occupational Psychology, 63: 1-18.

 • Aykaç, A. (2010). İş Doyumunun Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Bakan, İ. (2011). Örgütsel Bağlılık, Ankara: Gazi kitabevi.

 • Balay R., (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • Barutçugil, İ., (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayıncılık, İstanbul, s,145-148.

 • Baycan, A. (1985), “Analiysis of Several Aspects of Job Satisfaction BetweenDifferent Occupational Groups”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Bogaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Bayram, L. (2005). “Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık”, Sayıştay Dergisi, Sayı:59, s:125- 139.

 • Baysal, A.C. & Paksoy M. (1999). “Mesleğe ve örgüte bağlılığın çok yönlü incelenmesinde Meyer-Allen modeli”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 28 (1): 7-15.

 • Bilgiç F.H. (2017). “Örgütsel Bağlılık-İş Tatmini İlişkisi”, Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, 35-49.

 • Bilgiç, R., (1998). The Relationship Between Job Satisfaction and Personal Caharacteristics of Turkish Workers, Journal of Psychology, 132 (5), pp.549-557, DOI: 10.1080/00223989809599287

 • Cengiz, A.A.(2001). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Kişisel ÖzelliklerinÖrgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri Ve Eskişehir’de Sağlık Personeli Üzerine Bir Uygulama” İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, s. 14-18

 • Christensen B.L, Johnson B.R, Turner A.L. (2015). Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz, (Çev.Ed.Ahmet Alpay), Anı Yayıncılık, 2.Baskı, Ankara.

 • Çayırağası, F. & Özpolat, A. (2013). “Özel Güvenlik Sektöründe Çalışanların Örgütsel Bağlılık, İşMotivasyonu, İş Performans Düzeyleri Ve Bir Uygulama”, 3. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu 1-2 Mart2013 Gaziantep, ss.89-105, http://www.ozelguvenlikdunyasi.com/wp- content/uploads/2013/03/+%C3%BBGS-21-2.pdf, Erişim Tarihi:12.10.2019.

 • Çınar, O. & Gündoğdu, M. (2019). “İş Sağlığı-Güvenliği, İş Tatmini Ve Örgütsel Bağ-Lılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Erzurum Ve İstanbul Uygulaması”, İş ve Hayat, Cilt 5, Sayı 9, ss.231-247.

 • Çekmecelioğlu, H. (2006). “İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının İşten Ayrılma Niyeti Ve VerimlilikÜzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma, İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8(2), 153-168.

 • Dale, K., & Fox, L.M (2008), “Leadership Style and Organizational Commitment: Mediating Effect of Role Stress”, Journal of Managerial Issues, Vol.20 No.1, ss.109-131.

 • Demirer, H. Güreş, N. & Akgül, V. (2010). “Organizational Commitment And Job Satisfaction: TheInfluence Of Individual And Organizational Factors On Sales Persons’ Work Attitudes In Travel Agencies”, Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, volume:7, issue:14, 41- 62.

 • Demirkaya, H. (2006). “Tarım Toplumundan Bilgi Toplumuna İnsan Kaynakları Yönetiminde Değişim”, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 0, Sayı 27, ss.1-23

 • Demirtaş, H. (2010). “Dershane Öğretmenlerinde Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt. 11, Sayı. 2, ISSN:1300-2899, 177-206.

 • Eğinli, Ayşe, T. (2009). “Çalışanlarda İş Doyumu: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C 23, S.3, ss.35-52.

 • Eröz, Sü, S. & Ünal, A., (2013). “Özel Güvenlik Kurumlarında Çalışan İş görenlerin İş Tatminleri VeÖrgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Araştırma”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 3, C.3, S.6, ss.101-126.

 • Geçikli. F. (2004). “Örgütsel İletişimin Yöneticiler Açısından Değerlendirilmesi ve Örgütsel İletişim Yönetimi”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:20, İstanbul, 107-116.

 • Green, F. (2010). “Well-being, job satisfaction and labour mobility”, Labour Economics, 17: 897-903, DOI: 10.1016 / j.labeco.2010.04.002

 • Gider, Ö., Şimşek, G., Ocak, S. & Top, M. (2011). “Hastane Organizasyonlarında Örgütsel Bağlılık ve İşDoyumunun Analizi: Hemşireler Ve Tıbbi Sekreterler Üzerine Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (35), 93-101.

 • Grant, A., Grant, G. ve Gallate J. (2012). Yaratıcılığı Kim Öldürdü?, (Çev.: Çetin Soy), NTV Yayınları, 1. Baskı, 2015.

 • Güçlü, H. (2006). “Turizm Sektöründe Durumsal Faktörlerin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi”, T.C.Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:1681, Turizm Ve Otelcilik İşletmeciliği Yüksek Okulu Yayınları, No:9, Eskişehir, s.5.

 • Gül, H., Oktay, E. & Gökçe, H. (2008). “İş Tatmini, Stres, Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti vePerformans Arasındaki İlişkiler: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama”. Akademik Bakış Dergisi, (15), 1-11.

 • Hackman, J.R. & Oldham, G.R. 1976), “Motivation Through The Design Of Work: Test of A Theory”,Organizational Behaviour and Human Performance, Vol.16, ss.250-279, https://doi.org/10.1016/0030- 5073(76)90016-7

 • Haroon , M., Zaman, H. & Rehman, W. (2012). “The Relationship between Islamic Work Ethics and JobSatisfaction in Healthcare sector of Pakistan”, International Journal of Contemporary Business Studies, 3(5), 6-12.

 • Hoş, C & Oksay, A. (2015). “Hemşirelerde Örgütsel Bağlılık ile İş Tatmini İlişkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(4), s.1-24.

 • İnce, M. & Gül, H. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık, Konya: Çizgi Yayıncılık.

 • Jackson, Chakita. (2018). Relationships Between Job Satisfaction, Organizational Commitment, and TeacherEngagement, College of Education, doctoral dissertation, Walden University,https://pdfs.semanticscholar.org/626b/40609bfa9816b66a4759cdd4426529a97b67.pdf, Erişim Tarihi:14.10.2019.

 • Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayıncılık: AnkaraKartal, Cem R. (2012). “Özel Güvenlik Görevlilerindeki İş Doyum Düzeyinin Bireysel DemografikDeğişkenler Açısından İncelenmesi”, Akademik Bakış Dergisi, sayı.30, Mayıs-Haziran,1-18., www.akademikbakis.org, Erişim Tarihi:14.10.2019.

 • Kaya, N. ve Selçuk, S. (2007). “Bireysel Başarı Güdüsü Organizasyonel Bağlılığı Nasıl Etkiler?”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8/2, s:175-190

 • Keleş, H., N. (2007). “İş Tatmininin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisine İlişkin İlaç Üretim Ve DağıtımFirmalarında Yapılan Bir Araştırma”, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt 7, Sayı 13, ss. 242-263.

 • Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. In Dunnette, M. D. (Ed.) Handbook of Industrial and Organizational Psychology (1st Ed.), Chicago, IL: Rand McNally. 1297-1349.

 • Loscocco, K., (1990). “Reactions to Blue-Collar Work, Work and Occupations”, 17-2, (May, 1990), ss. 152- 178.

 • Mert, S.İ., Bekmezci, M., & Eroğluer, K. (2019). “Gayri Resmi İletişimin Örgütsel Bağlılık ÜzerindekiEtkisi”, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-Gifder),Cilt:7, Sayı:1, 1-27, sf.1.

 • Meyer, J.P. & Allen, N.J. (1991). “A Three-Component Conceptualization of OrganizationalCommitment”, Human Resource Management Review, 1, ss.66-86

 • Meyer, J.P. & Allen, N.J. (1997), Commitment in the Workplace: Theory, Research, and Application, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

 • Mil, İ., H.(2014). “Türkiye’de Özel Güvenlik Sistemi Ve Yönetimi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, ss.117-134.

 • Muchinsky, P.M. (2005). Psychology Applied to Work (Eıghth Edition). USA: Wadsworth.

 • Özdemir, F. (2006). “Örgütsel İklimin İş Tatmin düzeyine Etkisi; Tekstil Sektöründe Bir Araştırma”,Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D., Yayımlanmamış Doktora Tezi, Adana, s.172.

 • Öztürk, A. ve Güzelsoydan, Y. S. (2001). “Büyük Mağazalarda Çalışan Personelin İş Doyumu ÜzerineÇukurova Bölgesinde Bir Araştırma”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1-2), 333-Özsoy, E., Uslu, O., Karakiraz, A. & Aras, M., (2014). “İş Tatmininin Ölçümünde Ölçek Kullanımı: Lisansüstü Tezleri Üzerinden Bir İnceleme”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 6/1, 232-250.

 • Özsoy, A,S., Ergül, Ş. & Bayık, A. (2004). “Bir Yüksekokul Çalışanlarının Kuruma Bağlılık Durumlarının İncelenmesi”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt. 6. Sayı:2. S. 13-19.

 • Paksoy, M., H. & Özbezek D., B. (2013). “Örgütsel Değişimde Beşeri Sermayenin Rolü”, Gazi Akademik Bakış, Cilt 6, Sayı 12, ss.293-331.

 • Powel, M.D. & Meyer, P.J. (2002). “Side Bet Theory and the Three Component Model of OrganizationalCommitment”, Journal of Vocational Behavior. 65(1), ss.157-177, DOI:10.1016/S0001-8791(03)00050-2

 • Salkind N. (2015). İstatistikten Nefret Edenler İçin İstatistik, (Çev. Ed. Alper Çuhadaroğlu), 4.Baskı, Pegem Akademi, Ankara.

 • Sheldon, M. (1971). “Investments and Involvements as Mechanism Producing Commitment to the Organization”, Administrative Science Quarterly, 16(2), pp.143-150, doi.org/10.2307/2391824

 • Shore, Lynn McFarlane ve Martin, Harry J. (1989). “Job Satisfiction and Organizational Commitment inRelation to Work Performance and Turnover Intension”, Human Relations, volume 42, number 7, 625-638.

 • Tabachnick, G.B. & Fidell, S.L. (2015). Using Multivariate Statistics (Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı, Altıncı Baskıdan Çev.Editörü Mustafa Baloğlu), Boston: Pearson, Nobel Yayıncılık

 • Türker, N. & Öztürk, İ. (2016). “İnfaz Koruma Memurlarının İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılıkları: Batı Karadeniz Bölümü Örneği”, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı:2.

 • Uçkun, C.G., Yüksel, A. & Demir, B. (2012). “Özel Güvenlik Sektörünün Türkiye’deki Rolü ve Dünya’daki Konumu”, Electronic Journal of Vocational Colleges, Aralık, Cilt 2, Sayı 2, ss.22-30

 • Urhan, S. (2014). “İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Bir Alan Araştırması”, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D., Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli.

 • Uryan, Y. & Kaptı, A (2011). “Güvenlik Hizmetlerinde Devlet-Özel Sektör İşbirliği: Metodoloji ve Kriterler”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt 13(1).

 • Yelboğa, A., (2007). “Bireysel Demografik Değişkenlerin İş Doyumu İle İlişkisinin Finans Sektöründe İncelenmesi”, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2).

 • Yumuşak, S., Özafşarlıoğlu, S. & Yıldız, H. (2013). “İş Tatmini İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkininİncelenmesi: Uşak Tekstil Sektöründe Bir Uygulama”, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, ss.56-79.

 • Yüksel, İ. (2005). “İletişimin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir İşletmede Yapılan Görgül Çalışma”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2), 291-306.

 • Zeynel E., (2014). “Akademisyenlere Yönelik Mesleki Motivasyon, İş Tatmini Ve Örgütsel BağlılıkArasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Isparta.

 • Weiss, D. J., Dawis R. V., England G. W. & Lofquist L. H. (1967). Manual For The Minnesota SatisfactionQuestionnaire, Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation, No. 22, Minneapolis: University of Minnesota

                                                                                                    
 • Article Statistics