FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-44
Number of pages: 827-839
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki bilgi ve görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenoloji (olgubilim) kullanılmıştır. Çalışma grubu amaçlı örneklem yöntemlerinden biri olan uygun durum (kolay ulaşılabilir durum) örneklemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu İç Anadolu Bölgesi’ndeki bir üniversitenin Eğitim Fakültesinin Fen Bilgisi Öğretmenliği üçüncü sınıf ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören toplam sekiz öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından yeniden düzenlenen Bilimin Doğası Hakkında Görüşler Formu (VNOS-C) ders süreci içerisinde uygulanmıştır. Araştırma sürecinde katılımcılardan izin alınarak katılımcılarla yapılan görüşmeler ses kaydı altına alınmıştır. Ses kayıtları yazıya döküldükten sonra tema, kod ve kategoriler oluşturularak içerik analizi yapılmıştır. Çalışına sürecinin her aşamasında geçerlik-güvenirlik sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucuna göre fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin ve bilimsel bilginin doğası hakkındaki bilgi ve görüşlerinde bazı hatalar, eksiklikler olduğu görülmüştür. Ayrıca, araştırmaya katılan bütün öğretmen adaylarının “Hayal gücü ve yaratıcılığın bilime etkisi” ve “Sosyal ve kültürel değerlerin bilime etkisi” boyutlarında “uzman” seviyede, diğer bütün boyutlarda ise çoğunlukla üçüncü sınıf öğretmen adaylarının “uzman” seviyede oldukları görülmüştür. Araştırma sonuçlarından yola çıkarak bazı öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine preservice science teachers’ knowledge and views about nature of science. Phenomenology, one of the qualitative research designs, was used in this study. The study group was determined with the appropriate situation (easily accessible situation) sampling, which is one of the purposive sampling methods. The study group comprised eight pre-service science teachers studying in the third and fourth grades of science teaching at the Faculty of Education of a University in the Central Anatolia Region. As a data collection tool, the Form of Opinions on the Nature of Science (VNOS-C), which was rearranged by the researchers, was applied during the course process. During the research process, interviews with the participants were recorded by taking permission from the participants. After the voice recordings were written, content analysis was performed by creating codes, categories and themes. Validity-reliability studies were carried out at every stage of the study process. According to the results of the study, it was observed that there were errors and deficiencies in the knowledge and opinions of preservice science teachers about the nature of science and scientific knowledge. In addition, it was observed that all preservice teacher participating in the study were at the "expert" level in the dimensions of " The influence of imagination and creativity on science" and " The effect of social and cultural values on science ", and mostly third grade preservice teacher were at the "expert" level in all other dimensions. Based on the research results, some suggestions have been made

Keywords