ÖZEL YETENEKLİ VE ÖZEL YETENEKLİ OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN MÜKEMMELİYETÇİLİK VE EMPATİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Number of pages: 619-629
Year-Number: 2021-43

Abstract

Bu çalışmanın amacı, özel yetenekli ve özel yetenekli olmayan öğrencilerin mükemmeliyetçilik ve empati düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışma, ilişkisel tarama modelinin karşılaştırmalı araştırmasına göre gerçekleştirilmiştir. Çalışma; İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi devlet okullarının, 4,5,6. sınıfına devam eden özel yetenekli ve özel yetenekli olmayan toplam 157 öğrenci (49 Özel yetenekli, 108 Özel yetenekli olmayan öğrenci) üzerinde yürütülmüştür. Araştırmaya katılan 49 özel yetenekli öğrencinin, Rehberlik Araştırma Merkezi’nce tespit edilen “Özel yetenekli birey” tanısı bulunmaktadır. Araştırmada sonucunda elde edilen verilerin analizinde; verilerin normal dağılım göstermemesi nedeniyle non-parametrik testlerden Mann Whitney U Testi ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı analizleri yapılmıştır. ‘Çocuk ve Ergen Mükemmeliyetçilik Ölçeği’ ve ‘Çocuklar İçin Empati Ölçeği’ aracılığıyla araştırma verileri elde edilmiştir. Araştırma sonucunda; zekâ düzeylerinin mükemmeliyetçilik ve empati düzeylerini etkilemediği, mükemmeliyetçilik ile empati düzeyleri arasında; güçlü ve ters yönde ilişki olduğu gözlenmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to research relation between perfectionism and empathy levels of gifted and non-gifted students. Survey model of comparative research methods was used in this study. The study carried out on 157 4, 5, and 6. graders gifted and non-gifted students (49 is gifted, 108 is Özel yetenekli olmayan students) in public school in İstanbul-Bahçelievler. 49 special talented students participating in the study have a diagnosis of "Special talented individual" determined by the Guidance Research Center. The data of the study was derived from ‘The Child and Adolescent Perfectionism Scale’ and ‘Empathy Scale For Child’. In the analysis of the data obtained as a result of the research; Since the data did not show normal distribution, Mann Whitney U Test and Pearson Product Moment Correlation Coefficient analyzes were performed among non-parametric tests. After research, ıt is remarked intelligence leves is not affect prefectionism and empathy levels, ıt is encountered a significant relation between perfectionism and empathy levels, in negative direction.

Keywords