ÖZEL YETENEKLİ VE ÖZEL YETENEKLİ OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN MÜKEMMELİYETÇİLİK VE EMPATİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author :  

Year-Number: 2021-43
Language : null
Konu :
Number of pages: 619-629
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, özel yetenekli ve özel yetenekli olmayan öğrencilerin mükemmeliyetçilik ve empati düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışma, ilişkisel tarama modelinin karşılaştırmalı araştırmasına göre gerçekleştirilmiştir. Çalışma; İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi devlet okullarının, 4,5,6. sınıfına devam eden özel yetenekli ve özel yetenekli olmayan toplam 157 öğrenci (49 Özel yetenekli, 108 Özel yetenekli olmayan öğrenci) üzerinde yürütülmüştür. Araştırmaya katılan 49 özel yetenekli öğrencinin, Rehberlik Araştırma Merkezi’nce tespit edilen “Özel yetenekli birey” tanısı bulunmaktadır. Araştırmada sonucunda elde edilen verilerin analizinde; verilerin normal dağılım göstermemesi nedeniyle non-parametrik testlerden Mann Whitney U Testi ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı analizleri yapılmıştır. ‘Çocuk ve Ergen Mükemmeliyetçilik Ölçeği’ ve ‘Çocuklar İçin Empati Ölçeği’ aracılığıyla araştırma verileri elde edilmiştir. Araştırma sonucunda; zekâ düzeylerinin mükemmeliyetçilik ve empati düzeylerini etkilemediği, mükemmeliyetçilik ile empati düzeyleri arasında; güçlü ve ters yönde ilişki olduğu gözlenmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to research relation between perfectionism and empathy levels of gifted and non-gifted students. Survey model of comparative research methods was used in this study. The study carried out on 157 4, 5, and 6. graders gifted and non-gifted students (49 is gifted, 108 is Özel yetenekli olmayan students) in public school in İstanbul-Bahçelievler. 49 special talented students participating in the study have a diagnosis of "Special talented individual" determined by the Guidance Research Center. The data of the study was derived from ‘The Child and Adolescent Perfectionism Scale’ and ‘Empathy Scale For Child’. In the analysis of the data obtained as a result of the research; Since the data did not show normal distribution, Mann Whitney U Test and Pearson Product Moment Correlation Coefficient analyzes were performed among non-parametric tests. After research, ıt is remarked intelligence leves is not affect prefectionism and empathy levels, ıt is encountered a significant relation between perfectionism and empathy levels, in negative direction.

Keywords


 • Applebaum, A. S. (1998). Learning to parent the gifted child: Development of a model parenting program to

 • Applebaum, A. S. (1998). Learning to parent the gifted child: Development of a model parenting program toprevent underachievement and other related emotional difficulties in gifted children., Pennsylvania, PA: Widener University.

 • Akkan, E. (2010). Orta öğretimdeki Özel yetenekli yetenekli öğrencilerin duygusal zekâ ve yaratıcılıkdüzeylerinin yaşam doyumlarını yordama gücü. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.

 • Akyol, A., Salı G. (2017). Çalışan ve çalışmayan ergenlerin mükemmeliyetçi kişilik özelliği ile empatikeğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice)- 13(4).

 • Bal, P.N., Bilge Y. (2016). Empati becerisi eğitim programının özel yetenekli ergenler üzerindeki etkisi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 13-1, 23-36.

 • Bencik, S., Metin N., (2006). Mükemmeliyetçilik ve Özel yetenekli yetenekliler. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi 1 (2), 92-105.

 • Burns, D. D. (1980). The perfectionist’s script for self-defeat. Psychology Today; 41(34), 70-76.

 • Butt, F. M. (2010). The role of perfectionism in psychological health: a study of adolescents in Pakistan. Europe’s Journal of Psychology, 6(4), 125-147.

 • Çetin, N. C. (2008). İlköğretim 4. Sınıf öğrencilerinin empatik beceri düzeylerinin anne baba tutumları veözsaygı ile ilişkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara.

 • Christopher, M. M. ve Shewmaker, J. (2010). The relationships of perfectionism to affective variables in gifted and highly able children. Gifted Child Today, 33(3), 20-30.

 • Davis, G. ve Rimm, S. (2004). Education of the Gifted and Talented, 5. Baskı, Boston: Pearson Education. Dökmen, Ü. (1994). İletişim çatışmaları ve empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

 • Flett G. L., Hewitt, P. L., Bouncer, D., Davidson, L. & Munro, Munro, (2001). The child-adolescent perfectionism scale:development, validation, and association with adjustment .

 • Frost, R. O., Marten, P. , Lahart, C. ve Rosenblate, R. (1990). The dimentions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14(5), 449-468.

 • Hewitt, P. L., ve Dyck, D. G. (1986). Perfectionism, stress, and vulnerability to depression. Cognitive Therapy and Research, 10, 137–142.

 • Hewitt, P. L., ve Flett, G. L. (1991). Dimensions of perfectionism in unipolar depression. Journal of Psychology, 100, 98-101.

 • Hewitt, P.L., Caelian, C.F., Flett, G. L., Sherry, S. B., Collins, L., & Flynn, C. A. (2002). Perfectionism inchildren: Associations with depression, anxiety and anger. Personality and Individual Differences, 32, 1049- 1061.

 • Kanlı, E. (2011). Özel yetenekli ve özel yetenekli olmayan ergenlerin mükemmeliyetçilik, depresyon vekaygı düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 33,Kaya F., (2015). Öğretmenlerin Özel yetenekli zekâ kavramı ve özel yetenekli öğrencilerin özel gereksinimleri. Eğitim ve Bilim, (40), 177.

 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri: kavramlar, teknikler ve ilkeler (27. Baskı). Ankara: Nobel Yayınevi.

 • Küçük, H. D., (2017). Özel yetenekli olan ve olmayan 4. Ve 5. Sınıf öğrencilerinin liderlik becerilerinin empati becerileri ile ilişkisinin incelenmesi. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

 • Lovecky, D. V., (1993). The quest for meaning: Counseling issues with gifted childeren and adolescents. L. K. Silverman (Ed.), Counseling the Gifted & Talented, Denver: Love Publishing Company.

 • Mendaglio, S. (2007). Should perfectionism be a characteristic of giftedness. Gifted Education International, 23(3), 89-100.

 • Metin, M. (2014). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

 • Oğurlu, Ü., & Yaman, Y. (2010). Özel yetenekli/yetenekli çocuklar ve iletişim. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 213-223.

 • Orange, C. (1997). Gifted students and perfectionism. Roeper Review, 20(1).

 • Özbay Y., Palancı M., (2011). Özel yetenekli çocuk ve ergenlerin psikososyal özellikleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 89-108.

 • Özbaş, E. (2010). Özel yetenekli ve Özel yetenekli olmayan zihin düzeyine sahip zekâ düzeyine sahip 4. ve 5.sınıf öğrencilerinin ebeveyn kabul red düzeylerini algılayışlarıyla empati düzeyleri arasındaki ilişki. İstanbul Üniversitesi, Özel Eğitim Anabilim Dalı, Özel Yetenekliler Programı, İstanbul.

 • Özen, Y., & Gül, A. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştırmalarında evren-örneklem sorunu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (15), 394-422.

 • Parker, W. D. ve Mills, C. J. (1996). The incidence of perfectionism in gifted students. Gifted Child Quarterly, 40(4), 194-199.

 • Rehber, E. (2007). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerine göre çatışma çözmedavranışlarının incelenmesi. Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.

 • Rice, K. G., Leever, B. A., Christopher, J. ve Porter, J. D. (2006). Perfectionism, stress, and social (Dis)connection: A Short-term study of hopelessness, depression, and academic adjustment among honors students. Journal of Counseling Psychology, 53(4), 524–534.

 • Rogers R. (1983). Empatik olmak değeri anlaşılmamış bir varoluş şeklidir (Çev. F. Akkoyun). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 14, 103-124.

 • Sapmaz, F. (2006). Üniversite öğrencilerinin uyumlu ve uyumsuz mükemmeliyetçilik özelliklerinin psikolojik belirti düzeyleri açısından incelenmesi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

 • Saranlı A. G., Metin N., (2012). Özel yetenekli çocuklarda gözlenen sosyal-duygusal sorunlar. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences,45 (1), 139-163.

 • Schuler, P. A, (2000). Voices of Perfectionism: Perfectionistic Gifted Adolescents in a Rural Middle School. Diane Publishing Company

 • Silverman, L. K. (1993). Counseling the gifted & talented. Love Publishing Company.

 • Toplu, E. (2013). Özel yetenekli yetenekli ergenlerde görülen mükemmeliyetçi tutumlar ve problem çözme becerilerinin psikolojik iyilik hali ile ilişkisi. Ankara Üniversitesi, Ankara.

 • Yakmacı, Güzel B. (2004). Özel yetenekliliğin belirlenmesinde yardımcı yeni bir yaklaşım: Dabrowski’nin aşırı duyarlılık alanları. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Yılmaz, A. Y. (2003). Empati Eğitim Programı’nın ilköğretim öğrencilerinin empatik becerilerine etkisi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Yüksel, A. (2004). Empati Eğitim Programı’nın ilköğretim öğrencilerinin empatik becerilerine etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XVII (2), 341-354.

 • Uz, A., Siyez D., (2010). Adaptation of child and adolescent perfectionism scale to Turkish: The validity and reliability study. İlköğretim Online, 3, 9

 • Webb, J. (1994). Nurturing social-emotional development of gifted children. The Council for Exceptional Children, Reston, VA.

                                                                                                    
 • Article Statistics