ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ ENTEGRASYONUNA YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-43
Language : null
Konu :
Number of pages: 575-585
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, İstanbul genelindeki Millî Eğitim Bakanlığı’ na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ile diğer okullarda görev yapan öğretmenlerin teknoloji entegrasyonuna yönelik öz-yeterlik algılarının ne düzeyde olduğunu belirlemek, ayrıca değişkenlere göre nasıl farklılık gösterdiğini ortaya koymaktır. Bu temel amaç doğrultusunda, öğretmenlerin teknoloji entegrasyonuna yönelik öz-yeterlik algılarının; cinsiyet, yaş, branş, mesleki kıdem, eğitim düzeyleri, çalıştığı kurum vb. değişkenlere göre istatistiksel olarak farklılaşıp farklılaşmadığı alt problemleri araştırılmıştır.Araştırma kapsamında İstanbul’ daki Bilim ve Sanat Merkezlerinde ve MEB’ e bağlı okullarda görev yapan çeşitli branştan 67 kadın, 38 erkek (45 BİLSEM, 60 diğer okul) olmak üzere toplam 105 öğretmene ulaşılmıştır. Bu araştırmada, BİLSEM öğretmenleri ile diğer okullarda görev yapan öğretmenlerin teknoloji entegrasyonuna yönelik öz-yeterlik algılarını belirlemek ve karşılaştırmak amacıyla, Wang, Ertmer ve Newby (2004) tarafından geliştirilen ve Ünal ve Teker (2018) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği ile Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde dağılımı, t- testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, BİLSEM öğretmenleri ile MEB’e bağlı olan diğer eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algılarının BİLSEM öğretmenleri lehine anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Diğer demografik değişkenlerin öğretmenlerin teknoloji entegrasyonuna yönelik öz-yeterlik algıları üzerindeki etkisi örneklem bağlamında tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of the study is to determine the level of self-efficacy perceptions of teachers working in Science and Art Centers (SAC) affiliated to the Ministry of National Education and other schools throughout Istanbul, and also to reveal how it differs according to the variables. In line with this main purpose, teachers' perceptions of self-efficacy towards technology integration; gender, age, branch, professional seniority, education level, institution etc. sub-problems whether it differed statistically or not according to the variables were investigated. Within the scope of the research, a total of 105 teachers, 67 females and 38 males (45 SAC, 60 other schools), from working in the Science and Art Centers in Istanbul and schools affiliated to the Ministry of National Education were reached. In this study, in order to determine and compare the self-efficacy perceptions of SAC teachers and teachers working in other schools, the Self-Efficacy for Technology Integration developed by Wang, Ertmer, and Newby (2004) and adapted to Turkish by Ünal and Teker (2018) Competence Perception Scale and Personal Information Form were used. Frequency, percentage distribution, t test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used in the analysis of the data.As a result of the research, it was determined that the Self-Efficacy Perceptions of SAC teachers show significant difference in favor of the Teachers working in other educational institutions affiliated to the Ministry of National Education. The effect of other demographic variables on teachers' perceptions of self-efficacy towards technology integration was discussed in the context of the sample.

Keywords


 • Arslan, S., & Şendurur, P. (2017). Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunu Etkileyen Faktörlerdeki

 • Arslan, S., & Şendurur, P. (2017). Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunu Etkileyen Faktörlerdeki Değişim. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 25-50.

 • Ashton, P. (1984). Teacher efficacy: A motivational paradigm for effective teacher education. Journal of teacher education, 35(5), 28-32.

 • Aydoğmuş, M., & Karadağ, Y. (2020). Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)Yeterlikleri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 686-Aytaş, Ö. (2020). Öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojileri becerileri ile derste teknoloji kullanımına yönelik eğilimlerinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Fırat Üniversitesi.

 • Aytekin, B. A. (2018). FETEMM yaklaşımının işlerliğinin artması adına görsel iletişim tasarımıyöntemlerinin eğitim sistemine adapte edilmesi. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(1), 457-483.

 • Balcı, Ali. (2006). Sosyal bilimlerde araştırma, yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: PegemA Yayıncılık.

 • Bandura, A. (2012). On the Functional Properties of Perceived Self-efficacy Revisited. Journal of Management, 38 (1): 9–44. doi:10.1177/0149206311410606.

 • Bandura, A. 1997. Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman.

 • Bandura, A. 1986. Social Foundations of Thought and Action. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

 • Byoung, G. A. (2001), Using Calculators in Mathematics Education in Korean Elementary Schools, Journalof the Korea Society of Mathematical Education Series D: Research in Mathematical Education, 5(2), 107– Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegamaYayıncılık.

 • Cuban, L., Kirkpatrick, H., & Peck, C. (2001). High access and low use of technologies in high school classrooms: Explaining an apparent paradox. American Educational Research Journal, 38(4), 813-834.

 • 1 Bu önerinin yazıldığı 05.03.2021 tarihinde MEBBİS Hizmetiçi Eğitim Modülünde söz konusu kurs ismi yoktur.

 • Dahlstrom, E. (2012). With foreword by Charles Dziuban and J.D. Walker. (2012) Educause Center forApplied Research [ECAR] study of undergraduate students and information technology (research report). ECAR. https://library.edu cause.edu/~/media/?les/library/2012/9/ers1208.pdf?la=en

 • Earle, R. S. (2002). The Integration of instructional technology into public education: promises and challenges. Educational Technology, 42 (1), 5-13.

 • Ekici, E., Ekici, F.T. & Kara, İ. (2012). Öğretmenlere Yönelik Bilişim Teknolojileri Öz-yeterlik AlgısıÖlçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss. 53-65.

 • Ertmer, P. A., Ottenbreit-Leftwich, A. T., Sadik, O., Sendurur, E., & Sendurur, P. (2012). Teacher beliefs and technology integration practices: A critical relationship. Computers & Education, 59(2), 423-435.

 • Forgasz, H. (2006). Factors that Encourage or Inhibit Computer Use for Secondary Mathematics Teaching, J. of Computers in Mathematics and Science Teaching, 25(1).

 • Gibson, S., and M. Dembo. (1984). Teacher Efficacy: A Construct Validation. Journal of Educational Psychology, 76 (4): 569–582. doi:10.1037/0022-0663.76.4.569.

 • Goos, M., Bennison, A. (2008). Surveying the Technology Landscape: Teachers’ Use of Technology inSecondary Mathematics Classrooms, Mathematics Education Research Journal, Vol. 20, no. 3, 102–130.

 • Gök, A. Ve Yıldırım, Z. (2015). Investigation of FATİH Project with in the scope of teachers, schooladministrators and YEGITEK administrators’ apinions: A multiple case study. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2).

 • Güyer, T. (2008). Computer Algebra Systems as the Mathematics Teaching Tool, World Applied Sciences Journal 3 (1): 132–139.

 • Hammond, M., Crosson, S., Fragkouli, E., Ingram, J., Johnston-Wilder, P., Johnston-Wilder, S., & Wray, D.(2009). Why do some student teachers make very good use of ICT? An exploratory case study. Technology, Pedagogy and Education, 18(1), 59–73. https://doi.org/10.1080/14759390802704097

 • Harris, J., Hofer, M. (2009). Instructional Planning Activity Types as Vehicles for Curriculum-BasedTPACK Development, Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2009 (s. 4087-4095), Chesapeake, VA: AACE.

 • Harris, J.B., Mishra, P. Koehler, M.J. (2007). Teachers’ technological pedagogical content knowledge:Curriculum-based technology integration reframed, The American Educational Research Association Conference, Chicago, IL.

 • Hew, K. F., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: current knowledgegaps and recommendations for future research. Education Technology Research & Develeopment, 55, 223–

 • Hoy, W. K., and A. E. Woolfolk. (1993). Teachers’ Sense of Efficacy and the Organizational Health of Schools. The Elementary School Journal, 93 (4): 355–372. doi:10.1086/461729

 • Ifinedo, E., & Kankaanranta, M. (2021). Understanding the influence of context in technology integration from teacher educators’ perspective. Technology, Pedagogy and Education, 1-15.

 • Ilgaz, H. & Usluel, Y. (2011). Öğretim sürecine BİT entegrasyonu açısından öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 10(19), 87-106.

 • Inan, F. A., & Lowther, D. L. (2010). Factors affecting technology integration in K-12 classrooms: A path model. Educational Technology Research and Development, 58(2), 137-154.

 • ISTE/International Society for Technology in Education. (2020). ISTE standards for educators. Erişim adresi: https://www.iste.org/standards/for-educators

 • ISTE/International Society for Technology in Education. (2015). International Society for Technology inEducation, 2015. Global reach of the ISTE Standards. A comparative look at the ISTE Standards for Teachers and UNESCO ICT Competency Framework for Teachers.

 • Işıksal, M., Aşkar, P. (2005). The Effects of Spreadsheet and Dynamic Geometry Software on the Achievement and Self-Efficacy of 7th Grade Students. Educational Research, 47 (3), 333-350.

 • Kariuki, M., & Duran, M. (2004). Using anchored instruction to teacher preservice teachers to integrate technology in the curriculum. Journal of Technology and Teacher Education, 12(3), 431-445.

 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Kaya, Z. ve Yılayaz, Ö. (2013). Öğretmen eğitimine teknoloji entegrasyonu modelleri ve teknolojik pedagojik alan bilgisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(8), 57-83.

 • Kim, C., Kim, M. K., Lee, C., Spector, J. M., & DeMeester, K. (2013). Teacher beliefs and technology integration. Teaching and Teacher Education, 29, 76-85.

 • Lawless, K. A., & Pellegrino, J. W. (2007). Professional development in integrating technology into teachingand learning: Knowns, unknowns, and ways to pursue better questions and answers. Review of Educational Research, 77(4), 575-614.

 • Liao, Y. C. (2007). Effects of Computer-Assisted Instruction on Students’ Achievement in Taiwan: A Meta- Analysis. Computers& Education, 48 (2), 216–233.

 • Malinen, O., and H. Savolainen. (2012). The Directions of Finnish Teacher Education in the Era of theRevised Act on Basic Education. In Future Directions for Inclusive Teacher Education: An International Perspective, edited by C. Forlin, 52–60. London: Routledge.

 • Malinen, O., H. Savolainen, and J. Xu. (2012). Beijing In-service Teachers’ Self-efficacy and AttitudesTowards Inclusive Education. Teaching and Teacher Education, 28 (4): 526–534. doi:10.1016/j. tate.2011.12.004.

 • MEB/Milli Eğitim Bakanlığı. (2020). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri.http://oygm.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-meslegi-genel-yeterlikleri/icerik/39 adresine 3 Mart 2021 tarihinde erişilmiştir.

 • Motiwalla, L. F. (2007). Mobile learning: A framework and evaluation. Computers & Education, 49(3), 581– 596. https://doi. org/10.1016/j.compedu.2005.10.011

 • Nathan, E. J. (2009). An Examination of the Relationship Between Preservice Teachers' Level ofTechnology Integration Self-Efficacy (TISE) and Level of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). [Yayımlanmamış doktora tezi]. University of Houston.

 • Ormancı, Ü. (2019). Investigation of pre-service teachers related to information and communicationtechnologies skills. Online Science Education Journal, 4(2), 104-116. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/870325

 • Pala, A. (2006). İlköğretim Birinci Kademe Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojilerine Yönelik Tutumları. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 16

 • Roblyer, M.D. (2006). Integrating educational technology into teaching. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.

 • Rüzgar, B. (2005). Bilginin Eğitim Teknolojilerinden Yararlanarak Eğitimde Paylaşımı. The Turkish Online Journal Of Educational Technology – Tojet Volume 4 Issue 3.

 • Saygıner, Ş. (2016). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlik düzeyleri ile teknolojiye yönelik algılarıarasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü Dergisi, 13(34), 298-312. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/226454 Schunk, D. H. (2009). Öğrenme teorileri. Ankara: Nobel Yatıncılık.

 • Scott, C. L. (2015). The futures of learning 2: What kind of learning for the 21st century? Working papers series, No. 14. UNESCO ERF. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002429/242996E.pdf

 • Sharples, M. (2000). The design of personal mobile technologies for lifelong learning. Computers & Education, 34(2000), 177–193. https://doi.org/10.1016/S0360-1315(99)00044-5

 • Simonson, M., Zvacek, S. M., & Smaldino, S. (2019). Teaching and learning at a distance: Foundations of distance education (7th ed.). IAP Publishing.

 • Şimşek, Ö. ve Yazar, T. (2018). Öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji entegrasyon öz-yeterliklerinin incelenmesi: Türkiye örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 17 (66). 744-765

 • Tschannen-Moran, M., and A. W. WoolfolkHoy. (2007). The Differential Antecedents of Self-EfficacyBeliefs of Novice and Experienced Teachers. Teaching and Teacher Education, 23 (6): 944–956. doi:10.1016/j.tate.2006.05.003.

 • Tschannen-Moran, M., and M. Barr. (2004). Fostering Student Learning: The Relationship of CollectiveTeacher Efficacy and Student Achievement. Leadership and Policy in Schools 3 (3): 189–209. doi:10.1080/15700760490503706.

 • Tondeur, J., Roblin, N. P., Van Braak, J., Voogt, J., & Prestridge, S. (2017). Preparing beginning teachers fortechnology integration in education: Ready for take-off? Technology. Pedagogy and Education, 26(2), 157– 177. https://doi.org/10. 1080/1475939X.2016.1193556

 • Thoonen, E. E. J., P. J. C. Sleegers, T. T. D. Peetsma, and F. J. Oort. (2011). Can Teachers Motivate Students to Learn?, Educational Studies, 37 (3): 345–360. doi:10.1080/03055698.2010.507008.

 • Usluel-Koçak, Y., & Aşkar, P. (2006). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin okullarda yayılımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-13.

 • Ünal, E. (2013). Öğretmen adaylarının teknoloji entegrasyonu öz-yeterlik algıları ve teknolojik pedagojik içerik bilgisi yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi]. Ankara Üniversitesi.

 • Ünal, E., & Teker, N. (2018). Teknoloji entegrasyonuna yönelik öz-yeterlik algısı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(6), 973-978.

 • Voogt, J., & McKenney, S. (2017). TPACK in teacher education: are we preparing teachers to use technology for early literacy?. Technology. Pedagogy and Education, 26(1), 69-83.

 • Wang, L., Ertmer, P. A., & Newby, T. J. (2004). Increasing preservice teachers’ self-efficacy beliefs for technology integration. Journal of Research on Technology in Education, 36 (3), 231-250

 • Woodcock, S. (2011). A Cross Sectional Study of Pre-Service Teacher Efficacy Throughout the Training Years. Australian Journal of Teacher Education, 36 (10): 23–34. doi:10.14221/ajte.2011v36n10.1.

 • Woodcock, S., & Faith, E. (2021). Am I to blame? Teacher self-efficacy and attributional beliefs towards students with specific learning disabilities. Teacher Development, 1-24.

 • Yılmaz, M., Üredi, L. & Akbaşlı, S. (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerininve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının Belirlenmesi. International Journal of Humanities and Education, 1(1), ss. 105-121.

 • Zhao, Y., ve Cziko, G. A. (2001). Teacher Adoption of Technology: A Perceptual Control Theory Perspective. Journal of Technology and Teacher Education, 9 (1), 5-30.

 • Zhao, Y. (2020). COVID-19 as a catalyst for educational change. Prospects, 1-5. https://doi.org/10.1007/s11125- 020-09477-y

                                                                                                    
 • Article Statistics