HALK OYUNLARI BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-43
Language : null
Konu :
Number of pages: 755-774
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de farklı üniversitelerde halk oyunları bölümünde öğrenim gören öğrencilerinin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin belirlenmesi ve farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma pandemi sürecinde 2019/2020 eğitim ve öğretim yılında farklı üniversitelerin halk oyunları bölümünde öğrenim gören 195 erkek ve 229 kadın olmak üzere toplam 424 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri Terzi (2016) tarafından geliştirilmiş olan Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği ve araştırmacı tarafından belirlenen Covid-19 ile ilgili yargılarını belirlemek amacıyla hazırlanan bilgi formu ile toplanmıştır. Öğrencilerin demografik özelliklerin belirlemede frekans dağılımı, iki bağımsız değişken ile psikolojik dayanıklılık arasındaki farklılaşmayı incelemek için “Bağımsız Örneklemler için T-testi”, ikiden fazla değişkenler ile psikolojik dayanıklılık arasındaki farklılaşmayı incelemek için “Tek Yönlü Varyans Analizi” ve öğrencilerin yaşları ve sportif aktivite süreleri ile psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla “Pearson korelasyon” analizleri uygulanmıştır. Bütün bu testler SPSS 21 paket programında analiz edilmiş ve anlamlılık düzeyi p<,05 olarak alınmıştır. Öğrencilerin psikolojik dayanıklılık ölçeği alt boyutları ile yerleşim merkezleri, Covid-19 hakkında yeterli bilgiye sahip olma, Covid-19 hakkında yetkililerin kendilerinin yeteri kadar bilgilendirdiğini düşünme, Covid-19'a karşı yeteri kadar önlem alma, kısıtlamalara rağmen sportif aktivite yapma durumları arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin haftalık toplam spor yapma süreleri ile psikolojik dayanıklılık ölçeği alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is; Determining the level of resilience in students studying in different universities in Turkey and folk dance departments is analyzed in terms of different variables. The research was conducted during the pandemic process with a total of 424 students, 195 male and 229 female, studying at the folk dance department of different universities in the 2019/2020 academic year. The data of the study were collected with the Psychological Resilience Scale developed by Terzi (2016) and the information form prepared by the researcher to determine their judgments about Covid-19. Frequency distribution in determining students 'demographic characteristics, "T-test for Independent Samples" to examine the differentiation between the two independent variables and psychological resilience, "One-Way Analysis of Variance" to examine the differentiation between more than two variables and psychological resilience, and students' ages and sports activity durations. "Pearson correlation" analyzes were used to determine the relationship between psychological resilience. All these tests were analyzed in SPSS 21 package program and the level of significance was taken as p <.05. Significant differences between students' psychological resilience scale sub-dimensions and residential centers, having enough information about Covid-19, thinking that the authorities have informed them enough about Covid-19, taking enough precautions against Covid-19, doing sports activities despite restrictions it has been determined. It was found that there is a positive significant relationship between the total weekly exercise time of the students and sub-dimensions of the psychological endurance scale.

Keywords


 • Aktaş Üstün, N. (2020). “Social physical anxiety and nutritional attitude in athlete and non-athlete university

 • Aktaş Üstün, N. (2020). “Social physical anxiety and nutritional attitude in athlete and non-athlete university students”, Progress In Nutrıtıon, 22.

 • Aktaş Üstün, N., & Üstün, Ü. D. (2020). “Kadın voleybolcularda stres yönetiminin başa çıkma yaklaşımları açısından incelenmesi”, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(3), 128-135.

 • Arı, Ç., Ulun, C., Yarayan, Y. E., Dursun, M., Mutlu, T., & Üstün, Ü. D. (2020). “Mindfulness, healthy life skills and life satisfaction in varsity athletes and university students”, Progress in Nutrition, 22.

 • Bar, M. (2016). Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinin Psikolojik Dayanıklılık ve Akademik ErtelemeyeEtkisi, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı.

 • Baykal, E. (2020). “Covıd-19 Bağlamında Psikolojik Dayanıklılık, Kaygı ve Yaşam Doyum İlişkisi”, International Journal of Social and Economic Sciences, 10(2), 68-80.

 • Bayköse, N., Arı, Ç., & Ceylan, G. (2021). “Mındfulness And Physıcal Actıvıty: Psychometrıc Propertıes OfThe State Mındfulness Scale For Physıcal Actıvıty”, International Journal of Life science and Pharma Research, Health and Sport Special Issue (SP-14), ISSN 2250-0480.

 • Bayraktar, G., Tozoğlu, E., Dursun, M., Bayram, M., & Gülbahçe, Ö. (2018). “Üniversite ÖğrencilerindeSpor ve Farklı Değişkenlerin Kararsızlık Düzeyine Etkisinin Araştırılması”, Social Sciences Studies Journal, 14(4), 376-382.

 • Boutelle, K. N., Murray, D. M., Jeffery, R. W., Hennrikus, D. J., & Lando, H. A. (2000). “AssociationsBetween Exercise and Health Behaviors in a Community Sample of Working Adults”, Preventive Medicine, 30(3), 217-224

 • Bozkurt, T.M, Demir, G.T, Dursun, M. (2019). “Bedensel, İşitme ve Görme Engelli Sporcuların Spora Katılım Motivasyonlarının İncelenmesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(67), 722-728.

 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Veri Analizi El Kitabı (17. Basım), Pegem Akademi Yayınları, Ankara.Çelik, O. B., & Güngör, N. B. (2020). “The Effects of the Mental Training Skills on the Prediction of theSports Sciences Faculty Students' Anxiety Levels”, International Journal of Eurasian Education and Culture, 9, 888-929.

 • Çetin, C., & Özlem, A. N. U. K. (2020). “Covıd-19 Pandemi Sürecinde Yalnızlık ve Psikolojik Dayanıklılık:Bir Kamu Üniversitesi Öğrencileri Örneklemi”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 170-189.

 • Demir, A., & Çifçi, F. (2020). “Covıd-19 Pandemi Sürecinde Egzersizin Lise Öğrencilerinin PsikolojikSağlamlık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi”, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(3), 169-179.

 • Deng CX. (2020). The Global Battle Against SARS-CoV-2 and COVID-19. Int J Biol Sci ; 16 (10): 1676- 1677.

 • Doğan O. (2004). “Spor Psikolojisi” Ders Kitabı”. Sivas. Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, s. 1: 97. Doi: http://dx.doi.org/10.20511/pyr2020.v8nSPE2.598.

 • Dursun, M., Güler, B., & Bozkurt, T. M. (2019). “Öğretmen Adaylarının Zihinsel Engelli Bireylerin SportifEtkinliklere Katılımına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi”, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(3), Garmezy, N. (1993). Children in Poverty: Resilience Despite Risk. Psychiatry, 56 (1), 127-136.

 • Gemiksiz, M., Tozoğlu, E., & Dursun, M. (2019). “Öğretmen Adaylarının Çocuğa Yönelik Şiddet DuyarlıkDüzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından Araştırılması”, Research On Teacher Candıdates’level Of Vıolence Sensıtıvıty Towards Chıldren In Terms Of Dıfferent Varıables. The Journal, 12(66).

 • George, D. & Mallery, P. (2010). SPSS for Windows Step By Step. a Simple Study Guide and Reference (10. Edition).

 • Gülbahçe, Ö., Tozoğlu, E., Bayraktar, G., Dursun, M., & Gülbahçe, A. (2018). “The Analysıs Of RelatıonBetween Dıfferent Varıables And Unıversıty Students’motıves For Partıcıpatıon In Sports”, European Journal Of Physical Education And Sport Science.

 • Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 17. Baskı, Nobel Yayınları, Ankara.

 • Kaya, F. Ş., & Şarlı, E. (2020). “Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Problem ÇözmeBecerilerinin Psikolojik Dayanıklılık ve Benlik Saygısı ile İlişkisi”, Eurasian Research in Sport Science, 5(1), 60-77.

 • Kobasa, S. C. (1982). Commitment and Coping in Stress Resistance Among Lawyers. Journal of Personality and Social Psychology, 2(4), 707-717.

 • Luthar, SS., Cicchetti, D. and Becker, B. (2000). The Construct of Resilience: A Critical Evaluation and Guidelines For Future Work. Child Development, 71(3), 543-562.

 • Martinek, T. J., Hellison, D. R. (1997). Fostering resiliency in underserved youth through physical activity. Quest, 49, 34-49. https://doi.org/10. 1080/00336297. 1997. 10484222

 • Morgan W. P. & Goldstone S E. (1987). “Exercise and Mental Healt”. New york. 155-187.

 • Mutlu Bozkurt, T. & Tamer, K. (2020). “Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Düzeyi”, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5(3), 286-298.

 • Seçer, E., ve Çakmak Yildizhan, Y. (2020). The Relationship between Physical Activity Levels and Psychological Resilience of University Students. Propósitos Representaciones, 8 (SPE2), e598.

 • Süleymanoğulları, M., Tozoğlu, E., & Dursun, M. (2019). “Çocukların sporda hayal etme düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi”, The Journal of International Social Research, 12(68), 957-965.

 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2020). Yeni koronavirüs hastalığı Covid-19. Erişim adresi, https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66300/covid-19-nedir-.html

 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2015). Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı (Çev: Baloğlu, M.), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

 • Terzi, Ş. (2016). “Psikolojik Dayanıklılık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, The Journal of Happiness & Well-Being, 4(2), 165-182.

 • Tozoglu, E., Dursun, M., & Şebin, K. (2020). “Hemşirelerin Empati Düzeylerinin Sportif Aktivite Yapma Ve Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Sport Sciences, 15(3), 23-32.

 • Tozoğlu, E. & Dursun, M. (2020). Spor Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Süreci, Editör; Gökmen, Ö. Spor & Bilim, Efe Akademi Yayınevi. İstanbul. S.7-23.

 • Tozoğlu, E. (2013). “The effect of Sport on Decision Making Strategies”, Educational Research and Reviews, 8(10), 631-636.

 • Tozoğlu, E., Bayraktar, G., Dursun, M., Gülbahçe, Ö., & Doğar, A. V. (2017). “Research for UniversityStudents’ Levels of Dealing with Stress from Different Types of Variables”, Journal of Education and Practice. ISSN 2222-1735, (Paper) ISSN 2222-288X (Online), Vol.8, No.25.

 • Tozoğlu, E., Doğar, A. V., Dursun, M., Kan, D., & Bayraktar, G. (2018). “Analysıs Of Short Track SpeedSkaters Courage Levels From Dıfferent Varıables”, European Journal Of Physical Education And Sport Science.

 • Tönbül, Ö. (2020). “Koronavirüs (Covid-19) Salgını Sonrası 20-60 Yaş Arası Bireylerin Psikolojik Dayanıklılıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Humanistic Perspective, 2(2), 159-174.

 • Tutal, V., & Efe, M. (2020). “Bireylerin Psikolojik Sağlamlık ve Covid-19 Korkularının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Journal of International Social Research, 13(74).

 • Vuillemin, A., Boini, S., Bertrais, S., Tessier, S., Oppert, J. M., Hercberg, S., & Briançon, S. (2005). Leisure Time Physical Activity and Health-Related Quality of Life. Preventive medicine, 41(2), 562-569.

 • Yarayan, Y. E., & Ayan, S. (2018). “Farklı Takım Sporlarında Olan Sporcuların İmgeleme Biçimlerinin İncelenmesi”, Journal of International Social Research, 11(60).

 • Yarayan, Y. E., & İlhan, E. L. (2018). “Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri’nin (SZAE) Uyarlama Çalışması”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 23(4), 205-218.

 • Yarayan, Y. E., Yıldız, A. B., & Gülşen, D. B. A. (2018). “Examination of Mental Toughness Levels ofIndividual and Team Sports Players at Elite Level According to Various Variables”, Journal of International Social Research, 11(57), 992-999.

 • Yarayan, Y. E., Yıldız, A. B., Gülşen, D. B. A., & İlhan, L. (2020). “Futbolculuk Seviyesi Prososyal veAntisosyal Davranışların Bir Belirleyicisi Midir?”, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(4), 125-133.

 • Yıldız, A. B., Yarayan, Y. E., Yılmaz, B., & Kuan, G. (2020). “Atletik Zihinsel Enerji Ölçeğinin TürkçeyeUyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi”, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(3), 108-119.

                                                                                                    
 • Article Statistics