KAMU ÇALIŞANLARININ İNTERNET KULLANIMI VE SANAL ALIŞVERİŞ EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-43
Language : null
Konu :
Number of pages: 555-566
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, kamu çalışanlarının yaygınlaşan e-ticaret ile birlikte tüketicilerin internet kullanımları ve sanal alışverişe olan eğilimleri incelenmiş olup konu hakkındaki düşüncelerinin ve davranışlarının ne olduğunun ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu araştırmada nicel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Bu araştırmada ele alınan problemin çözümü için araç olarak anket kullanılmıştır. Bu araştırmada oluşturulan anket, KKTC Personel Dairesi 03.12.2020 tarihli “Fiilen Çalışan Personel İstatistiği” raporunda yer alan toplam 5016 memur içerisinden 176 memur tarafından yanıtlanmıştır. Daha açık bir ifadeyle düzenlenmiş sorulara karşılık katılımcılardan elde edilen cevaplarla veriler elde edilmiştir. Farrinia (2011) çalışmasında yer alan anket temel alınmış ve ilgili çalışmaya uyarlanmıştır. Demografik özellikler açısından cinsiyet, eğitim düzeyi ve yaş değişkenleri heterojen yapıda olsa da katılımcıların memur kesiminden olması gelir düzeyi olarak belli bir seviyede olan bireylerden oluşmasına sebep olmuş ve bu konuda homojen bir yapı elde edilmiştir. Bu verilere göre; Erkeklerin kadınlarda daha uzun süreli internet kullandığı, kadınların interneti erkeklere göre daha fazla sohbet amaçlı kullandığı, kadınların çoğunlukla internetten tekstil/hazır giyim alışverişi, erkeklerin ise elektronik alışverişi yaptığı ve katılımcıların %40,34’ünün internetten alışverişi yaparken sorun yaşamış olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the widespread use of e-commerce and consumers' tendencies towards internet use and virtual shopping were examined in this study, and it was aimed to reveal what their thoughts and behaviors were on the subject. Quantitative research methods and techniques were used in this study. Questionnaire was used as a tool to solve the problem addressed in this study. The questionnaire created in this research was answered by 176 civil servants out of a total of 5016 civil servants included in the "Actually Employed Personnel Statistics" report of the TRNC Personnel Department dated 03.12.2020. To put it more clearly, the data were obtained with the answers obtained from the participants in response to the questions arranged. The questionnaire in Farrinia (2011) study was based on and adapted to the related study. Although the variables of gender, education level and age are heterogeneous in terms of demographic characteristics, the fact that the participants are from the civil servant group caused them to be composed of individuals with a certain level of income and a homogeneous structure was obtained. According to these data; It has been found that men use the internet for a longer period of time, women use the internet more for chatting than men, women mostly shop for textiles / ready-to-wear on the internet, and men shop online, and 40.34% of the participants have had problems while shopping online.

Keywords


 • Agcadağ, İ. (2014). Sanal Alışveriş. Mediterranean Journal of Humanities, 21-33. Aralık 28, 2020 tarihinde

 • Agcadağ, İ. (2014). Sanal Alışveriş. Mediterranean Journal of Humanities, 21-33. Aralık 28, 2020 tarihinde http://proje.akdeniz.edu.tr/mcri/mjh/4-1/MJH-2-Ipek_AGCADAG.pdf adresinden alındı

 • Akçi, Y., & Annaç Göv, S. (2015). Tüketicilerin E-Ticaret Algılarının İncelenmesi (Gaziantep Ve AdıyamanÖrneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 413-433. Aralık 30, 2020 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/181894 adresinden alındı

 • Aydın, F. F., & Karabacak, N. (2020). Covid-19'un Küresel Makroekonomik Etkileri. 5. Uluslararası Gapİşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi, 18-30. (P. Tosun, Dü.) Harran Üniversitesi, Şanlıurfa. Aralık 29,2020 tarihinde https://www.researchgate.net/profile/Petek_Tosun/publication/347927279_the_ımpact_ of_brand_trust_and_mood_on_consumer_complaınıng_behavıor/links/5fe7801e45851553a0f5ae6f/THE-

 • Erişti, Bedir; Suzan Duygu; Kuzu, Abdullah; Kabakçı Yurdakul, Işıl; Akbulut, Yavuz; Kurt, Adile Aşkım;.(2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. S. D. Bedir Erişti, A. Kuzu, I. Kabakçı Yurdakul, Y. Akbulut, A. A.Kurt, & A. A. Kurt (Dü.) içinde, Bilimsel Araştırma Yöntemleri (s. 9-11, 21-32, 95). Eskişehir: TC AnadoluÜniversitesi. Ocak 15, 2021 tarihinde https://www.academia.edu/16901153/AOF_ Bilimsel_Arastirma_Yontemleri_Kitabi adresinden alındı

 • Cop, R., & Oyan, D. (2010). Küçük Yerleşim Yerlerindeki Tüketicilerin İnternetten Ürün Satın AlmaDavranışları Üzerine Bir Uygulama. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(1), 98-115. Aralık 29, 2020 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/download/articlefile/184987 adresinden alındı

 • Dündar, N. (2020). Küresel salgınların makroekonomik etkileri üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal veBeşeri Bilimler Araştırma Dergisi, 7(52), 837-852. Aralık 29, 2020 tarihinde http://www.jshsr.org/Makaleler/270413923_09-7-52.1797-837-852.pdf adresinden alındı

 • Erdoğan, A. (2019). Tüketicilerin B2c E-Ticaret’e Bakış Açısı:Bir Anket Çalışması ve Çok BoyutluÖlçekleme Analizi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi(89), 17-29. Aralık 29, 2020 tarihindehttps://asosjournal.com/index.jsp?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=184471194_14794%20Ali%20E RDO%C4%9EAN.pdf&key=36448 adresinden alındı

 • Farinnia, F. (2011). Tüketicilerin İnternet Üzerinden Satın Alma Eğilimlerinin Değerlendirilmesi: İran'da BirUygulama. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. Aralık 30, 2020 tarihinde https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/30246/farrin_farinni

 • Gençyürek Erdoğan, M. (2020). Covid-19 Döneminde E-Ticaret Ve Dijital Reklam. Selçuk İletişim Dergisi,13(3), 1296-1318. Aralık 30, 2020 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1225376adresinden alındıGüven, H. (2020). Covid-19 Pandemik Krizi Sürecinde E-ticarette Meydana Gelen Değişimler. AvrasyaSosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 251-268. Aralık 30, 2020 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1128148 adresinden alındı

 • KKTC Personel Dairesi Müdürlüğü. (2020). Fiilen Çalışan Personel İstatistiği (03.12.2020).Aralık 28, 2020 tarihinde https://personel.gov.ct.tr/%C4%B0STAT%C4%B0ST%C4%B0K adresinden alındı

 • Kolata, S. (2014). İnternet Üzerinden Alışveriş ve İnternet Üzerinden Alışverişin Tüketici DavranışlarıÜzerindeki Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Konya: KTO Karatay Üniversitesi. Aralık 29, 2020 tarihindehttp://acikerisim.karatay.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12498/270/Semra%20Kolata.pdf?sequen ce=1&isAllowed=y adresinden alındı

 • Saydan, R., & Nart, S. (2009). Online Tüketimi Teşvik: Sanal Ortamda Tüketici İkna Süreci veBelirleyicileri. 85-94. Aralık 29, 2020 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/986982Tağıyev, R. (2005). E-ticaret ve İnternet Üzerinden Pazarlama. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi,Ankara. Aralık 30, 2020 tarihinde https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/ 20.500.12575/28636/2924.pdf?seq uence=1&isAllowed=y adresinden alındı

                                                                                                    
 • Article Statistics