SANAT VE İLETİŞİM BAĞLAMINDA EVRİM ÖZESKİCİ RESİMLERİNİN ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2021-43
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 543-554
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat, her çağda bulunduğu coğrafyanın ve gelişen şartlarının doğrultusunda farklılıklar gösteren bir enstrümandır. İnsanlar da teknolojilerle çağın değişen ve gelişen serüveni içerisinde yeni oluşumlara farklı mücadelelere tanık olmaktadırlar. Sanatçılar ise bu döngü içerisindeki değişime ayak uydurarak çağın özelliklerini içinde barındıran izlerini eserleriyle yansıtmaktadırlar. Bu sanat eseriyle toplumda kurulan iletişimin sonucunda ortaya çıkan oluşumlara tanık olan sanatçılarla çeşitli bilgi alışverişleri de söz konusu olmaktadır. Günümüzde sanatçı kimliğiyle ön plana çıkan, Evrim Özeskici de eserlerinde insanın ruhsal sıkıntıları çerçevesindeki zayıf noktaları ile toplumdaki yabancılaşmayı ve sebeplerini neden-sonuç ilişkisi içinde incelemektedir. Böylece sanatçı insanın bilinen sonu ile bilinmeyen ya da bilmekten kaçınılan başlangıçlarına ulaşmayı hedeflemektedir. Bu çalışmada sanat ve iletişim arasındaki etkileşim unsurları değerlendirilerek Evrim Özeskici’nin resim çalışmalarının analizi yapılmaya çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay yöntemi ve gözlem tekniği kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

Art is an instrument which differs in every age in accordance with the geography and development conditions. Human beings also witness new formations and different struggles with technology within the changing and developing adventure of the age. By keeping up with the change in this cycle, artists reflect the traces of the era with their works.Various information exchanges are also taking place with the artists who witness the formations that emerge as a result of the communication established with these works of art in every society. Evrim Özeskici, who stands out with his artist identity today, examines the weak points and alienation in society within the framework of the mental distress of human beings, and its causes in a cause and effect relationship. Thus, the artist aims to reach the common end of the human being and the beginnings that are unknown or avoided to be known. This study, by evaluating the interaction elements between art and communication, the paintings of Evrim Özeskici have been analyzed. Case study method and observation technique were used among the qualitative research methods.

Keywords


 • Aktan, G. (2015). “Resim Sanatında Kadın Figürü Betimlemeleri”, Sanatta Yeterlik Tezi, Anadolu

 • Aktan, G. (2015). “Resim Sanatında Kadın Figürü Betimlemeleri”, Sanatta Yeterlik Tezi, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eskişehir.

 • Aşkar, F. (2011). “Sanatsal İletişim Modeli: Sahne (Performans Sanatları) Üzerine Bir İnceleme”, Akademik Bakış Dergisi. 2011(25)

 • Babaoğlu, A. (1988). ”Psikopatolojik Sanat II. Resimsel Sanat Ürünlerinin Analiz Öğeleri”, Düşünen Adam Dergisi, 2(3), 202- 204.

 • Bayav, D. (2009). “Resim Sanatında ve Sanat Eğitiminde İmge”, Trakya Üniversitesi/Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2):105-122.

 • Berna A. (2020). “Sanat Dünyasında Bir İfade Aracı Olarak Çiçek İmgesi: Gül”, İdil Dergisi, 68:599-616.

 • Cengiz, N. F. (2008). “Türk Resim Sanatında Çocuk Figürü”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Çay, B. (2016). “A Review on the Symbols of Şeref Ruhi Aydin’s Paintings”, Inonu University Journal of Arts and Design, 6(14):1-10.

 • Çevlik, H. H. (2012). “Güzel olarak Nitelendirilen Kadın İmgesinin Yorumlanması”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

 • İlhan, A. (2002). “Türk Resim Sanatında Çocuk”, Anadolu Üniversitesi Anadolu Sanat Ulusal Hakemli Dergisi, 12:15, Eskişehir.

 • Kanaç, A. R. (2018). “Resimde Manipülasyon Bağlamında Mekan ve Figür”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 • Kapar, S. (2009). “Resimde Sembolik İmgelemi oluşturan Psikolojik Etkenler”, Sanat Dergisi, (1543)-46.

 • Koloğlu, D. (2013). “Günümüz Sanatında Renk ve Işığın Dramatik Etkileşimi”, Yüksek Lisans Tezi, Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Özeskici, E. (2020). “Röportaj”, Uşak.

 • Sezen, E. (2007). “Plastik Sanatlarda İmgeye Özel Yaklaşımlar”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir.

 • Suygüder, Ş. (2013). “Bir Dil Olarak Sarı Rengin Anlamı ve “Sarı Basın” Neden Sarı?”, NWSA- Beşeri Bilimler Dergisi, 8(2):184-206.

 • Yaban, N. T. (2012). “Sanat ve Görsel iletişimin buluşma Noktası: Ekslibris”, Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1):973-984, Batman.

 • Yıldırım, C. (2015). “Resim Sanatında Renk Simgeciliği ve Vincent Van Gogh”. Tez ve Sanatta Yeterlik Çalışması, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

 • Yılmaz, M. (2015). “Sanatın Felsefesi Felsefenin Sanatı”, Ütopya Yayınevi, Ankara.

 • Yurtkulu, (E). (2010). “Güncel Sanat Üretiminde “Fantastik Erotik Kadın””, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 2010(4):117-124.

                                                                                                    
 • Article Statistics