GEORGE ORWELL’IN HAYVAN ÇİFTLİĞİ ADLI ESERİNDE “ÖTEKİ” VE “ÖTEKİLEŞTİRME”

Author:

Number of pages: 2731-2739
Year-Number: 2020-39

Abstract

Çalışmada George Orwell’ın Hayvan Çiftliği romanında söz konusu “öteki” ve “ötekileştirme” kavramları, sosyolojik inceleme yöntemine uygun imgebilimsel bir yaklaşım ile ele alınmıştır. Hayvan Çiftliği, Rusya’da yaşanan sosyalist devrime ithafen yazılmış, karakterlerden her birinin devrimde adı geçen kişi ve olayları temsil ettiği alegorik bir roman niteliği taşımaktadır. Orwell bu eserinde, çiftlik sahibi ve onun yönetim sistemine karşı ayaklanarak kendi toplumunu kendi kurallarıyla inşa eden bir grup çiftlik hayvanının hikayesini sosyalizm eleştirisi bağlamında aktarmaktadır. Romanda hegemonik düzenin getirdiği unsurlarla beraber hayvanlar tarafından yeni bir bilincin kurulması, hiyerarşik bir ideolojinin varlığı ile anlam kazanır. İdeolojik anlamda sosyalizme yatkın olmasıyla bilinen yazar, birden fazla hükümetin ve yönetim sistemlerinin olumsuz yönlerine yer vererek buna yönelik gönderme ve eleştirilerini, “öteki” ne bakış üzerine kurmuştur. Bu bağlamda çalışmanın amacı; Hayvan Çiftliği romanının da temelinde yer alan ve hayvanlar ile imgelenmiş, toplumsal diyalektik ilişkiler çerçevesindeki “ötekileştirme” süreci ile beraber gelişen “öteki” nin saptanıp incelenmesidir.

Keywords

Abstract

In this study, the concepts of the “the other” and “othering” in George Orwell's novel named Animal Farm is analyzed with an imagological approach using the method of sociological analysis. Animal Farm is an allegorical novel written as a tribute to socialist revolution in Russia, in which each character represents the person and events involved in the revolution. In this novel, Orwell conveyed the story of the farm owner and a group of farm animals who rebelled against his management system and built their own society by their own rules, in the context of his critique of socialism. In novel, the establishment of a new consciousness by animals with the elements provided by the hegemonic order have a meaning by the existence of a hierarchical ideology. The author, who is known to be ideologically prone to socialism, has based his reference and reviews to " the other" by referring to the negative aspects of more than one government and management systems. Within this context, the objective of the study is to determine the “other”, which is at the basis of the Animal Farm and imagined with animals, emerged with the process of “othering” within the framework of social dialectical relationships.

Keywords