İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİKLERİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARINI ANLAMA VE ANLATMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-37
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2024-2032
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin dinledikleri resimli çocuk kitaplarını anlama ve anlatma becerilerini incelemektir. Bu amaç kapsamında bir form geliştirilip, bu form yardımıyla öğrencilerin dinlediklerini anlama ve anladıklarını anlatım becerileri ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden tanımlayıcı durum çalışmasının kullanıldığı bir çalışmadır. Uygulamaya 2018-2019 öğretim yılında Ankara ili Polatlı ilçesinde bir özel okulda öğrenim gören ve amaçlı örneklem yöntemiyle seçilen 7 ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Çalışmada beş resimli çocuk kitabı kullanılmıştır. Öğretmen tarafından kitaplar okunmuş, “Dinlediklerini Anlama Formu” ve “Tepkileri Gözleme Formu” öğrencilere dağıtılmıştır. Ardından öğrencilere dinledikleri kitap ile ilgili resim çizmeleri söylenip resmi bitiren öğrenciler tek tek dışarı çıkarılarak kitabı anlatmaları istenmiştir. Anlatılanlar ses kaydına alınıp daha sonra analiz edilmiştir. Çalışma üç hafta boyunca devam etmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiş ve çocukların dinlediklerini anlama ve ifade etme becerileri ile ilgili bulgulara ulaşılmıştır. Öğrencilerin yazılı anlatımla karşılaştırıldığında kendilerini sözel olarak ifade etmede daha başarılı oldukları görülmüştür. Dinledikleri kitapların içerisinden ilgilerini en çok çeken kitabı tekrar tekrar dinlemek veya bir de kendilerinin okumak istemeleri doğru kitap seçiminin dinleme, okuma ve anlamayı olumlu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Resimlemelerde ise, öğrencilerin hayal güçlerini çok fazla kullanmadıkları tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the ability of third grade primary school students to comprehend and express the pictured children’s books they listen to. Within this purpose, a form was developed and it was tried to measure students' comprehension and expression skills. Descriptive case study, one of the qualitative research designs, was used in this research. Seven of third grade primary school students studying in a private school in Polatlı district of Ankara province in the 2018-2019 academic years and selected by purposeful sampling method participated in the study. Five illustrated children's books were used in the study. Books were read by the teacher, and the "Listening Comprehension Form" and “Response Observation Form" were distributed to the students. Then, the students were asked to draw a picture of the book they listened to, and the students who finished the picture were asked to go out one by one and explain the book. The stories were recorded and analyzed later. The study took for three weeks. The obtained data were analyzed by descriptive analysis method and findings were obtained about the skills of children to comprehend and express what they listen to. It was observed that students were more successful in expressing themselves verbally compared to written expression. It was also concluded that the choice of the right book positively affects listening, reading and comprehension, whether they want to listen to the book that attracts them the most among the books they have listened to repeatedly or to read them themselves. In illustrations, it was determined that the students did not use their imaginations much

Keywords