RASTGELE SEÇİLEN SİNEMA AFİŞLERİNİN GRAFİK TASARIM İLKELERİ VE SİNEMA AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2020-37
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1972-1981
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sinema ve grafik tasarımın iç içe olduğu dünyamızda sinemanın öneminden ve grafik tasarımla ilişkisinden bahsedilmiştir. Sinemada kullanılan yöntemlerle anlatılmak istenenin nasıl ele alındığı ve izleyiciye nasıl ulaştırılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu nedenle sinemaya büyük katkı sağlayan ve sinemanın günümüzde önemli bir yere gelmesinde önemli bir yere sahip olan grafik tasarımın sinema afişleri sayesinde izleyiciye verilmek istenen mesajla görsel iletişimin gerekli olduğu ele alınmıştır. Afişin önemi ve değerlendirme kriterleri göz önünde bulundurularak yaratıcı film afişleri incelenmiştir.

Keywords

Abstract

In the world where cinema and graphic design are intertwined, the importance of cinema and its relation with graphic design are mentioned. The methods used in cinema are discussed and how the audience is addressed. For this reason, it is considered that visual communication is necessary with the message to be given to the audience with the help of the cinema posters of the graphic design, which has a significant contribution to cinema and has an important place in today's cinema. Considering the importance of the poster and the evaluation criteria, creative film posters were examined.

Keywords


 • Akgül, Y. (2015). Türk Sinema Afişlerinin Tasarım İlkeleri Açısından İncelenmesi: Yeşilcam

 • Akgül, Y. (2015). Türk Sinema Afişlerinin Tasarım İlkeleri Açısından İncelenmesi: Yeşilcam Dönemi. (Yüksek lisans tezi, Konya).

 • Ambrose, G., Harris, P. (2012). Grafik Tasarımın Temelleri. İkinci Baskı. İstanbul: Literatür Yayıncılık.

 • Arıkan, A. (2008). Grafik Tasarımda Görsel Algı. Birinci Baskı. Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları. Becer, E. (2015). İletişim ve Grafik Tasarım. Onuncu Baskı. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

 • Candemir, T. (2006, 16-18 Kasım). “Türk Sinema Afişlerinde Geleneksel Kültürel Göstergeleri”International Symposium of Traditional Arts, Dokuz Eylül University Faculty of Fine Arts Traditional Arts Department, Cilt.2, 581-590, İzmir.

 • Çankaya, K. (2008). “Sinemada Görsel Algılama”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü , Sinema Televizyon Anasanat Dalı, İzmir.

 • Gümüşlü, A. (2013). “Günümüzde Sinema ve Grafik Tasarımda Kitsch Sorunu” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.12, Sayı.43, 275-277 Erişim adresi: www.esosder.org

 • İri, M. (2010). Sinema Araştırmaları: Kuramlar, Kavramlar Yaklaşımlar. Birinci Baskı. İstanbul: Derin Yayınları.

 • Kaplan, T. (2015). “Çağdaş Anlatı Sinemasında Varoluşçuluk: Nuri Bilge Ceylan Sineması”,Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, Radyo-Televizyon ve Sinema Bilim Dalı, Ankara.

 • Ketenci, H., F., Bilgili, C. (2007). Görsel İletişim ve Grafik Tasarımı. Birinci Baskı. İstanbul: Beta Yayınları.

 • Künüçen, H., Olguntürk, K. (2014). Görsel İletişim Öğelerinin Yeni Bir Medya Dili OlarakSinemada Yeniden Tasarımı, Nisan 2014, Uluslararası İletişim Konferansında sunulan bildiri, İstanbul.

 • Odabaşı, H. (2006). Grafikte Temel Tasarım. İkinci Baskı. İstanbul: Yorum Sanat Yayınları.

 • Olgun, İ. (2014). “Televizyon Program Jeneriklerinde, Müzik ve Hareketli Grafik Tasarım İlişkisi”,Yüksek lisans tezi, İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Grafik Tasarımı Anasanat Dalı, İstanbul.

 • Özdemir, V. (2014). “Sinemada Görüntü Düzenlemesi: Günümüz Türkiye Sineması ÇerçevesindeBir Değerlendirme” Yüksek lisans tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve İletişim Sistemleri Anabilim Dalı, İstanbul.

 • Özön, N. (2008). Sinema Sanatına Giriş. Dördüncü Baskı. İstanbul: Agora Kitaplığı.

 • Şahiner, E. (2013). “Sinema Dilinin Yapım Sonrası Süreçte Tekniğin Olanaklarıyla YenidenYapılandırılması” Yüksek lisans tezi, Sinema Dilinin Yapım Sonrası Süreçte Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Yapılandırılması, İstanbul.

 • Şenyapılı, Ö. (1998). Sinema ve Tasarım. Dördüncü Baskı. Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi TDK, (2005), Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara.

 • Tepecik, A. (1994). “Grafik Tasarlama İlkelerine Dayalı Tasarım Yöntem ve Teknikleri”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics