SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Author:

Year-Number: 2020-33
Number of pages: 1229-1239
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı öğrencilerin sosyal medya bağımlılığının ne düzeyde olduğunun belirlenmesidir. Araştırma, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesinde yapılmıştır. Araştırmanın evren sayısı bilindiği için örneklem hesabı yapılmış ve 350 kişi araştırmaya alınmıştır. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu ve Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS 22 programında değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %50,6’sını kadınlar %49,4’ünü erkekler oluşturmaktadır. Öğrencilerin ağırlıklı olarak 21-24 yaş aralığında olduğu, katılımcıların %42’sinin günlük 1-3 saat arasında, %34,3’ünün ise 4-6 saat aralığında sosyal medya kullandığı, öğrencilerin çoğunluğunun (%60,6) sadece mobil cihazlarla sosyal medyaya erişim sağladığı ve tamamına yakının sosyal medya kullanıcısı olduğu araştırma kapsamında elde edilen bulgular arasındadır. Çalışmada yer alan öğrencilerin orta düzey (ölçek puanı=114,02) sosyal medya bağımlısı olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında 25 yaş ve üzeri gruplarda sosyal medya bağımlılığının azaldığı gözlenmiştir. Ayrıca yaş gruplarına göre incelendiğinde ise 21-24 yaş grubunda olanların duygu durumu düzenleme alt boyut algıları ve genel ölçek algıları 25 yaş ve üzeri olanlara göre daha yüksektir. Yaş, günlük kullanım süresi, ne zamandır kullandığı, uygulama sayısı vs. göre pek çok farklılıklar tespit edilmiştir. Cinsiyete göre yapılan karşılaştırmalarda, kadınların erkeklere göre sosyal medyada daha fazla meşgul olduğu belirlenmiştir. Sosyal medya kullanım süresi ile sosyal medya bağımlılığı doğru orantılı olup, kullanım süresi arttıkça bağımlılık düzeyleri de artmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to determine the level of social media dependence of the students. The research was conducted in Sivas Cumhuriyet University Faculty of Communication. As the universe number of the research is known, 350 people were included in the study. The data of the study was collected by using Personal Information Form and Social Media Addiction Scale. The data were evaluated in SPSS 22 program. 50.6% of the students participated in the study were women and 49.4% of them were men. Most of the students (60.6%) used social media only with mobile devices and 42.3% of the participants used social media between 1-3 hours and 34.3% between 4-6 hours daily. It provides access to media and almost all of them are social media users. It was determined that the students included in the study were middle level (scale score = 114.02) social media addicts. Within the scope of the research, it was observed that social media addiction decreased in the 25 years and older groups. In addition, when examined according to age groups, 21-24 age group perceptions of mood state sub-dimension and general scale perceptions were higher than those aged 25 years and older. Age, duration of daily use, time of use, number of applications, etc. Many differences have been identified. According to gender comparisons, women are more engaged in social media than men. The duration of social media use is directly proportional to the social media addiction, and as the duration of use increases, levels of addiction also increase.

Keywords