G7 Ülkelerinin Rekabet Performanslarının Entropi Tabanlı Topsıs Ve Edas Yöntemleri İle Analizi

Author:

Year-Number: 2020-31
Number of pages: 737-748
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Rekabet olgusu küreselleşme sürecinde daha belirgin ve nitelikli bir hal almıştır. Bu anlamda küreselleşme bir süreci oluşturduğu için rekabet kavramı da buna bağlı olarak bir süreç niteliği taşımaktadır. Söz konusu bu süreçte ülkelerin kendi rekabet kapasitelerini ve performanslarını bilmeleri ve analiz etmeleri sonraki rekabet sürecinde söz konusu ülkelere rekabet etmeyi sağlama ve rekabet üstünlüğünü sağlamada fayda sağlayacaktır. Bu kapsamda araştırmanın birinci amacı kapsamında G 7 ülkelerine göre küresel rekabet endeksini oluşturan bileşenlerin Entropi yöntemi ile önemlilik derecelerini tespit edilmiştir. Araştırmanın ikinci amacı kapsamında ise G 7 ülkelerinin rekabet performansları TOPSIS ve EDAS çok kriterli karar verme teknikleri ile ölçülmüştür. Çalışmanın devamı olarak araştırmaya konu olan ülkelerin TOPSIS ve EDAS yöntemleri ile tespit edilen rekabet performans değerlerin sıralamaları söz konusu ülkelerin küresel rekabet endeks değerleri ile sıralaması karşılaştırılarak tespit edilen sıralamaların birbirleri ile olan tutarlılıkları ve farklılıkları tespit edilmiştir. Bulgulara göre, ülkelere göre önemlilik derecesi en fazla olan bileşen iş pazarı, ez olan ise inovasyon kapasitesi bileşeni olmuştur. Ayrıca ülkelerin rekabet performans değerleri arasında TOPSIS ve EDAS yöntemi arasında sadece Kanada ülkesi için tutarlılık sağlanmıştır. Ülkelerin rekabet endeks değerlerinin sıralaması, EDAS yöntemi ile daha çok tutarlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca EDAS yöntemi ile tespit edilen değerler ile küresel rekabet endeks değerleri arasında anlamlı, pozitif yönlü ve çok yüksek düzeyde ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda ülkelerin rekabet performans değerleri EDAS yöntemi ile genel olarak açıklanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The phenomenon of competition has become more prominent and qualified in the globalization process. In this sense, since globalization constitutes a process, the concept of competition is a process accordingly. In this process, countries' knowing and analyzing their own competitive capacities and performances will be beneficial in ensuring the competition and superiority of the countries in question in the next competition process. In this context, within the scope of the first aim of the research, the importance levels of the components that constitute the global competition index according to G 7 countries were determined by the Entropy method. Within the scope of the second aim of the research, competition performances of G 7 countries were measured by TOPSIS and EDAS multi-criteria decision making techniques. As a continuation of the study, the rankings of the competition performance values determined by the TOPSIS and EDAS methods of the countries subject to the research were compared with the global competition index values of the mentioned countries and their consistency and differences were determined. According to the findings, the most important component among countries was the labor market, while the most important was the innovation capacity component. In addition, the Canadian country has consistency between the TOPSIS and EDAS method among the competitive performance values of the countries. The ranking of countries' competition index values was found to be more consistent with the EDAS method. In addition, it was determined that there is a significant, positive and very high level relationship between the values determined by the EDAS method and the global competition index values. In this context, it is concluded that competition performance values of countries can be explained in general by EDAS method.

Keywords