Yöneticilerin Güç Kaynaklarının Çalışanların Sessizlik Davranışlarına Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2020-30
Language : null
Konu :
Number of pages: 322-333
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı yöneticilerin kullandıkları güç kaynaklarının çalışanların örgütsel sessizlik davranışları üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini İstanbul ilindeki bir hizmet işletmesinde çalışan 430 personel oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleminin seçiminde kolayda örneklem tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada nicel teknikler kullanılmıştır. Çalışmada SPSS 22 paket programı ile faktör analizi, güvenilirlik analizi, tanımlayıcı istatistikler, korelasyon analizi ve regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucuna göre yöneticilerin kullandığı zorlayıcı güç kaynağı çalışanların sessizlik düzeyini arttırmaktadır. Ayrıca, yasal ve ödüllendirme güç kaynaklarının kullanımı çalışan sessizliğini azaltmaktadır. Araştırma hizmet sektöründe gerçekleştirilmiş ve katılımcılar kolayda örneklem tekniği ile seçilmiştir. Hizmet sektöründe çalışanların sessizlik davranışı ile diğer sektörler arasında farklılık meydana gelebilir. Ayrıca kolayda örneklem tekniği örneklemdeki tüm katılımcılara çalışmada yer alma şansını eşit oranda vermemektedir. Çalışma sadece çalışanların bakış açısını yansıtmaktadır. Çalışmada kullanılan ölçüm aracı güç kaynakları olarak biçimsel gücü esas almaktadır. Araştırma söz konusu nedenlerden dolayı kısıtlara sahiptir. Türkçe alanyazın incelendiğinde hizmet sektöründe güç kaynaklarının çalışanların sessizliği üzerindeki etkisini ölçen bir araştırmanın olmadığı görülmüştür. Bu araştırma söz konusu açıdan benzer çalışmalardan farklıdır.

Keywords

Abstract

The research aims to determine the effect of power resources used by managers on organizational silence behavior of employees. The sample of the study consists of 430 personnel working in a service enterprise in Istanbul. In selecting the sample of the research, the convenience sampling technique was used. Quantitative techniques were used in the research. In the study, factor analysis, reliability analysis, descriptive statistics, correlation analysis, and regression analysis were applied with SPSS 22 package program. According to the research result, the coercive power source used by the managers increases the level of the silence of the employees. Also, legal and rewarding power sources reduce employee silence. The research was carried out in the service sector, and the participants were chosen via the convenience sampling method. There may be a difference between the silencing behavior of employees in the service sector and other sectors. Also, the convenience sampling technique does not give all participants in the sample the chance to take part in the study equally. The study reflects the perspective of the employees only. The measurement tool used in the study is based on formal power as power sources. Research has limitations for these reasons. When Turkish literature is analyzed, it is seen that no research measures the impact of power supplies on the silence of employees in the service sector. This research differs from similar studies in this regard.

Keywords


 • 2009; Detert ve Burris, 2007) araştırma bulguları bulunmaktadır. Yöneticilerin, yönetim

 • göstermektedir. Atilla ve Dirin (2018) tarafından yapılan çalışmada sessizlik ile güç arasında bir

 • ilişki tespit edilememiştir. Botero ve Dyne (2009) tarafından yapılan araştırmada ise yönetimde güç

 • Acaray, A. 2016. Güç ve Etkileme, Editör; Günsel, A. ve Bozkurt, S. Örgütsel Davranış, Nobel

 • Aktaş, H., ve E. Şimşek. 2015. “Bireylerin Örgütsel Sessizlik Tutumlarında İş Doyumu Ve

 • Akyüz, B., N. Kaya, ve B. Aravi. 2015. “Kamu Çalışanlarının İş Tatmini Üzerinde Liderin Güç

 • Altınkurt, Y., K. Yılmaz, E. Erol, Ve E., T. Salalı. 2014. “Okul Müdürlerinin Kullandığı Güç

 • Arlı, D. 2013. İlkokul Müdürlerinin Örgütsel Sessizlik İle İlgili Görüşleri, Trakya Üniversitesi

 • Atilla, G. ve Dirin, İ. 2018. Güç Mesafesi - Örgütsel Sessizlik İlişkisi: Afganistan’daki Türk

 • Botero, I. C. ve Van Dyne, L. (2009). Employee Voice Behavior Interactive Effects of LMX and

 • Çakıcı, A. (2010), Örgütlerde İş gören Sessizliği Neden Sessiz Kalmayı Tercih Ediyoruz?, Detay

 • Çakıcı, A. 2007. “Örgütlerde Sessizlik: Sessizliğin Teorik Temelleri ve Dinamikleri”. Çukurova

 • Dayton, E. Ve Henriksen, K. 2007. Communication failure: basic components, contributing factors,

 • Detert, J. R. Ve Burris E. R. 2007. Leadership Behavior and Employee Voice: Is the Door Really

 • Dyne, L. V., S. Ang ve C. B. Isabel, (2003). Conceptualizing Employee Silence and Employee

 • Edmonson, A. C., (1999). Psychological safety and learning behaviour in work teams,

 • Erenler, E. 2010. Çalışanlarda sessizlik davranışının bazı kişisel ve örgütsel özelliklerle ilişkisi:

 • Hair, J. Black, W., Babin, B., & Anderson, R. (2014). Multivariate data analysis, 7. Ed. Pearson

 • Kurtuluş, K. (2011). Araştırma Yöntemleri, Türkmen Kitapevi, İstanbul.

 • Morrison, E. W., ve F. J. Milliken. 2000. “Organizational silence: A barrier to change and

 • Park, C. W., ve M. Keil. 2009. “Organizational silence and whistle-blowing on ıt projects: an

 • Rhee, J.; Dedahanov, A. ve Lee, D. (2014). Relationships Among Power Distance, Collectivism,

 • Robbins, Stephan P., ve Timothy A. Judge. 2017. Organizational Behavior. Harlow, İngiltere:

 • Zafer, D. (2008). "İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Kullandıkları Örgütsel Güç Kaynaklarına

 • Yalçın, A. 2015. Güç ve Politika, içinde; Örgütsel Davranış, editör, İnci Erdem, Nobel yayınları,

 • Gephart, K. J. J. Detert, J. R. Trevino, L. K. Edmonson, A. C. 2009. Silenced by fear: The nature,

 • sources, and consequences of fear at work, Research in Organizational Behavior 29 (2009) 163–193

                                                                                                    
 • Article Statistics